J-078-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-104-99 UTGÅR) Bergen,10.05. 2000 HCH/TL I henhold til vedtatte budsjett for 2000, og i medhold av avtale av 5. november 1999 mellom Norges Fiskarlag og Arbeids- og administrasjonsdepartementet om støttetiltak til fiskerinæringa for 2000, har Fiskeridepartementet 9. mars 2000 fastsatt følgende forskrift: § 1 Formål Formålet med ordningen er å kombinere kapasitetstilpasning med en fornyelse og strukturtilpasning av fiskeflåten slik at det skapes bedre grunnlag for lønnsomme enheter i flåten. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) kan gi tilsagn om tilskudd innenfor bevilgningen avsatt på Fiskeridepartementets budsjett. Fordeling og prioriteringene av midlene skjer i henhold til Fiskeridepartementets overordnede fiskeripolitiske retningslinjer om virkemiddelbruken overfor fiskeri- og havbruksnæringen forvaltet av SND, fylkeskommunene og kommunene. Ordningen inneholder følgende tre elementer: 1. Støtte til fartøyeiere som tar sine fartøy permanent ut av fiske (ren kondemnering). 2. Støtte til fartøyeiere som tar sine fartøy permanent ut av fiske, men som tar sikte på å drive fiske videre med et annet fartøy som vil innebære en betydelig fornyelse eller standardheving i forhold til det fartøyet det søkes om kondemneringstilskudd for (kombinert kondemnering). 3. Støtte til fiskere som bygger nytt fartøy. § 2 Definisjon Med "ren kondemnering" menes at konsesjoner eller deltakeradgang oppgis og fartøyet tas permanent ut av fiske gjennom kondemnering. Med "kombinert kondemnering" menes at et fartøy tas permanent ut av fiske, og konsesjoner eller deltakeradgang oppgis for det fartøy som kondemneres. Dette er ikke til hinder for at ny konsesjon eller deltakeradgang kan tildeles annet fartøy til erstatning for det kondemnerte fartøy. Med "fartøy" menes alle fartøy som er merkepliktige iht. deltakerloven § 22 jf lov om registrering og merking av fiskefartøyer. KAP. 1 Tilskudd til kondemnering. § 3-1 Fartøygrupper Av midler stilt til rådighet kan Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) gi tilskudd til kondemnering av eldre, uhensiktsmessige fiskefartøy, innenfor følgende fartøygrupper: - Fartøy med adgang til å delta i gruppe I i det konvensjonelle torskefisket - Fartøy med adgang til å delta i reketrålfiske i NØS sør for 62º N og i Skagerrak eller medkonsesjon etter forskrift om adgang til å drive trålfiske etter reker § 3 - Nordsjøtrålere etter trålforskriftens § 5-1 - Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse etter trålforskriftens § 6-1 - Fartøy over 13 m med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre - Fartøy over 13 m med adgang til å delta i fisket etter sei nord for 62º N med not I særlige tilfelle kan SND gi tilskudd til fartøy over 11 meter som er bygd før 1930 selv om fartøyet ikke er omfattet av første ledd. Dette gjelder kun ved ren kondemnering. Tilskuddet er fast uavhengig av fartøyets størrelse. Tilskudd til kondemnering kan også gis til fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper som benytter seg av enhetskvoteordning eller fartøy med torsk- og reketrålkonsesjon som benytter seg av enhetskvoteordning. Det kan ikke gis tilskudd til fartøy som er kondemnert ved forskriftens ikrafttredelse. § 3-2 Krav til fartøystørrelse, eiertid og alder 1.Tilskudd kan bare ytes til fartøy som etter målebrevet har en største lengde fra 10,67 meter til 28 meter, men med følgende særregler: For fartøy som faller inn under § 3-1 tredje ledd gjelder ikke denne metergrensen. For fartøy med tillatelse til å delta i fisket etter makrell med not eller garn og snøre må fartøyets største lengde være fra 13 til 21,35 meter for at tilskudd skal kunne gis. For fartøy med tillatelse til å delta i trålfiske etter reker etter reketrålforskriftens § 3 må fartøyets størrelse være fra 19,8 til 34,5 meter for at tilskudd skal kunne gis. For nordsjøtrålere etter trålforskriftens § 5-1 skal fartøy med største lengde fra 15 til 27,5 meter prioriteres. 