J-173-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-250-99 UTGÅR) Bergen,25.9. 2000 ES/SIR Fiskeridirektoratet har 22. september 2000 med hjemmel i forskrift av 22. desember 1999 nr 1397 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone, i EU-sonen i Nordsjøen, og i Skagerrak i 2000 § 4, bestemt: I I Forskrift av 23. desember 1999 om regulering av deltakelsen og avviklingen av havbrislingfisket i EU-sonen, gjøres følgende endringer: I § 2 (endret) skal lyde: Fiskeridirektoratet bestemmer ut fra trekningslisten hvem som får delta på de i § 3 nevnte vilkår. §3 første ledd annet punktum oppheves. § 3 annet ledd (endret) og tredje ledd (nytt) skal lyde: Fartøy som med hjemmel i § 2 har fått tillatelse til å delta, gjør dette på følgende vilkår: 1). Utseilingsfrist. Fartøy må melde "aktiv" inn i EU-sonen innen en frist på inntil 5 -fem- dager etter Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse. Har Fiskeridirektoratet ikke mottatt kopien av "aktiv"-melding til EU-sonen innen fristen, er deltakeradgangen bortfalt. 2). Opphør. Fartøy som har meldt "aktiv", kan delta inntil fartøy er ferdig med tur. Som ferdig regnes enten at fartøy har meldt "passiv" til EU-kommisjonen eller ved at fartøy går til havn for å levere. I sistnevnte tilfelle må fartøy straks melde avgang fra feltet til Fiskeridirektoratet, se tredje ledd. Dersom det fortsatt er restkvantum fortsetter Fiskeridirektoratet på listen i samsvar med bestemmelsene i første og annet ledd. Fiskeridirektoratet vil ikke stryke fartøy på listen uten at reder skriftlig har trukket seg. Faglaget har ansvaret for stryking av fartøy som frafaller adgangen til utseiling. II Denne endring trer i kraft straks. """"""""""""" Etter endring vil forskriften lyde: FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN OG AVVIKLINGEN AV HAVBRISLINGFISKET I EU-SONEN Fiskeridirektoratet har 23. desember 1999 med hjemmel i forskrift av 22. desember 1999 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone, i EU-sonen og i Skagerrak i 2000 § 4, fastsatt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, bestemt: § 1 Skriftlig påmelding og loddtrekning Påmelding skal være mottatt innen 27. desember 1999. Påmelding er skriftlig og skjer til Fiskeridirektoratet, Pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen telefaks 55 23 80 90. Kunngjøring om påmeding skjer 23. 12.1999 ved "Melding fra Fiskeridirektøren" på NRK 1, med kopi til Fiskebåtredernes Forbund og Sør-Norges Trålerlag. Straks etter kunngjøring avgjøres rekkefølgen ved loddtrekking. Påmelding og uttrekking skjer utelukkende på enkeltfartøy uavhengig av fiskemønster. § 2. Kvotetildeling. Fiskeridirektoratet bestemmer ut fra trekningslisten hvem som får delta på de i § 3 nevnte vilkår. § 3. Avvikling i henhold til trekningslisten. Fisket i hht trekningslisten avvikles ved at det antall fartøy som Fiskeridirektoratet bestemmer kan delta for et tidsrom som Fiskeridirektoratet bestemmer i samråd med næringen. Fartøy som med hjemmel i § 2 har fått tillatelse til å delta, gjør dette på følgende vilkår: 1). Utseilingsfrist. Fartøy må melde "aktiv" inn i EU-sonen innen en frist på inntil 5 -fem- dager etter Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse. Har Fiskeridirektoratet ikke mottatt kopien av "aktiv"-melding til EU-sonen innen fristen, er deltakeradgangen bortfalt. 2). Opphør. Fartøy som har meldt "aktiv" kan delta inntil fartøy har meldt "passiv" til EU-kommisjonen. Dersom det fortsatt er restkvantum fortsetter Fiskeridirektoratet på listen i samsvar med bestemmelsene i første og annet ledd. Fiskeridirektoratet vil ikke stryke fartøy på listen uten at reder skriftlig har trukket seg. Faglaget har ansvaret for stryking av fartøy som frafaller adgangen til utseiling. § 4 Kvoteavregning. Fartøy som har adgang til å delta kan bare fiske 1 maksimalkvote. Fangst kan bare tas om bord, leveres og sluttseddelføres på det fartøyet som har tillatelse til å delta. § 5 Stopp i fisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når norsk totalkvantum er oppfisket selv om deltakende fartøy i angjeldende intervall ikke har fisket maksimalkvoten. """""""""""""""""""""""""""""""