J-237-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-237-99 (J-212-98 UTGÅR) Bergen, 22.12 1999 RB/EB Fiskeridepartementet har den 22. desember 1999 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, og lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20, 21 og 30, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993 nr. 955 om delegering av Kongens myndighet etter lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket § 6, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. HAVBRISLING I NORDSJØEN. § 1 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske havbrisling i ICES statistikkområde IV i Norges økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskrift statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. § 2 Kvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 nr. 1 om adgang til å delta i fiske med ringnot, eller nordsjøtrål-/industritråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fra 2. januar fiske inntil 5.000 tonn brisling i ICES statistikkområde IV i EU-sonen. Uten hinder av forbudet i § 1 kan Fiskeridirektoratet når kvantumet i første ledd er beregnet oppfisket, åpne for fiske etter brisling i Norges økonomiske sone. § 3 Periode med forbud mot å fiske Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 30. september. § 4 Påmelding og loddtrekning Utvelgelse av hvilke fartøy som kan delta, foretas av Fiskeridirektoratet etter kunngjøring, påmelding og loddtrekning. Fiskeridirektoratet setter frist for påmelding og gir nærmere bestemmelser om avvikling av fisket, herunder begrensede intervaller for uttrukne fartøys adgang til å delta, og om hvorledes en eventuelt fortsetter på listen over uttrukne fartøy mv. i samsvar med formålene i § 11. § 5 Maksimalkvote Deltakende fartøy kan maksimalt fiske 600 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. § 6 Bifangst Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10% sild i vekt ved landing. § 7 Rapporteringsplikt Ved fiske i EU-sonen skal fartøy sende kopi til Fiskeridirektoratet av alle meldinger som fartøyet sender til EU-kommisjonen i Brussel. Fartøy som skal delta må melde fra til Norges Sildesalgslag før utseiling til feltet. KAPITTEL 2. BRISLING I SKAGERRAK. § 8 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske brisling i et område avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen. § 9 Kvote Uten hinder av forbudet i § 8, kan fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 1. juni 1990 om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling, fiske inntil 3.750 tonn brisling. Fisket må utøves i en avstand av 4 nautiske mil fra de svenske og de danske grunnlinjene. KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER. § 10 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket i EU-sonen når kvoten som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket som nevnt i § 9 når kvoten i Skagerrak er beregnet oppfisket. § 11 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å sikre en forsvarlig og hensiktsmessig avvikling av fisket som nevnt i kapittel 1 og 2, herunder bestemmelser om turkvoter og utseilingsstopp. § 12 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 13 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000.