J-76-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-76-99 Bergen,27.4. 1999 ND/EB FORSKRIFT OM REGISTER FOR LAGRING AV OPPLYSNINGER INNSAMLET VED BRUK AV SATELLITTSPORINGSUTSTYR PA FISKEFARTØY Fiskeridepartementet har den 7. april 1999 i medhold av § 45 første ledd i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: § 1 Register Fiskeridirektoratet oppretter fra det tidspunkt fiskefartøy pålegges å sende posisjonsmeldinger via satellitt, et register for lagring av opplysninger innsamlet ved bruk av satellittsporingsutsyr. Registeret kan føres ved hjelp av elektronisk databehandling. § 2 Formålet med registreringen Registeret skal benyttes av Fiskeridirektoratet og Kystvakten til overvåkning og kontroll av fiskefartøys aktivitet. Registeret kan også benyttes til å oppfylle Norges interasjonale forpliktelser om overvåkning og kontroll m.v. § 3 Registerets omfang Registeret omfatter opplysninger om norske fiskefartøy som er pålagt å ha og å anvende, satellittsporingsutstyr og som oppholder seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon og i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, med mindre annet er bestemt. Registeret omfatter opplysninger om utenlandske fiskefartøy som er pålagt å ha og å anvende satellittsporingsutstyr og som oppholder seg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i henhold til avtaler som Norge har inngått med andre land. § 4 Registerets innhold Registeret kan inneholde identifikasjons- og posisjonsopplysninger om fiskefartøy samt opplysninger om tidspunkt for posisjonsmelding, kurs og fart m.v. § 5 Registeransvarlig Fiskeridirektøren er ansvarlig for registeret. § 6 Samkjøring (kobling) Registeret kan samkjøres (kobles) med andre personregistre i Fiskeridirektoratet dersom dette er i samsvar med formålet med registreringen. § 7 Utlevering av opplysninger Utlevering av opplysninger fra registered til andre er ikke tillatt uten i følgende tilfeller: 1. Når den person eller det foretak opplysningene gjelder har gitt skriftlig samtykke. Med foretak menes her selskap, forening, partsrederi eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, bo eller stiftelse. 2. Utlevering i henhold til internasjonale avtaler eller til andre lands myndigheter i henhold til avtale. 3. Utlevering til Kystvakten. 4. Utlevering til statistikkformål i anonymisert form. 5. Utlevering kan skje til myndighet ansvarlig for sjøredningsoppdrag. 6. Utlevering kan skje til politiet eller påtalemyndigheten til bruk i straffesak. 7. Forøvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette og mottakeren med hjemmel i lov eller forskrift kan kreve opplysningene utlevert for å utøve sin myndighet fastsatt i særskilt lov eller forskrift. § 8 Innsynsrett etter personregisterloven § 7 Innsynsrett etter § 7 i lov av 9. juni 1978 nr 48 om personregistre gjelder for dette registeret. Rett til innsyn etter personregisterloven første og annet ledd gjelder bare den opplysningene direkte angår. Svar på slik henvendelse skal gis snarest mulig og senest innen 1 måned. Den registeransvarlige må påse at det ikke gis opplysninger om andre enn den som opplysningene direkte angår. § 9 Lagring, sletting og anonymisering av opplysninger Det er adgang til å lagre opplysninger om det enkelte fartøy i 7 år. Etter dette tidspunkt er det kun adgang til å lagre opplysninger i anonymisert form. Den registeransvarlige skal slette, eller anonymisere opplysninger som ikke lenger kan benyttes til kontroll- eller statistikkformål, med mindre annet er bestemt i henhold til internasjonale avtaler. Dersom registeret vedtas nedlagt, skal opplysningene slettes eller makuleres. Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette, slette eller supplere opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, dersom feilen eller mangelen har betydning for den registrerte. § 10 Sikkerhet Den registeransvarlige skal iverksette og holde vedlike nodvendige sikkerhetstiltak, slik at hensynet til opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til enhver tid er tilstrekkelig ivaretatt. Brudd på informasjonssikkerheten som har medført uautorisert utlevering av sensitive personopplysninger, eller ved mistanke om slik utlevering, skal meddeles Datatilsynet. § 11 Tilsynsmyndighet Datatilsynet fører tilsyn med at registerfører overholder bestemmelsene fastsatt i denne forskrift, jfr §§ 3 og 5 i personregisterloven. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks.