J-241-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-241-99 Bergen, 23.12.1999 ND/IMS Fiskeridirektoratet har den 23. desember 1999 i medhold av forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøyers aktivitet § 5 bestemt: § 1 Krav til utstyr om bord i fartøy Dersom norske fiskefartøy er pålagt å ha om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing skal utstyret være typegodkjent av Fiskeridirektoratet og tilfredsstille følgende krav: a) ha radioteknisk typegodkjennelse i tråd med gjeldende regelverk, b) være installert i henhold til Fiskeridirektoratets forskrifter for installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fiskefartøy, c) automatisk kunne sende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time med følgende innhold: i) entydig identifikasjon av fartøyet, ii) fartøyets geografiske posisjon med posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99%, iii) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon, iv) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket, v) identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes, d) være sikret mot manipulering og deaktivisering, herunder sikret mot at andre enn spesielt autorisert personell skal kunne endre meldingsplanen eller meldingen som sendes til Fiskeridirektoratet e) fungere slik at Fiskeridirektoratet skal kunne motta posisjonsopplysninger fra tilfeldige tidspunkt i tillegg til de posisjonsopplysninger som sendes i henhold til eventuell forhåndskodet rapporteringsplan, f) være av en slik art at fartøyet kan spores i alle områder der fartøy vil oppholde seg, g) være sikret mot påvirkning fra annet teknisk utstyr om bord i fartøyet. § 2 Unntaksbestemmelse Fiskeridirektoratet kan etter en særskilt vurdering fravike enkelte av kravene i § 1. § 3 Krav til tjenesteleverandør som videreformidler sporingsopplysninger fra fartøy. Tjenesteleverandør som videreformidler sporingsopplysningene fra fartøy skal tilfredsstille følgende krav: a) sporingsmeldingene skal sendes over X.25 nettet i tilnærmet sann tid i forhold til rapporteringsøyeblikket, på et format som godkjennes av Fiskeridirektoratet. b) tjenesteleverandøren skal avgi erklæring overfor Fiskeridirektoratet om at sporingsopplysningene vil bli behandlet på en måte som er sikker ut fra personvernhensyn. På forespørsel må tjenesteleverandøren kunne legge frem dokumentasjon på de tiltak som er iverksatt for å sikre dette. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. """"""""""""""""""""""""""""""""" Vedlegg til denne J-melding: Vedlegg 1: Installasjon av satellittsporingsutstyr. VEDLEGG 1 Vedlegg til forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt. INSTALLASJON AV SATELLITTSPORINGSUTSTYR.. Forskrift om installasjon av sporingsutstyr om bord i fiskefartøyer er under utarbeidelse. Inntil videre skal følgende gjelde ved installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fartøyene: a) Satellittsporingsutstyret skal installeres på en slik måte og i slike lokaliteter om bord at gjeldende regelverk for satellittsporingsutstyr blir oppfylt. (Forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøyers aktivitet og forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt.) b) Dersom satellittsporingsutstyret som benyttes om bord i fiskefartøyene samtidig er radioutstyr i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet GMDSS, skal utstyret installeres i henhold til gjeldende regelverk for installasjon av slikt utstyr.