J-128-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-128-2001

(J-93-01 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 5.7.2001

                                                                                                          SÅJ/EWI

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

Fiskeridepartementet har den 29. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

I

I Fiskeridepartementets forskrift av 21. september 1994 om regulering av fiske i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

§ 2 a) første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i Fiskevernsonen skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende aktivmelding til Fiskeridirektoratet pr. telefax, telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001

 

öööööööööööööööööööööööö

 

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

                   Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 med hjemmel § 3 i forskrift fastsatt  ved kgl. res. 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Virkeområde.

Denne forskrift gjelder ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

§ 2. Rapporteringsplikt.

a) Aktivmelding.

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i Fiskevernsonen skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende aktivmelding til Fiskeridirektoratet pr. telefax, telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det.

Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at aktivmelding er sendt.

Aktivmeldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon for fiskestart angitt i lengde og bredde (grader og minutter), og fangst om bord på fartøyet ved inngang i sonen i kg rund vekt spesifisert på fiskearter.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift bestemme at det skal opplyses om hvilket fiskeri fartøyet skal delta i.

b) Fangstmelding.

Fartøy skal sende ukentlig fangstmelding om fangst i sonen til Fiskeridirektoratet. Melding skal første gang sendes senest ved utløpet av den sjuende dag etter fiskestart, og meldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon på meldingstidspunktet angitt i lengde og bredde (grader og minutter), antall fiskedager og fangstkvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskearter og ICES-statistikkområder.

Fangst mottatt fra andre fartøy skal rapporteres spesielt med angivelse av fiskearter og kvantum i kg rund vekt for hvert av de fartøy fangsten mottas fra.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift bestemme at fangster skal spesifiseres på statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektøren.

c) Passivmelding.

Når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen skal det sendes passivmelding til Fiskeridirektoratet.

Meldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon på meldingstidspunktet angitt i lengde og bredde (grader og minutter), inneholde opplysninger om antall fiskedager og fangstkvantum i kg rund vekt siden siste fangstmelding eller siden fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke, spesifisert på fiskearter og ICES-statistikkområder.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift bestemme at det skal gis melding når fartøy i sonen krysser grenselinjer mellom statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektøren.

d) Melding om fremstilling for kontroll.1)

Ved avslutning av fiske i sonen, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Melding om dette skal sendes til den Fiskeridirektøren bestemmer senest 24 timer før ankomst kontrollpunktet. Melding skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal og tidspunktet for ankomst kontrollpunktet.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes plassering og om rapporteringsplikten.

1) Denne bestemmelsen trer i kraft fra den tid Fiskeridirektoratet bestemmer.

e) Midlertidig utgang av sonen.

Fartøy som midlertidig forlater sonen for en periode på mindre enn 24 timer skal sende vanlig passivmelding. Ved gjenopptagelse av fisket i sonen skal fartøyet sende ny aktivmelding, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a).

f) Hjelpefartøy.

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende aktiv- og passivmelding til Fiskeridirektoratet hver gang det går inn i eller ut av sonen.

g) Månedlig fangstrapport.

Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i sonen i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder.

§ 3. Fangstdagbok.

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

Det er adgang  til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av passivmelding.

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de aktiv-, fangst-, kontroll- og passivmeldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet.

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

§ 4. Kontroll, inspeksjon  m.v.

Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og være merket på synlig måte.

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

Kystvaktens kompetanse ved utøvelse av kontroll og om ansvarshavendes rettigheter og plikter i forhold til Kystvakten følger av lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten.

Fiskeridirektoratets kompetanse ved utøvelsen av kontroll og om ansvarshavendes rettigheter og plikter i forhold til Fiskeridirektoratet følger av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske.

Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

§ 5. Krav til stuing.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

§ 6. Straff og inndragning.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks.

½ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