J-41-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

(J-211-99 UTGÅR)

 

Bergen, 22.02.01

EF/SIR

Fiskeridepartementet har den 22. februar 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen § 4, samt lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 bokstav s) bestemt:

 

II forskrift av 16 desember 1999 nr. 1342 om satellittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen gjøres følgende endringer:

 

§ 1 (endret) skal lyde:

Denne forskrift gjelder for fartøy over 24 meter største lengde som skal drive fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen, og som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union, Russland, Island eller Færøyene.

 

§ 3, annet ledd (endret) skal lyde:

I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til melding fastsatt i § 2 bokstav c) og bokstav d), dersom slikt utstyr er installert om bord i fartøyet og i drift på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft. Dispensasjon til å bruke slikt utstyr kan ikke påregnes etter 30. juni 2001.

 

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

""""""""""""""""""""""""""Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV UTENLANDSKE FISKEFARTØYS AKTIVITET I NORGES ØKONOMISKE SONE OG I FISKERISONEN VED JAN MAYEN

Fiskeridepartementet har den 22. februar 2001 i medhold av § 4 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, § 4 i kongelig resolusjon av 23. mai 1980 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen og § 4 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav s, bestemt:

 

 

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fartøy over 24 meter største lengde som skal drive fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen, og som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union, Russland, Island eller Færøyene.

 

 

§ 2 Sporing

Fartøy som oppholder seg i sonene som nevnt i § 1 skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal være underlagt sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet.

Sporingsutstyret skal automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time og ved inngang og utgang av sonene nevnt i § 1.

Meldingen skal inneholde følgende:

a) entydig identifikasjon av fartøyet,

b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500

meter med et konfidensintervall på 99 %,

c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

 

 

§ 3 Utstyr

Fartøyet skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing.

I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til melding fastsatt i § 2 bokstav c) og bokstav d), dersom slikt utstyr er installert om bord i fartøyet og i drift på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft. Dispensasjon til å bruke slikt utstyr kan ikke påregnes etter 30. juni 2001.

 

 

§ 4 Feil i forbindelse med satellittsporing

Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøyet minst en gang per døgn sende slik melding via telex, telefax eller telegram. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

 

 

§ 5 Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske i sonene nevnt i § 1 uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller starte fiske på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3.

 

 

§ 6 Straff og inndragning

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 53 og 54. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer ikraft straks.

"""""""""""""""""""""""""""""""