Vedtak i Reguleringsrådet - kvoter for 2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Sak 23/04 - regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005.

 

1.      SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING

 

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering.

 

Det foreslås å regulere kystfartøyene med tilnærmede fartøykvoter.

 

Det foreslås å ta inn i reguleringen bestemmelser om at kystfartøy på nærmere vilkår får adgang til å lande fangst direkte til førings- eller kjøperfartøy, samt om ordningen med at det kan gis tillatelse til at ringnotfartøy på nærmere vilkår kan nyttes som føringsfartøy.

 

Det foreslås å stenge for fiske etter norsk vårgytende sild med not (unntatt landnot) og trål i fjordsystemet sør-øst for en linje trukket mellom punktene 68º5,26’N 16º6,94’Ø og 68º7,10’N 16º17,07’Ø (Hellemofjorden og omkringliggende fjorder).

Les mer på http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/23_nvg.doc

 

 

SAK 24/04 - Regulering av fisket etter makrell i 2005

 

Sammendrag om endringer i forhold til reguleringen i 2004

 

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre reguleringsopplegget fra 2004.

 

I kystgruppen foreslås en vesentlig reduksjon i overreguleringen. For kystnotfartøy under 13 meter og mellom 13 og 21,35 meter foreslås en overregulering på henholdsvis 49 og under 1 prosent. For fartøy under 21,35 meter som fisker med garn og snøre foreslår en å redusere overreguleringen til ca. 23 prosent.

 

Les mer på http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/24_makrell.doc

 Sak 25/04 - regulering av fisket etter sild sør for 62° n i 2005

1.               SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING

 

Fiskeridirektøren foreslår at norsk totalkvote av nordsjøsild fordeles mellom fartøygruppene i samsvar med vedtak i Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/01.

 

For kystfartøygruppen foreslår Fiskeridirektøren at det til sammen avsettes et kvantum på 100 tonn til gruppe II og til fiske med garn som i inneværende år.

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket i kystgruppen reguleres med garanterte kvoter frem til 1. november 2005. Det vil derfor ikke bli avsatt kvoter verken til låssetting eller til fiske i Skagerrak.

 

Egersundbanken er imidlertid foreslått stengt for fiske med småmasket trål deler av året i 2005, og trålergruppen vil derfor trolig få mindre bifangst av sild. I tillegg er utsiktene for øyepålfisket dårlig. Fiskeridirektøren er derfor åpen for at et direktefiske kan åpnes med fartøykvoter fra 1. januar 2005 innenfor omtrent halve kvoten til trålergruppen og at det resterende vil bli frigitt 1. oktober dersom innblandingen av sild i industrifangstene gir rom for dette.

 

For øvrig foreslår Fiskeridirektøren i det alt vesentlige at fisket i 2005 reguleres som foregående år.

 

Les mer på http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/25_sild_sor.doc

 

 

Sak 26/04 - regulering av fisket etter havbrisling i nordsjøen og fisket etter brisling i skagerrak i 2005.

 

1.      SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER

 

Pr. 22. november 2004 forelå ingen avtale mellom Norge og EU om et mulig kvantum brisling i EU-sonen i 2005. Dersom vi får en avtale om lag som for 2004, vil Fiskeridirektøren foreslå å videreføre gjeldende reguleringsopplegg.

 

Les mer på

http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/26_brisling.docSak 27/04 - regulering av fisket etter kolmule i 2005.

 

1.                 SAMMENDRAG AV ENDRINGENE I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING

 

Fiskeridirektøren foreslår at kolmuletrålernes direkte fiske etter kolmule i  EU-sonen og Færøy-sonen reguleres med like fartøykvoter.

 

Kolmule forvaltes av den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjon (NEAFC). Her er man ikke kommet til enighet om fastsetting av TAC eller fordeling av bestanden

 

Les mer på http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/27_kolmule.doc

 

 

sak 29/04 - regulering av tobis og øyepål i 2005

 

1.       SAMMENDRAG AV ENDRINGENE I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING

 

Fiskeridirektøren foreslår strengere tiltak for å forbedre beskatningsmønsteret i industritrålfisket. Det vises til et forslag om å stenge Egersundbanken for fiske etter tobis, øyepål og kolmule i perioden 1. desember til 1. juni. Dette forslaget ble sendt på ordinær høring i begynnelsen av oktober med høringsfrist 19. november d.å.

 

Fiskeridirektøren foreslår videre at tobissesongen, som i 2004 varte fra 1 april til 1.oktober, innskrenkes til perioden 15. april til 23. juni

 

Les mer på http://www.fiskeridir.no/sider/notater/regraad/regraad2004/word/29_tobis_og_oyepal.doc 

 

Kilde: Fiskeridirektoratet