Regulering brisling 2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Fiskeridepartementet har den 21. desember 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9 og 13 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. HAVBRISLING I NORDSJØEN

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere havbrisling i ICES statistikkområde IV  i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskrift statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr.

KAPITTEL 2. BRISLING I SKAGERRAK

§ 2 Forbud 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere brisling i Norges indre farvann, sjøterritorium eller i Skagerrak utenfor sjøterritoriet  i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

KAPITTEL 3. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 3 Straff

Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.