J-210-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-173-2000 UTGÅR) Bergen,12.12.2000 ES/SIR Fiskeridirektoratet har 12. desember 2000 med hjemmel i forskrift av 22. desember 1999 nr 1397 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone, i EU-sonen i Nordsjøen, og i Skagerrak i 2000 §§ 4 og 11, bestemt: I I Forskrift av 23. desember 1999 om regulering av deltakelsen og avviklingen av havbrislingfisket i EU-sonen, gjøres følgende endringer: § 1 (endret) skal lyde: § 1 Avvikling av fisket på et restkvantum. Deltakerordningen i ht trekningslisten ved fiske etter brisling i EU-sonen er opphevet 12. desember. Fra samme dag kan fartøy ta utseiling og skal melde slik utseiling til Norges Sildesalgslag. Salgslaget har fullmakt til å fastsette utseilingsstopp med umiddelbar virkning. Fartøy som har tatt utseiling skal rapportere daglig kl.1200 til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding. §§ 2 og 3 oppheves § 4 blir § 2 § 5 blir § 3 (endret) og skal lyde: Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når norsk totalkvote er oppfisket selv om fartøy som har tatt utseiling ikke har fisket maksimalkvoten. II Denne endring trer i kraft straks. """""""""""""""""""""" Etter endring vil forskriften lyde: FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN OG AVVIKLINGEN AV HAVBRISLINGFISKET I EU-SONEN Fiskeridirektoratet har 23. desember 1999 med hjemmel i forskrift av 22. desember 1999 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone, i EU-sonen og i Skagerrak i 2000 § 4, fastsatt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, bestemt: § 1 Avvikling av fisket på et restkvantum. Deltakerordningen ih trekningsliste ved fiske etter brisling i EU-sonen er opphevet 12. desember. Fra samme dag kan fartøy ta utseiling og skal melde slik utseiling til Norges Sildesalgslag. Salgslaget har fullmakt til å fastsette utseilingsstopp med umiddelbar virkning. § 2 Kvoteavregning Fartøy som har adgang til å delta kan bare fiske 1 maksimalkvote. Fangst kan bare tas om bord, leveres og sluttseddelføres på det fartøyet som har tillatelse til å delta. § 3 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når norsk totalkvantum er oppfisket selv om fartøy som har tatt utseiling ikke har fisket maksimalkvoten. """""""""""""""""""""""""""""""