J-192-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-192-2001

 

                                                                                                       Bergen, 26.9.2001

                                                                                                          EHB/EWI

 

 

FORSKRIFT OM TILBAKEKALL AV ERVERVSTILLATELSE M.V. FOR FARTØY SOM IKKE NYTTES TIL ERVERVSMESSIG FISKE OG FANGST.

 

Fiskeridepartementet har den 21. september 2001, med hjemmel i lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 § 28, jfr. § 11, 2. ledd bokstab b og § 18, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1

 

Fiskeridirektoratet  kan tilbakekalle ervervstillatelsen dersom et fartøy ikke lenger benyttes til ervervsmessig fiske og fangst, og det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet.

 

 

 

§ 2

 

For fartøy som i løpet av et tidsrom som nevnt i § 1 har skiftet eier kan Fiskeridirektoratet etter en konkret vurdering kalle ervervstillatelsen tilbake dersom ny eier ikke sannsynliggjør at fartøyet skal nyttet til ervervsmessig fiske eller fangst.

 

 

 

§ 3

 

Ved tilbakekall av ervervstillatelse tilbakekalles også spesielle tillatelser i samsvar med deltakerlovens § 18.

 

 

 

§ 4

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

ööööööööööööööööööööööööööööö