2.Tilskudd kan bare gis til søker som har vært eier av farøtyet i minst 3 år, men med følgende særregler: Kravet til eiertid gjelder ikke for fartøy som faller inn under § 3-1 tredje ledd. Kravet til eiertid gjelder ikke når fartøyet i løpet av de siste 3 år er overtatt av den tidligere eiers livsarvinger eller ektefelle. I særlig tilfelle kan kravet til eiertid i nr. 2 første ledd fravikes. 3. For fartøy som skal kondemneres skal SND prioritere fartøy som er eldre enn 30 år. 4. Ved kombinert ordning bør erstatningsfartøyet være 10 år eller yngre og egnet og utrustet til det fiske det skal nyttes til. I tilfeller der utskifting vil føre til en betydelig fornying, kan SND utfra en vurdering i henhold til formålet i § 1 fravike alderskravene i § 3-2 nr. 3 og 4. § 3-3 Aktivitetskrav Kondemneringstilskudd kan gis når fartøyet i 2 av de 3 siste kalenderår har fisket og levert fangst i minst 7 av årets 12 måneder eller har hatt en fangstinntekt i 2 av de 3 siste år på minst 50% av det beløp som kan oppnås i kondemneringstilskudd i henhold til § 3-4. For fartøy som går inn på en kombinert løsning stilles det som krav at fangstinntekten i 2 av de 3 siste årene skal være lik eller høyere enn det beløp som maksimalt kan oppnås i kondemneringstilskudd i henhold til § 3-4. Med fangstinntekt menes salgsbeløp etter fradrag av salgslagsavgift. Det kan gjøres unntak fra aktivitetskravet når eier har vært hindret fra å oppfylle kravet på grunn av særlige forhold, som for eksempel verkstedopphold, sykdom, eller hindring i fiske i enkelte sesonger på grunn av oppfisket maksimalkvote eller gruppekvote. § 3-4 Tilskuddets utmåling 1. Til ren kondemnering kan tilskudd ytes med: a) kr. 200 000,- for hvert fartøy og b) kr. 15 000,- pr. BRT for fartøyet etter målereglene av 1947 2. Til kombinert kondemnering kan tilskudd ytes med: a) kr. 200 000,- for hvert fartøy og b) kr. 12 000,- pr. BRT for fartøyet etter målereglene av 1947 Satsene kan økes med inntil 50% når dette er nødvendig for å få til en ren eller kombinert kondemnering. 3. For fartøy over 11 meter som er byggd før 1930 som omfattes av § 3-1 andre ledd, kan tilskudd ytes med 250 000,- pr. fartøy. 4.Samlet tilskudd til kondemnering kan ikke overstige 3 millioner kroner pr. fartøy som faller inn under § 3-1 første ledd som benytter seg av kombinert kondemnering, og 5 millioner kroner pr. fartøy som faller inn under § 3-1 første ledd som benytter seg av ren kondemnering. Samlet tilskudd til kondemnering kan ikke overstige 5 millioner kroner pr. fartøy som faller inn under § 3-1 tredje ledd. Det settes av en ramme på inntil 40 millioner kroner for tilskudd til kondemnering for enhetskvoteprosjekter i år 2000. Dato for tilbakeføring av ubenyttede midler for enhetskvoteprosjekter til anvendelse for fartøy som faller inn under § 3-1 første og andre ledd settes til 30. oktober 2000. 5.Forsikringssum som blir utbetalt på grunn av skade som oppstår på fartøy eller motor inntil 1 år før søknad fremmes kommer til fradrag i kondemneringsutbetalingen dersom forsikringssummen ikke er brukt til reparasjon av skaden. Til fradrag kommer også forsikringssum som blir utbetalt på grunn av skade som oppstår etter at søknad er fremmet men før kondemneringstilskudd utbetales. Søker må gi SND opplysninger om forsikring som utbetales på grunn av skade som har oppstått i de nevnte tidsrom. § 3-5 Bortfall av konsesjoner og deltakeradgang i fisket Ved kondemnering som i § 1 tredje ledd, punkt 1 og 2 vil alle konsesjoner og deltakeradgang i fiske falle bort for fartøy når eier mottar tilskudd som spesifisert i § 3-4. Det legges til grunn samtlige konsesjoner og deltakeradganger som eier har på vedkommende fartøy pr. 1. januar 2000 og fremdeles har på fartøyet. Det kan ikke tildeles ny konsesjon og/eller deltakeradgang for annet fartøy til erstatning for det kondemnerte fartøy dersom dette tas ut etter ren kondemnering. Kravet i § 3-5 første ledd gjelder ikke fartøy som faller inn