J-11-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-69-1993 UTGÅR)

 

Bergen,.10.1.2001

HMJ/SIR

Denne melding erstatter Melding fra Fiskeridirektøren J-69-93. EU-kommisjonen har bestemt at det ikke lenger er nødvendig å sende ICES-meldinger ved passering av ICES-statistikkområder i EU-sonen. Krav om sending av ICES-meldinger utgår.

 

Reglene i denne meldingen gjelder ikke for fiske i Skagerrak (ICES IIIa).

 

Manglende eller for sen rapportering til EU-kommisjonen kan medføre utvisning fra EU-sonen, inndragning av lisensen, ileggelse av bøter og inndragning av fangst. Det må derfor understrekes at fartøyene for sin egen del må ta rapporteringsplikten alvorlig.

 

Det må også understrekes at det er føreren på det enkelte fartøy som er ansvarlig for at rapporteringsplikten blir oppfylt.

 

Kart som viser ICES-områder er vedlagt (./.)

 

 

Lisenser.

 

Alle fartøy over 200 BRT som fisker i EU-sonen må ha lisens fra EU-kommisjonen. EU-kommisjonen utsteder ikke individuelle lisensdokumenter, og det gjelder således ikke krav til oppbevaring av lisensdokument om bord.

 

Nærmere opplysninger om lisenssystemet får en ved å henvende seg til regionkontorene og fiskerikontorene i regionene eller Fiskeridirektoratet.

 

 

Merking av fartøyet.

 

Registreringsnummeret må være tydelig merket på begge sider av baugen på fartøyet.

 

 

 

 

 

 

Omregningsfaktorer.

 

Ved omregninger benyttes de gjeldende norske faktorer.

 

Føring av fangstdagbok.

 

Ved fiske i EU-sonen skal alle norske fartøy uansett størrelse føre de vanlige norske fangstdagbøkene. EU godtar den norske fangstdagboken.

 

EUs formelle krav om opplysninger i fangstdagboken:

 

            Etter hvert hal/kast skal det føres inn

 

     -             kvantum av hvert fiskeslag inklusive bifangster (i kilogram rund vekt)

     -            dato og tidspunkt for halet/kastet

     -            posisjonen der fangsten ble tatt

     -            fiskeredskap

 

            Etter hver omlastning av fangst til eller fra annet fartøy skal det føres inn

 

     -            anmerkningen "received from" (mottatt fra) eller "transfered  to" (overført til)

     -      den omlastede mengde (i kilogram rund vekt) av hver art

     -      navn og registreringsmerke til fartøy som fangst overlastes til eller fra

 

            Etter hver rapportering av informasjon til EU-kommisjonen skal det føres inn

 

     -      dato og tid for rapportering

     -      type melding (IN, OUT, WKL eller 2 WKL, TRANS, LANDING)

     -      i tilfelle radiorapportering: navnet på radiostasjonen

 

 

 

Rapporteringsplikt.

 

Ved fiske i EU-sonen skal fartøy sende melding slik:

 

     -            öINö-MELDING ved inngang i sonen.

 

     -            FANGST-MELDING hver 3. dag ved sild- og makrellfiske. Første     fangstmelding skal sendes 3 dager etter inngangen i sonen.

 

     -            FANGST-MELDING hver 7. dag ved fiske etter andre fiskeslag enn sild og makrell. Første fangstmelding skal sendes 7 dager etter inngangen i sonen.

 

     -            öOUTö-MELDING ved utgang av EU-sonen.

 

 

 

Transitt.

 

Fartøy som er i gjennomseiling i EU-sonen uten å fiske, skal sende öINö-melding ved inngang i sonen og öOUTö-melding ved utgang av sonen.

 

 

EUs forskrift om rapportering inneholder ikke krav til at meldingene skal settes opp på en spesiell og standardisert måte. Fra Fiskeridirektoratet vil en oppfordre alle fartøy til å bruke oppsettet i eksemplene nedenunder. Dette innebærer m.a. at hver enkelt opplysning i meldingene blir atskilt med skråstreker (Skråstrek betegnes "virgule" på engelsk). Formålet med et standardisert oppsett er å redusere mulighetene for å misforstå meldingene fra norske fartøy.

 

 

 

öINö-MELDING:  (m/fangst om bord)

 

    -       navn på fartøyet,

    -            radiokallesignal,

    -            registreringsmerke, 

    -            serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU-sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil alle öINö-meldinger få nummer 1),

    -            identifikasjon av type melding med kode; melding ved inngang i sonen angis med "IN",    

    -       dato, tid og posisjon ved inngang i sonen,

    -       ICES-område og dato for planlagt fiskestart, 

    -            eventuell fangst (i kilogram rund vekt) om bord ved inngang i sonen, spesifisert på fiskeart ved bruk av 3-bokstavkode, jfr. 3-bokstavkodene på vedlagde liste.

