J-223-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-172-2000 UTGÅR) Bergen,18.12.2000 ES/SIR Fiskeridepartementet har den 14. desember 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: I. HAVBRISLING I NORDSJØEN. § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere havbrisling i ICES statistikkområde IV i Norges økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskrift statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. § 2 Kvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 nr. 1 om adgang til å delta i fiske med ringnot, eller nordsjøtrål-/industritråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fiske og levere inntil 10.000 tonn brisling i ICES statistikkområde IV i EU-sonen. Uten hinder av forbudet i § 1 kan Fiskeridirektoratet når kvantumet i første ledd er beregnet oppfisket, åpne for fiske etter brisling i Norges økonomiske sone. § 3 Periode med forbud mot å fiske brisling Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 30. september. § 4 Maksimalkvote Deltakende fartøy kan maksimalt fiske 750 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. § 5 Bifangst Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10% sild i vekt ved landing. § 6 Rapporteringsplikt Fartøy som skal delta må melde fra til Norges Sildesalgslag før utseiling til feltet. II. BRISLING I SKAGERRAK. § 7 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere brisling i et område avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen. § 8 Kvote Uten hinder av forbudet i § 7, kan fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 1. juni 1990 om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling, fiske og levere inntil 3.750 tonn brisling. Fisket må utøves i en avstand av 4 nautiske mil fra de svenske og de danske grunnlinjene. III. FELLESBESTEMMELSER. § 9 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket i EU-sonen når kvoten som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket som nevnt i § 9 når kvoten i Skagerrak er beregnet oppfisket. § 10 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. IV. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001.