J-250-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-250-99 Bergen, 23.12. 1999 ES/IMS Fiskeridirektoratet har 23. desember 1999 med hjemmel i forskrift av 22. desember 1999 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone, i EU-sonen og i Skagerrak i 2000 § 4, fastsatt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, bestemt: § 1 Skriftlig påmelding og loddtrekning Påmelding skal være mottatt innen 27. desember 1999. Påmelding er skriftlig og skjer til Fiskeridirektoratet, Pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen telefaks 55 23 80 90. Kunngjøring om påmeding skjer 23. 12.1999 ved "Melding fra Fiskeridirektøren" på NRK 1, med kopi til Fiskebåtredernes Forbund og Sør-Norges Trålerlag. Straks etter kunngjøring avgjøres rekkefølgen ved loddtrekking. Påmelding og uttrekking skjer utelukkende på enkeltfartøy uavhengig av fiskemønster. § 2. Kvotetildeling. Fiskeridirektoratet bestemmer ut fra trekningslisten hvem som får delta på de i § 2 nevnte vilkår. Adgangen til å delta er begrenset til et intervall. § 3. Avvikling i henhold til trekningslisten. Fisket i hht trekningslisten avvikles ved at det antall fartøy som Fiskeridirektoratet bestemmer kan delta for et tidsrom som Fiskeridirektoratet bestemmer i samråd med næringen. Når fastsatt tidsintervall er opphørt, er deltakeradgangen bortfalt, og Fiskeridirektoratet kan gå videre på listen i henhold til restkvantumet. Tidsintervallene for tillatelse til å delta i henhold til ringnotgruppens trekningsliste er Àf.o.m. 2. januar - t.o.m. 13. januar, og dersom det er et restkvantum Àf.o.m. 14 januar - t.o.m. 25. januar, Àog deretter deretter dersom det er et restkvantum, videre på trekningslisten slik som beskrevet i 1. ledd. § 4 Kvoteavregning. Fartøy som har adgang til å delta kan bare fiske 1 maksimalkvote. Fangst kan bare tas om bord, leveres og sluttseddelføres på det fartøyet som har tillatelse til å delta. § 5 Stopp i fisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når norsk totalkvantum er oppfisket selv om deltakende fartøy i angjeldende intervall ikke har fisket maksimalkvoten. """""""""""""""""""""""""""""""