Strukturordninger for reduksjon av kapasiteten i havfiskeflåten (1)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Pressemelding

Nr.: 11/2005
Dato: 04.03.2005
Kontaktperson:
Spesialrådgiver Vidar Landmark tlf.: 22 24 63 69 - mob. 928 11 999

Strukturordninger for reduksjon av kapasiteten i havfiskeflåten

Regjeringen har i dag fastsatt en ny strukturkvoteording for havfiskeflåten, som skal fremme videre strukturering i disse fartøygruppene.

- Jeg ønsker å stimulere til fortsatt strukturering og bedre lønnsomhet i hele fiskeflåten. Det har tidligere vært gjennomført tiltak for havfiskeflåten, og i 2003 innførte vi en strukturkvoteordning for kystflåten, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

- Strukturtiltakene for havfiskeflåten, i form av enhetskvoteordninger med tidsbegrensning nå til 13 eller 18 år, er forbedret flere ganger. Likevel har de ikke fått tilstrekkelig effekt. Jeg ønsker derfor nå å gi havfiskeflåten den samme strukturordningen som kystflåten har fått, sier Ludvigsen.

Svein Ludvigsen understreker at kapasitetsutnyttelsen i havfiskeflåten er for lav, og det er nødvendig å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av dagens havfiskeflåte.

Alle begrensninger som er satt for å ivareta distriktspolitiske hensyn i de eksisterende enhetskvoteordningene, blir videreført i den nye ordningen. Kvotetakene blir også videreført, men taket for industritrålerne blir hevet slik gruppen selv har ønsket.

- Detaljene i den nye ordningen er stort sett i overenstemmelse med det næringen selv har ønsket, sier Svein Ludvigsen. Dette gjelder også overgangsordningen for de som tildeles enhetskvote i dag, hvor det åpnes for at disse kan velge om de vil gå over på den nye ordningen, mot en viss avkorting. Det er satt en frist til 1. oktober 2005 for å søke om overgang.

Strukturkvoten vil ha samme status som øvrige deler av kvotegrunnlaget i norsk fiskerinæring: - Det er fortsatt slik at det er myndighetene som regulerer fisket, og den enkelte tildeles kvote bare så lenge han eier et fiskefartøy og fyller de vilkår samfunnet stiller. Det denne saken dreier seg om, er om dette ene elementet av de samlede kvotene  – enhetskvotetillegget – skal gis på samme vilkår som de øvrige kvotene.

For å stille saken i sitt rette perspektiv, poengterer Ludvigsen at 92,1 prosent av torskekvoten allerede tildeles uten noen spesiell tidsbegrensning, og at spørsmålet har vært hvorvidt de siste 7,9 prosentene også skal tildeles på samme vilkår, uten en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 13 eller 18 år.

- Jeg håper at næringen nå vil utnytte den muligheten man her blir tilbudt til å gjøre det som er nødvendig for å tilpasse havfiskeflåten til ressursgrunnlaget. Dette er nødvendig for å bevare en sterk fiskerinæring for fremtiden, i konkurranse med andre næringer, sier Svein Ludvigsen.

Strukturkvoteordningen erstatter dagens enhetskvoteordninger for seks ulike fartøygrupper i havfiskeflåten. Den virker på samme måte som enhetskvoteordningene med ett unntak: Tildelingen av strukturkvote er ikke tidsbegrenset til 13 eller 18 år, slik det har vært i enhetskvoteordningene. Hovedvilkåret for tildeling av strukturkvote er imidlertid det samme; at ett fartøy blir tatt ut av fiske og at alle konsesjoner knyttet til dette fartøyet blir oppgitt. Når vilkåret er oppfylt og fartøyet kondemnert, kan det tildeles strukturkvote til et gjenværende fartøy, tilsvarende den kvoten som ellers ville blitt tildelt det fartøyet som tas ut av fiske. Slik effektiviseres driften, ved at flere kvoter kan samles på ett fartøy.