J-129-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-129-2001

(J-58-101 UTGÅR)

                                                                                                          Bergen, 5.7.2001

                                                                                                          SÅJ/EWI

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGISTRERING OG RAPPORTERING VED FISKE I FARVANN UTENFOR NOEN STATS FISKERIJURISDIKSJON.

Fiskeridepartementet har den 29. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon § 2 og § 5, fastsatt følgende forskrift:

                                                                       I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 30. juni 1999 om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd første setning (endret) skal lyde:

Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektøren pr. telefax, telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det:

                                                                       II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001.

ööööööööööööööööööööööööö

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM REGISTRERING OG RAPPORTERING VED FISKE I FARVANN UTENFOR NOEN STATS FISKERIJURISDIKSJON.

Fiskeridirektoratet har den 07. mars 2001 med hjemmel i §§ 2 og 5 i forskrift av 4. mars 1998 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøyer i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

Forskriften gjelder ikke fiske som er regulert av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser.

§ 2 Registrering

Fartøy som skal fiske i farvann som nevnt i § 1 må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:

a) før 1. januar hvert år hvis mulig eller

b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller

c) innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder:

Dataelement

Kode

Start melding

SR

Havområde

MS

Serienummer på melding for inneværende år

SQ

Type melding: "NOT"

TM

Fartøyets navn

NA

Fartøyets radiokallesignal

RC

Fartøyets registreringsnummer

XR

Hjemstedshavn

PO

Fartøyseiers navn og adresse

VO

Leietakers eller befrakters navn og adresse

VC

Fartøytype iht. FAOs fartøykoder

TP

Fartøyets redskap iht FAOs klassifisering av fiskeredskap

GE

Tonnasje:

Målmetode - "OC" "OSLO" konvensjon 1947

                   - "LC" "LONDON" konvensjon ICTM-69

VT

Fartøyets lengde:

Målemetode - "OA" største lengde i meter"

VL

Fartøyets maskinkraft:

Målemetode - "KW" kilowatt"

                     - "HP" hestekrefter

VP

 

Planlagt fiskeri - fiskeart iht FAO-koder

DS

Dato for sending av melding

DA

Slutt melding

ER

§ 3 Rapportering

Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektøren pr. telefax., telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det:

a) Inngangsmelding

Inngangsmelding skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang i området.  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder:

Dataelement

Kode

Start melding

SR

Adresse:

Fiskeområde - NEAFC - "XNE"

                      - Annet internasjonalt farvann - "NOR9"

AD

 

 

Serienummer på melding for inneværende år

SQ

Type melding: "ENT"

TM

Fartøyets radiokallesignal

RC

Turnummer i henhold til fangstdagbok

TN

Fartøyets navn

NA

Fartøyets registreringsnummer (merkenummer)

XR

Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding)

LA

Geografisk lengde (posisjon ved sending av melding)

LO

Totalt fangstkvantum om bord, spesifisert på fiskearter

i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg.

 

OB

Planlagt fiskeri - fiskeart iht FAO-koder

DS

Dato for sending av melding

DA

Tidspunkt for sending av melding (UTC)

TI

Melding slutt

ER

b) Fangstmelding

Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter inngang i området, eller dersom det fiskes utover 7 dager skal fartøyet sende fangstrapport senest mandag kl 12.00 for fangst tatt i området den siste uken inntil midnatt søndag. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder:

Dataelement

Kode

Start melding

SR

Adresse:

Fiskeområde - NEAFC - "XNE"

                     - Annet internasjonalt farvann - "NOR9"

AD

Serienummer på melding for inneværende år

SQ

Type melding: "CAT"

TM

Fartøyets radiokallesignal

RC

Turnummer i henhold til fangstdagbok

TN

Fartøyets navn

NA

Fartøyets registreringsnummer (merkenummer)

XR

Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding)

LA

Geografisk lengde (posisjon ved sending av melding)

LO

Ukentlig fangst i området - fangstkvantum om bord siden fiskestart eller siden siste fangstmelding, spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg.

CA

Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste fangstmelding

DF

Dato for sending av melding

DA

Tidspunkt for sending av melding (UTC)

TI

Melding slutt

ER

c)         Utgangsmelding

Utgangsmelding skal sendes tidligst 8 timer og senest 6 timer før fartøyet går ut av området . Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder:

 

Dataelement

Kode

Start melding

SR

Adresse:

Fiskeområde - NEAFC "XNE"

                     - Annet internasjonalt farvann - "NOR9"

AD

Serienummer på melding for inneværende år

SQ

Type melding: "EXI"

TM

Fartøyets radiokallesignal

RC

Turnummer i henhold til fangstdagbok

TN

Fartøyets navn

NA

Fartøyets registeringsnummer (merkenummer)

XR

Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding)

LA

Geografisk lengde (posisjon ved sending av melding)

LO

Ukentlig fangst i området - fangstkvantum om bord siden fiskestart eller siden siste fangstmelding spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg1

CA

Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste fangstmelding1

DF

Dato for sending av melding

DA

Tidspunkt for sending av melding(UTC)

TI

Melding slutt

ER

1) Meldingen skal inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige fangstmelding eller siden fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn 1 uke.

d) Omlastingsmelding

Omlastingsmelding skal sendes straks omlasting er foretatt dersom fartøy i området leverer fangst til et annet fartøy eller mottar fangst fra et annet fartøy. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder:

 

Dataelement

Kode

Start melding

SR

Adresse:

Fiskeområde - NEAFC - "XNE"

                      - Annet internasjonalt farvann - "NOR9"

AD

Serienummer på melding for inneværende år

SQ

Type melding; "TRA"

TM

Fartøyets radiokallesignal

RC

Turnummer i henhold til fangstdagbok

TN

Fartøyets navn

NA

Fartøyets registreringsnummer (merkenummer)

XR

Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding)

LA

Geografisk lengde (posisjon ved omlasting)

LO

Levert eller mottatt kvantum i området, spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg

KG

Radiokallesignal på mottaksfartøyet2

TT

Radiokallesignal på leveringsfartøyet2

TF

Dato for sending av melding

DA

Tidspunkt for sending av melding (UTC)

TI

Melding slutt

ER

2) Fartøyet skal bare sende en av disse opplysningene.

§ 4 Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr 57 om regulering av deltagelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni l983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 5 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 07. mars 2001.

""""""""""""""""

Nedenfor følger oversikt over vedlegg til denne J-melding:

 

Vedlegg 1: Eksempler på meldinger som skal sendes iht forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

Vedlegg 2: FAOs fartøykoder.

Vedlegg 3: FAOs klassifisering av fiskeredskap

Vedlegg 4: FAOs kodeliste over fiskearter