J-297-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-297-2002

(J-52-2002 UTGÅR)

 

 

            Bergen, 20.12.2002

            HMJ/EW

FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE I ET NÆRMERE BESTEMT OMRÅDE I INTERNASJONALT FARVANN (VED ROCKALL) I 2003

 Fiskeridepartementet har den 19. desember 2002, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Forbud mot fiske

 

Det er forbudt å fiske utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann) i et område avgrenset av følgende posisjoner:

 

1.         N57°00´          -           V15°00´

2.         N57°00´          -           V14°42´

3.         N56°34,5´       -           V14°19,6´

4.         N56°30´          -           V14°27´

5.         N56°30´          -           V15°00´

 

§ 2 Unntak

 

Unntatt fra forbudet i § 1 er fiske med line.

 

§ 3 Straff

 

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,