J-133-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-133-99 Bergen, 5.7. 1999 TL/EB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT LANDING AV FISK FANGET I FARVANN UTENFOR NORSK FISKERIJURISDIKSJON Fiskeridepartementet har den 29. juni 1999 med hjemmel i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 8 første ledd bokstav b og c, jfr. kgl. res. av 19 februar 1993 nr. 114, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 6. august 1993 om forskrift om forbud mot landing av fisk fanget i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon gjøres følgende endringer: § 2 annet ledd (ny) skal lyde: En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med. § 3 (ny) skal lyde: Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer. Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge. § 4 (endret) skal lyde: Forbudene i foregående paragrafer gjelder uten hensyn til om fisken er fanget i områder under noen stats fiskerijurisdiksjon eller i områder utenfor (internasjonalt farvann). § 5 (endret) skal lyde: Landing av fangst i strid med denne forskrift straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 1O. Tilsvarende gjelder samme lovs § 11 om inndragning. II Denne forskrift trer i kraft straks. """""""""""""""""""""""""""""" Forskriften lyder etter dette: FORSKRIFT OM FORBUD MOT LANDING AV FISK FANGET I FARVANNUTENFOR NORSK FISKERIJURISDIKSJON Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr.19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v.innenfor fiskerigrensen § 8 første ledd bokstav b) og c), jf. kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114. § 1 Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse,med andre stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er underlagt norsk regulering. § 2 Det er forbudt å ilandføre, fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster eller som innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli overskredet. En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med. § 3 Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer. Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge. § 4 Forbudene i foregående paragrafer gjelder uten hensyn til om fisken er fanget i områder under noen stats fiskerijurisdiksjon eller i områder utenfor (internasjonalt farvann). § 5 Landing av fangst i strid med denne forskrift straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 1O. Tilsvarende gjelder samme lovs § 11 om inndragning. § 6 Denne forskrift trer i kraft straks. """"""""""""""""""""""""""""""