J-198-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-198-2001

(J-52-99 UTGÅR)

 
                                                                                                          Bergen, 9.10.2001

                                                                                                          AFJ/EWI

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM INNDRAGNING AV FANGST OG ANVENDELSE AV INNDRATTE MIDLER.

Fiskeridepartementet har den 5.oktober 2001 med hjemmel i lov av 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 7, fastsatt følgende forskrift:


I
 

I Fiskeridepartementets forskrift 20. november 1989 nr. 1185 om inndragning av fangst og anvendelse av inndratte midler, gjøres følgende endringer:
 

§ 3 tredje ledd (nytt) skal lyde:

Første og andre ledd gjelder likevel ikke ved inndragning av merfangst av pelagisk fiskeslag etter saltvannsfiskelovens § 7. Med pelagisk fiskeslag menes i denne paragraf brisling, lodde, makrell, hestmakrell, kolmule, norsk vårgytende sild og nordsjøsild.
 

II

Denne forskrift trer i kraft straks.
 

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM INNDRAGNING AV FANGST OG ANVENDELSE AV INNDRATTE MIDLER.

Fiskeridepartementet har den 20.11.1989 nr. 1185 i medhold av § 7 fjerde ledd og § 11 i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 10 fjerde ledd i lov av 16.juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket bestemt:


KAPITTEL I. FORSKRIFTENS VIRKEKRETS.


§ 1

Denne forskrift gjelder for inndragning av ulovlig fangst eller verdi av slik fangst i medhold av § 7 fjerde ledd og § 11 tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 10 deltakelsen i fisket, som foretas av Fiskeridirektoratet eller den salgsorganisasjon som førstehåndsomsetningen av vedkommende fangst er lagt til.
 

KAPITTEL II. SAKSBEHANDLINGSREGLER.


§ 2

Ved overskridelse av kvote eller lastekapasitet skal salgsorganisasjonen sende melding til fiskeren om inndratt verdi etter § 7 annet ledd i lov om saltvannsfiske m.v. og tilbakeholdt verdi etter § 10 tredje ledd i lov om regulering av deltakelsen i fisket, med angivelse av beregningsgrunnlag og opplysning om klagerett. Salgsorganisasjonen skal også sende oppgaver til Fiskeridirektoratet over inndratt og tilbakeholdt kvantum og verdi. Fiskeridirektoratet skal underrette fiskeren om inndragningsvedtak etter § 10 tredje ledd i lov om regulering av deltakelsen i fisket.

Salgsorganisasjonen skal tilbakeholde verdi av fangst inndratt av Fiskeridirektoratet i medhold av § 11 i lov om saltvannsfiske m.v.


KAPITTEL III. BEREGNING OG FORDELING AV INNDRAGNING.

§ 3

Ved inndragning av merfangst etter saltvannsfiskelovens § 7 eller av ulovlig fangst etter saltvannsfiskelovens § 11 tredje ledd, skal det gis vederlag for omkostninger ved ilandføring dersom merfangsten eller den ulovlige fangsten åpenbart ikke var tilsiktet.

Vederlaget skal fastsettes til 20 % av merfangstens eller den ulovlige fangstens verdi, dersom det ikke er fastsatt en bestemt sats pr vekt- eller volumenhet i vedkommende fiskeri.

Første og andre ledd gjelder likevel ikke ved inndragning av merfangst av pelagisk fiskeslag etter saltvannsfiskelovens § 7. Med pelagisk fiskeslag menes i denne paragraf brisling, lodde, makrell, hestmakrell, kolmule, norsk vårgytende sild og nordsjøsild.


§ 4

Dersom et fartøy har levert til flere salgslag og inndragning skjer i medhold av fastsatte sesongkvoter skal de inndratte midler fordeles mellom disse salgslagene i forhold til levert kvantum. Salgslagenes andel av de inndratte midler beregnes ut fra prisen på den fangst som leveres etter at fartøyets tillatte kvote er oppfylt.
 

§ 5

Forskrifter om beregningsgrunnlaget for overskridelse av kvote eller lastekapasitet kan fastsettes av Fiskeridirektoratet.

KAPITTEL IV. DISPONERING AV INNDRATT VERDI.

§ 6

Inndratte midler etter § 7 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering av deltakelsen i fisket kan av salgsorganisasjonen brukes til prisutjevning eller til pristilskudd og frakttilskudd for leverte fangster, og til å dekke salgsorganisasjonenes utgifter til kontroll av overholdelse av bestemmelsene fastsatt i medhold av §§ 4 og 5 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering av deltakelsen i fisket.

Inndratte midler etter § 11 kan brukes til å dekke salgsorganisasjonenes utgifter ved kontroll som nevnt i første ledd.

Inndratte midler etter første og andre ledd kan utbetales i det året midlene er inndratt for, eller i de 2 nærmeste påfølgende år.


§ 7

Vedkommende salgsorganisasjon skal hvert år gi melding til Fiskeridepartementet om hvilke midler som er inndratt etter § 7 og § 11 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering av deltakelsen i fisket og om anvendelsen av disse.
 

KAPITTEL V. IKRAFTTREDEN.

§ 8

Denne forskrift trer i kraft straks.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""