under § 3-1 tredje ledd for kondemnering i kombinasjon med enhetskvoteordning. § 3-6 Krav om destruksjon Den som tildeles kondemneringstilskudd etter denne forskrift skal sørge for opphugging eller tilintetgjørelse av fartøy tilskuddet tildeles for. SND kan stille de vilkår som er nødvendig for å sikre at destruksjon av fartøyet finner sted. Fartøy som er tildelt tilskudd til ren kondemnering skal trekkes ut av norsk fiske straks tilsagnet for tilskuddet er akseptert. Fartøy som er tildelt tilskudd til kombinert kondemnering skal trekkes ut av norsk fiske senest når erstatningsfartøyet er driftsklart. Fartøyet kan ikke nyttes til annen virksomhet. SND kan gi et tillegg til tilskudd til kondemnering av trefartøy for å finansiere alternative destruksjonsmetoder i de tilfeller hvor det ikke gis tillatelse til senking. Fartøyer innen kystgruppen kan unntas fra destruksjonskravet dersom fartøyet er bevaringsverdig eller skal brukes til undervisningsformål eller av offentlige institusjoner eller stiftelser. Søkeren må inneha de nødvendige kvalifikasjoner, samt kunne dokumentere eller sannsynliggjøre et økonomisk grunnlag for vedlikehold og drift av fartøyet. Fartøyer som har fått dispensasjon fra destruksjonskravet skal være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, hvor eieres aksept av vilkåret om at fartøyet ikke kan gjeninnføres i registeret over norske merkepliktige fartøyer tinglyses. Fartøyet kan ikke selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Salg til utlandet kan bare tillates i særlige tilfeller, og bare hvor dette er forenlig med norske interesser. Fartøyet kan bare selges til land som har undertegnet avtale av 4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, eller Avtale om å fremme fiskefartøyers overholdelse av internasjonale bevarings-, og forvaltningstiltak på det frie hav. Fiskerimyndighetene kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjøre egne undersøkelser for å sikre at fartøyet ikke benyttes i strid med nevnte avtaler. § 3-7 Søknad om tilskudd Søknad om kondemneringstilskudd sendes via Fiskeridirektoratets regionkontorer til SND sine distriktskontorer. Med søknaden skal følge: 1.Dokumentasjon av driftstid og fangstinntekt ved utskrift av sluttseddeldata fra salgslag, jf. § 3-3. 2. Bekreftet kopi av fartøyets målebrev, panteattest. 3. Fartøyets regnskap for driftsåret 1998 og 1999 inkludert spesifiserte statusopplysninger pr 31.12.99, og oversikt over fartøyets pantegjeld og løsgjeld stiftet før 1. januar 2000. 4.Spesifisering av om det søkes om ren kondemnering, kombinert kondemnering eller kondemnering i kombinasjon med enhetskvoteordning. 5.Dersom det søkes om kombinert kondemnering: forhåndstilsagn om utskifting av fartøy med annet brukt og nyere fartøy eller nybygg. 6. Dersom det søkes om ren kondemnering: erklæring fra søker om at han er inneforstått med at fartøyets konsesjoner og/eller deltakeradgang i fiske faller bort når tilskudd etter denne ordning aksepteres, samt en oversikt over hvilke konsesjoner/deltakeradgang det gjelder. 7. Dersom det søkes om kondemnering i kombinasjon med enhetskvoteordning: kopi av bekreftelse på tilsagn om enhetskvoteordning, samt erklæring på at søker forplikter seg til å benytte seg av tilsagnet. 8. Oversikt over hvilke konsesjoner søker har på fartøyet og/eller hvilke fiskerier vedkommende har deltakeradgang for med fartøyet. § 3-8 Krav til dokumentasjon Før utbetaling av kondemneringstilskuddet finner sted, må søker legge fram: 1 Erklæring fra lensmann/politi eller havnemyndighet/ havnefogd om at skroget er tilintetgjort. Eventuell tillatelse fra Fiskeridirektøren i forbindelse med søknad om unntak fra destruksjonskravet. Ved bevaring må eventuell avtale være tinglyst i Skipsregisteret i henhold til § 3-6. 2. Stadfesting fra merkelovens tilsynsmann om at fartøyet er utmeldt av registeret over merkepliktige fiskefartøyer. 