J-138-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-138-2001

(J-107-2001 UTGÅR)

                                                                                                         

                                                                                                          Bergen, 06.07.2001

                                                                                                          EF/TF

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 28. APRIL 1978 NR. 20 OM REGULERING AV FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN.

 

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svaldbard § 4. Fremmet av Fiskeridepartementet.

 

I

 

I forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endring:

 

§ 1 nr. 10 (ny) skal lyde:

 

Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

""""""""""""""""""""

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN.

 

Fastsatt ved kgl. res. av 28. april 1978 i medhold av § 4 i lov av 17. juni 1925 om Svalbard og endret ved kgl.res. 16. september 1994 og 19. juli 1996, regjeringens resolusjon 6. november 1997, kgl.res. 20. april 2001 og kgl.res. 2. mars 2001.

 

§ 1. Reguleringsfullmakter.

 

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

 

1.     Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene.

 

        Forbudet gjelder hele året eller deler av året.

 

2.     Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.

 

3.     Største årlige tillatte fangstmengde og fiskeinnsats for hvert enkelt fiskeslag.

 

        Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

 

4.     Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.

 

5.     Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.

 

6.     Bestemmelser om tillatt bifangst.

 

7.     Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.

 

8.     Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.

 

9.     Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke            

  kan nyttes i det område fartøyet befinner seg.

 

10.       Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

 

 

 

§ 2 Rapporteringsplikt.

 

a) Aktivmelding

 

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i territorialfarvannet eller i de indre farvann skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket påbegynnes sende aktivmelding til Fiskeridirektoratet pr. telegram, telex eller telefax.

 

Aktivmeldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon for fiskestart angitt i lengde og bredde (grader og minutter) og fangst om bord på fartøyet ved inngang i territorialfarvannet eller i de indre farvann, i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

 

 

b) Fangstmelding

 

Fartøy skal sende ukentlig fangstmelding om fangst i sonen til Fiskeridirektoratet. Melding skal første gang sendes senest ved utløpet av den sjuende dag etter fiskestart, og meldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon på meldingstidspunktet angitt i lengde og bredde (grader og minutter), antall fiskedager og fangstkvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskearter og ICES-statistikkområder.

 

Fangst mottatt fra andre fartøy skal rapporteres spesielt med angivelse av fiskearter og kvantum angitt i kg rund vekt for hvert av de fartøy fangsten mottas fra.

 

Fiskeridirektøren kan ved forskrift bestemme at fangster skal spesifiseres på statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektøren.

 

 

c) Passivmelding

 

Når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av territorialfarvannet skal det sendes passivmelding til Fiskeridirektoratet.

 

Meldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal, dato og posisjon på meldingstidspunktet angitt i lengde og bredde (grader og minutter), antall fiskedager, og fangstkvantum i kg rund vekt siden siste ukentlige fangstmelding eller siden fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke, spesifisert på fiskearter og ICES-statistikkområder.

 

Fiskeridirektøren kan ved forskrift bestemme at det skal gis melding når fartøy krysser grenselinjer mellom statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektøren.

 

 

d) Melding om fremstilling for kontroll. 1)

 

Ved avslutning av fiske i sonen, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Melding om dette skal sendes til den Fiskeridirektøren bestemmer senest 24 timer før ankomst kontrollpunktet. Melding skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal og tidspunktet for ankomst kontrollpunktet.

 

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes plassering og om rapporteringsplikten.

 

1) Denne bestemmelsen trer i kraft fra den tid Fiskeridirektoratet bestemmer.

 

 

e) Hjelpefartøy

 

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende aktiv- og passivmelding til Fiskeridirektoratet hver gang det går inn i eller ut av territorialfarvannet og de indre farvann.

 

 

f) Månedlig fangstrapport

 

Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i territorialfarvannet og de indre farvann i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder.

 

 

 

§ 3. Fangstdagbok.

 

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

 

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon, angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

 

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

 

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av passivmelding.

 

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de aktiv-, fangst-,  kontroll- og passivmeldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet.

 

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

 

Fangstdagboken skal på forlangende framvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

 

 

 

§ 4. Kontroll, inspeksjon m.m.

 

Fartøy som fisker i territorialfarvannet eller i de indre farvann skal føre sitt nasjonale flagg og være merket på synlig måte.

 

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om leiderens utforming.

 

Kystvaktens kompetanse ved utøvelsen av kontroll og om ansvarshavendes rettigheter og plikter i forhold til Kystvakten følger av lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten.

 

Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

 

 

 

§ 5. Krav til stuing.

 

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

 

 

 

§ 6. Straff.

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard.

 

 

 

§ 7. Ikrafttredelse.

 

Denne forskrift trer i kraft 15. mai 1978.

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""