J-34-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Bergen, 12.02 2001

SÅJ/EB

 

Fiskeridepartementet har den 7 februar 2001, med hjemmel i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske og utenlandske fiskefartøy.

 

§ 2 Forbud mot fiske

Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone sør for 62ºN i et område avgrenset av følgende posisjoner:

1. N 61º 00.0' - E 01º 51.73' (Grense NØS)

2. N 61º 00.0' - E 02º 00.0'

3. N 60º 30.0' - E 03º 00.0'

4. N 59º 30.0' - E 03º 00.0'

5. N 59º 00.0' - E 03º 30.0'

6. N 58º 30.0' - E 03º 30.0'

7. N 57º 30.0' - E 05º 30.0'

8. N 57º 30.0' - E 07º 00.0'

9. N 57º 27.0' - E 07º 00.0'

10. N 57º 27.0' - E 07º 49.7' (Grense NØS)

Følger deretter grense NØS til

11. N 56º 34.9' - E 05º 00.0'

12. N 57º 00.0' - E 05º 00.0'

13. N 57º 00.0' - E 04º 00.0'

14. N 57º 30.0' - E 04º 00.0'

15. N 57º 30.0' - E 03º 00.0'

16. N 59º 00.0' - E 03º 00.0'

17. N 59º 00.0 - E 01º 38.0' (Grense NØS)

Deretter langs grense NØS til pos. 1.

Alle posisjoner er i WGS - 84

 

 

§ 3 Unntak

Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske etter sild, makrell, hestmakrell og brisling med ringnot og pelagisk trål.

Forbudet gjelder heller ikke fiske etter tobis.

 

§ 4 Redskapsbegrensninger

Fartøy som med hjemmel i § 3 fisker i området beskrevet i § 2, kan bare ha om bord én type redskap.

Fartøy som passerer gjennom området beskrevet i § 2, og som har om bord redskap, deler av redskap eller innretninger som ikke er tillatt brukt i området, kan bare oppbevare disse på dekk når de ikke lettvint kan tas i bruk. Fiskepose og forlengelse skal være fradelt resten av trålen og bortstuet, tildekket med presenning og surret.

 

§ 5 Satellittsporing

I tillegg til fartøy som omfattes av kravet til satellittbasert overvåking i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 7 april 1999 om satellittbasert overvåking av fiskefartøys aktivitet, skal også fartøy under 24 meter største lengde som fisker i det området beskrevet i § 2, være underlagt slik overvåking.

 

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig kontroll av fisket.

 

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 14. februar 2001 og gjelder til og med 30. april 2001.

 

"""""""""""""""""""

Vedlagt følger kartskisse som angir posisjonene i punktene 1 û 17 i § 2.