3. Fartøyets ervervstillatelse og konsesjonsdokumenter for den som har spesiell tillatelse s kal sendes til SND for videre sendelse til Fiskeridirektoratet, jf lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven). 4. Søkere som har fått innvilget kombinert kondemneringstilskudd vil normalt ikke få tilskuddet utbetalt før bindende avtale om anskaffelse av nytt eller brukt erstatningsfartøy er inngått og overleveringsattest fremlegges. Slik avtale skal normalt være inngått innen ett år fra tilsagnsbrevets dato. KAP.. 2 Tilskudd til nybygging § 4-1 Fartøygrupper Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) kan gi tilsagn om tilskudd til nybygging. Ordningen gjelder for alle fiskefartøy med unntak av støtte til fartøy som driver eller planlegger å drive ombordproduksjon. Tilskudd til nybygg kan gis til fartøy av alle størrelser. § 4-2 Tilskuddets utmåling Tilskudd kan ytes til nybygg med inntil 10 pst. § 4-3 Aksept og tilsagn Tilsagnsmottaker må innen 3 måneder etter at tilsagn er mottatt, meddele SND skriftlig om tilsagnet aksepteres. Tidspunktet for realisering skal også meddeles. Kontrakt må innsendes uten ugrunnet opphold. Tilsagnet er disponibelt i tilsagnsåret samt de to påfølgende kalenderår og kan forlenges ytterligere ett år ved behov. § 4-4 Søknad om tilskudd Søknad om tilskudd til nybygging sendes til SNDs distriktskontor (Vadsø, Tromsø, Bodø, Leikanger, Ålesund eller Bergen) på fastsatt skjema for søknader til SND med de vedlegg som der er nevnt. Dersom det søkes om både lån og tilskudd, skal søknaden for det enkelte prosjekt sendes sammen. Hver søknad skal bare omfatte et nybyggingsprosjekt. Søknaden skal inneholde et spesifisert kostnadsoverslag. SND kan endre kostnadsoverslaget med bakgrunn i innhentet tilleggsinformasjon. Tilskuddet skal sikres med pant i fartøyet i 5 år fra utbetaling. SND kan kreve tilskudd til nybygg helt eller delvis tilbakebetalt dersom det oppnås uforholdsmessig stor gevinst ved salg av fartøy innen 5 år etter levering. Ved vurdering av om tilbakebetaling skal kreves, skal SND legge vekt på om fartøyet fortsatt vil bli drevet i samsvar med gjeldene fiskeri- og distriktspolitiske målsettinger. KAP 3 Fellesbestemmelser § 5 Fastsettelse og utbetaling av tilskudd SND gis fullmakt til å treffe vedtak i det enkelte tilfelle om tilskudd skal gis og fastsetter tilskuddets størrelse og står for utbetalingen. Fondet kan sette nærmere vilkår for tildeling og utbetaling av tilskuddet. Tilskudd som nyttes i strid med fastsatte vilkår, kan kreves tilbakebetalt. Vedtaket kan ikke påklages, jf § 6 første ledd i lov av 3. juli 1992 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Utbetaling av tilskudd skjer ved fremleggelse av bevis for at fartøyet er ferdigstillet og overlevert til reder, og med basis i innsendt revisorbekreftet sluttfaktura. Eier av fartøy som gis kondemneringstilskudd har adgang til å fjerne utstyr og motor fra fartøyet når tilskudd er innvilget. I den utstrekning kondemneringstilskudd skal dekke pantegjeld på fartøyet, foretas utbetalingen direkte til pantekreditor. § 6 Kontroll Tilskuddet utbetales under forbehold om korrigering etter at det er foretatt kontroll av Fiskeridirektoratet eller Fiskeridepartementet. Den som søker om tilskudd anses samtidig å ha gitt instansene nevnt i første ledd nødvendige fullmakter til å kontrollere de gitte opplysninger. Uriktige og feilaktige opplysninger kan medføre straffansvar og føre til at rett til å motta tilskudd tapes og at utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Brudd på fastsatte vilkår vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet. § 7 Ikrafttredelse Denne forskrift erstatter Fiskeridepartementets forskrift for tildeling av tilskudd til fornyelse og kapasitetstilpasning i den norske fiskeflåten i 1999 av 3. mai 1999. Fiskeridepartementet kan foreta endringer av forskriften. Slike endringer vil likevel ikke få virkning for avgitt tilsagn om tilskudd. Eventuelle spørsmål angående forskriften kan rettes til SND. Denne forskrift trer i kraft straks. """"""""""""""""""""""""""""""""""""