J-101-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-213-99 UTGÅR) Bergen, 16.5.2000 HV/EW Fiskeridepartementet har den 12. mai 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav s) foretatt følgende endringer; I I forskrift av 7. april 1999 nr. 387 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet gjøres følgende endringer: Tittelen (endret) skal lyde: Forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet. I § 1 endres overskriften til "Stedlig virkeområde", og § 1 (endret) skal lyde: Denne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. I § 2 endres overskriften til "Saklig virkeområde", og § 2 (endret) skal lyde: Norske fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Norske fartøy uansett størrelse som skal drive fiske eller fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av størrelse fastsette påbud som nevnt i første ledd, dersom internasjonale forpliktelser tilsier dette. Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra påbudet i første ledd i nærmere avgrensede tidsperioder. § 3 (ny) skal lyde: Utstyr Satellittsporingsutstyret skal være av en type som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr, jfr. forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt. I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne bruk av utstyr som ikke tilfredstiller gjeldende krav til godkjenning av utstyr. Nåværende § 3 blir § 4 (endret) og skal lyde: Posisjonsmelding Fartøy som nevnt i § 2 skal minst 1 gang per time automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form til Fiskeridirektoratet via satellittsporingsutstyr. Posisjonsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: a) entydig identifikasjon av fartøyet, b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %, c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon, d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket, e) identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes. Fiskeridirektoratet kan innhente sporingsdata fra det enkelte fartøy oftere enn 1 gang per time. § 5 (ny) skal lyde: Feil i forbindelse med satellittsporing Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldinger som nevnt i § 4, skal fartøyet minst en gang per døgn sende slik melding via telex, telefax eller telegram. § 6 (ny) skal lyde: Krav til utbedring av feil Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske eller fangst uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket/fangsten eller starte fiske/fangst på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. Nåværende § 4 blir § 7, nåværende § 5 blir § 8. Nåværende § 6 blir § 9 (endret) og skal lyde: Straff og inndragning Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan foretas i henhold til samme lov § 54. Nåværende § 7 blir § 10. II Denne forskrift trer i kraft straks. """""""""""""""""""""""""""""" Forskriften lyder etter dette: FORSKRIFT OM SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV FISKE- OG FANGSTFARTØYS AKTIVITET Fiskeridepartementet har den 7. april 1999 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav s bestemt: § 1 Stedlig virkeområde Denne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. § 2 Saklig virkeområde Norske fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Norske fartøy uansett størrelse som skal drive fiske eller fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av størrelse fastsette påbud som nevnt i første ledd, dersom internasjonale forpliktelser tilsier dette. Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra påbudet i første ledd i nærmere avgrensede tidsperioder. § 3 Utstyr Satellittsporingsutstyret skal være av en type som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr, jfr. forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt. I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne bruk av utstyr som ikke tilfredstiller gjeldende krav til godkjenning av utstyr. § 4 Posisjonsmelding Fartøy som nevnt i § 2 skal minst 1 gang per time automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form til Fiskeridirektoratet via satellittsporingsutstyr. Posisjonsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: a) entydig identifikasjon av fartøyet, b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %, c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon, d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket, e) identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes. Fiskeridirektoratet kan innhente sporingsdata fra det enkelte fartøy oftere enn 1 gang per time. § 5 Feil i forbindelse med satellittsporing Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldinger som nevnt i § 4, skal fartøyet minst en gang per døgn sende slik melding via telex, telefax eller telegram. § 6 Krav til utbedring av feil Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske eller fangst uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket/fangsten eller starte fiske/fangst på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. § 7 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i § 2 skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av utstyr som nevnt i § 2. § 8 Delegasjon Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering, gjennomføring; herunder regler om krav til satellittsporingsutstyr, tilsyn og kontroll av ordningen. § 9 Straff og inndragning Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan foretas i henhold til samme lov§ 54. § 10 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. """""""""""""""""""""""""""""""""""