    -            skippers navn 

 

 

1) Eksempel på öINö-MELDING 

 

STAALSUND / LEKF / SF-5-S /  1 / IN / 12.06 / 12.00 / N6000 E0200/ IVa / 14.06 / 2300 HAL / 17500 LIN / 5000 USK / skippers navn

 

 

 

FANGST-MELDING:

 

    -       navn på fartøyet,

    -            radiokallesignal,

    -            registreringsmerke,

    -            serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU-sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil første FANGST-melding etter öINö-melding få nummer 2)

    -            identifikasjon av type melding etter følgende kode:

     

 

 

            - 7 (syv) dagers melding: "WKL",

            - 3 (tre) dagers melding. "2 WKL"  

 

    -       dato, tid og posisjon når melding sendes,   

    -       fangst (i kilogram rund vekt) siden forrige FANGST-melding. Altså fangsten siden forrige FANGST-melding eller siden öINö-melding uttrykt ved 3-bokstavkoden,

    -       ICES-område hvor fangsten ble tatt,    

    -            skippers navn.

 

 

2) Eksempel på FANGST-MELDING

 

STAALSUND / LEKF / SF-5-S / 2 / WKL / 19.06 / 08.00 / N5830 W1015/ 12500 LIN / 2500 USK / 1200 OTH / VIa / skippers navn

 

 

 

öOUTö-MELDING:

 

     -      navn på fartøyet,

     -             radiokallesignal,

     -             registreringsmerke, 

     -             serienummer på melding (dvs. alle meldingene på samme fisketur i EU-sonen skal nummereres fortløpende. Altså vil öOUTö-melding etter öINö-melding og en FANGST-melding få nummer 3),

     -            identifikasjon av type melding med kode; melding ved utgang fra EU-sonen angis med "OUT",

     -      dato, tid og posisjon ved utgang fra sonen,

     -      total fangst om bord, spesifisert på fiskeart ved bruk av 3 bokstav koden,

     -      fangst siden forrige melding (i kilogram rund vekt). Altså fangsten siden forrige FANGST-melding eller siden öINö-melding. Fangsten skal spesifiseres på fiskeart ved bruk av 3 bokstav koden,

     -      ICES-område der fangsten ble tatt

     -      (ved eventuell omlasting av fangst til eller fra et annet fartøy: Kvantum (i kilogram rund vekt) omlastet siden fartøyet meldte inngang i EU-sonen, dette spesifisert på fiskeart, navn og radiokallesignal til fartøy som fangst omlastes til eller fra), Dette angis med ordet "TRANSFER TO" eller "TRANSFER FROM" i meldingen til EU-kommisjonen

     -      (ved eventuell levering av fangst i en havn i et EU-medlemsland: Fangst (i kilogram rund vekt) landet i EU-havn siden fartøyet meldte inngang i EU-sonen, alle kvanta spesifisert på fiskeart. Dette angis med ordet "LANDING"  i meldingen til EU-kommisjonen.

     -            skippers navn

 

 

 

 

 

 

 

4) Eksempel på öOUTö-MELDING 

 

STAALSUND / LEKF / SF-5-S / 4 / OUT / 25.06 / 11.30 / N5700 W1430 / 2300 HAL / 33700 LIN / 8700 USK / 4000 OTH /800 HAL/ 5500 LIN / 1500 OTH / VIb / TRANSFER TO/  500 HAL/ 3000 LIN /KIRUNA/ LKAB / LANDING /300 HAL/1000 LIN/ skippers navn

 

 

Dersom et fartøy går inn og ut av EU-sonen flere ganger på samme dag, er det nok med öINö-melding ved første inngang i sonen og eventuelt öOUTö-melding ved siste utgang av EU-sonen den aktuelle dagen.

 

""""""""""""""""""""""

 

 

Meldingene skal sendes til EU-kommisjonen i Brussel (telex 24 189 FISEU-B) via en av radiostasjonene som er listet opp nedenfor.

 

Når det er umulig eller svært vanskelig (force majeure) for et fartøy å sende melding direkte, kan meldingen sendes via et annet fartøy.

 

 

 Radiostasjoner:

 

 

Radiostasjon:             Stasjonens kallesignal:

 

Skagen                                    OXP

Blåvand                                  OXB

Rønne                                     OYE

Norddeich                               DAF DAK

                                                DAH DAL

                                                DAI DAM

                                                DAJ DAN

Scheveningen                         PCH

Oostende                                OST

North Foreland                      GNF

Humber                                   GKZ

Cullercoats                             GCC

Wick                                       GKR

Portpatrick                             GPK

Anglesey                                 GLV

Illfracombe                             GIL

Niton                                       GNI