J-127-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-127-2001

(J-177-96 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 5.7.2001

                                                                                                   AFJ/EWI

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SLUTTSEDDEL/BRYGGESEDDEL OG MOTTAKSJOURNAL.

Fiskeridepartementet har den 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 og lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 7, fastsatt følgende forskrift:

I

 I Fiskeridepartementets forskrift av 5. september 1990 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal (sluttseddelforskriften), gjøres følgende endring:

 § 1 sjette ledd (nytt), skal lyde:

Denne forskrift er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av sluttsedler etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet.

II

 Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001.

 öööööööööööööööööööööööööööööööö

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM SLUTTSEDDEL/BRYGGESEDDEL OG MOTTAKSJOURNAL.

Fiskeridepartementet har 5. september 1990 nr. 728 med hjemmel i § 7 lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfiske og § 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

§ 1

Kjøper skal skrive ut sluttseddel/bryggeseddel etter lagets bestemmelser spesifisert på art straks etter levering og seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. Ved levering i utlandet kan salgsorganisasjonen pålegge fisker å fylle ut og undertegne lagets sluttseddel. Alle leveranser skal veies fortløpende ved lossing, og kvantumet skal føres på sluttseddel/bryggeseddel. Ved levering av trålfangst til industriformål skal bifangstkvantum av sild spesifiseres i merknadsrubrikken på sluttseddelen. Ved levering av hestmakrellfangst/fisk til industriformål skal bifangstkvantum av makrell spesifiseres i merknadsrubrikken på sluttseddelen.

Både kjøper og selger er ansvarlig for at seddelen er korrekt utfylt og at opplysningene er riktige.

Det skal også opplyses om leveransen er delleveranse og hvor restkvantum skal leveres.

Fartøy som har fisket i flere kvoteområder på samme tur skal føre en sluttseddel for hvert område.

Fangstdagbokens turnummer skal påføres sluttseddel/bryggeseddel før fartøyet forlater mottaksstedet.

Denne forskrift er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av sluttsedler etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet.

§ 2

Fartøy som med hjemmel i § 2 i Fiskeridepartementets forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy plikter å føre fangstdagbok, skal ha kopi av sluttseddel/bryggeseddel om bord i fartøyet i minst 2 år.

Fartøy som med hjemmel i § 4 i Fiskeridepartementets forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy plikter å føre forenklet fangstdagbok, skal ha kopi av sluttseddel/bryggeseddel om bord i fartøyet i minst 3 måneder.

Øvrige fartøy som er registrert i merkeregisteret skal ha kopi av sluttseddel/bryggeseddel om bord i fartøyet i minst 3 måneder. Plikten til å ha sluttseddel/bryggeseddel om bord gjelder ikke åpne fartøy under 10 meter største lengde.

§ 3

Ved lossing av pelagisk råstoff til konsum eller ved kjøp av fangst på feltet, skal mottaker veie råstoffet fortløpende i tilknytning til lossested eller opptak før sortering.

Ved levering skal vekt for veiing som nevnt i første ledd, ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper kontinuerlig, og som ikke kan 0-stilles uten å bryte Justervesenets forsegling. Totaltelleren i indikator, eller slavedisplay fra totaltelleren i indikator, skal til enhver tid være tilgjengelig for alle parter, og veid kvantum skal kunne avleses direkte. Totaltelleren skal ha kapasitet til å vise minimum 8 siffer uten desimaler med en minste deling 10 kg. eller mindre. Ved bruk av båndvekt, skal transportband og/eller veieband automatisk stoppe dersom indikator ikke er i stand til å registrere innveid kvantum.

Vekt som nevnt i denne paragraf, skal være klar til å tas i bruk 1. januar 1997. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i dette ledd.

§ 4

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om veiing av råstoff og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 5

Kjøper skal føre fortløpende protokoll med opplysninger om enhver mottatt leveranse med angivelse av mottaksdato og leverandør (fangstfartøy og kvotehaver) sluttseddel nr., fangstdato, art, fangstkvantum, fangststed og føringsfartøy.

Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i første ledd dersom det godtgjøres at bedriften har et annet system som tilfredsstiller kravet til kontroll med mottatte leveranser.

§ 6

Når salgslagene gir tillatelse til levering av fangst til utlandet kan det settes vilkår - herunder krav om at fartøy skal motta kontrollører for kontroll av fangsten.

§ 7

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 9 i lov om omsetning av råfisk 14. desember 1951. 

§ 8

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

ööööööööööööööööööööööööööö