J-142-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-142-2002

(J-147-2000 UTGÅR)                                                                                                     Bergen, 05.07.2002

                                                                                                          HØ/KH

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING FOR KONVENSJONELLE FARTØY PÅ ELLER OVER 28 METERKgl res av 21. juni 2002, med hjemmel i lov av 3 juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske. Fremmet av Fiskeridepartementet.I

 I forskrift av 28 juli 2000 om enhetskvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter gjøres følgende endring:

 I forskriftens overskrift:

 Forskrift av 28 juli 2000 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.

 Nåværende §§ 1 û 4 gis kapitteloverskriften Innledende bestemmelser.

Nåværende §§ 5 û 8 gis kapitteloverskriften Enhetskvoteordning.

Nåværende §§ 9 û 10 blir nye §§ 12 û 13, og gis kapitteloverskriften Vedtaksmyndighet og ikrafttredelse.

 § 2  Formål (nytt annet ledd)

 Rederikvoteordningen har som formål å støtte opp under enhetskvoteordningen, og å legge til rette for et mer kostnadseffektivt fiske.

 Under kapitteloverskriften Rederikvoteordning gis følgende nye bestemmelser:

 Ny § 9 Rederi som kan tildeles rederikvote

 Rederi som nevnt i § 5 kan tildeles rederikvote etter §§ 10 og 11.

 Rederi som har fått godkjent samarbeid eller sammenslutning etter reglene i § 4,  eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, kan ikke få godkjent samarbeid eller sammenslutning med annet rederi med virkning i forhold til §§ 10 eller 11 før etter utløpet av en tidsperiode på tre år etter det året da godkjenningen fant sted.

 Rederikvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

 Ny § 10 Hovedordning

 Kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, kan tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften, dersom

 a)     rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid har nyttet enhetskvoteordningen, ogb)     fartøyet som ikke skal nyttes i fiske, tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg i vedkommende år.

 Hovedordningen kan ikke nyttes for en større kvotefaktor årlig av hvert enkelt fiskeslag enn den faktor som var satt for fartøyet eller fartøyene som rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har tatt ut av fiske gjennom enhetskvoteordningen.

 Hovedordningen kan ikke nyttes i mer enn tre år dog begrenset til utløpet av den tid enhetskvoteordningen gjelder.

 Ny § 11 Slumpfiskeordning

 Etter 1. oktober kan inntil 20 % av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid

Fartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg for resten av vedkommende år.IIDenne forskrift trer i kraft straks.ööööööööööööööööForskriften lyder etter dette:FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING OG REDERIKVOTEORDNING FOR KONVENSJONELLE FARTØY PÅ ELLER OVER 28 METER.Fastsatt ved kgl. res. av 28. juli 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet.

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 § 1 Hvem forskriften gjelder

 Forskriften gjelder for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter som i henhold til forskrift 17. desember 1999 nr. 1350 har adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. i år 2000, eller forskrifter som for senere år kommer til erstatning for denne.

 § 2 Formål

Enhetskvoteordningen har som formål å bidra til en tilpasning av gruppen av konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter til ressursgrunnlaget og et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy, ved å legge til rette for å redusere antall fartøy i gruppen.Rederikvoteordningen har som formål å støtte opp under enhetskvoteordningen, og å legge til rette for et mer kostnadseffektivt fiske.§ 3 Enhetskvote og kvotefaktorerÅrskvoten for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62º N for fartøy nevnt i § 1 kan deles i enhetskvoter. En enhetskvote settes lik kvoten som tildeles fartøy mellom 28 og 28,9 meter, kvotefaktor 1.Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren for det enkelte fartøy i det enkelte fiskeri. Kvotefaktoren fastsettes i samsvar med fartøyets kvotedel slik denne følger av reguleringen av det enkelte fiskeri for år 2000.§ 4 Samarbeidende rederier og sammenslutning av rederierSamarbeidende rederier er to eller flere rederier som har etablert et eierfellesskap uten å dele styringsorgan og administrasjon.Sammenslutning mellom to eller flere rederier er et eierfellesskap der rederiene deler samme administrasjon og styringsorgan.Fiskeridirektoratet skal godkjenne formene for samarbeid eller sammenslutning i forhold til enhetskvoteordningen.KAPTITTEL 2. ENHETSKVOTEORDNING

 § 5 Rederi som kan tildeles enhetskvote

 Et rederi som eier eller blir eier av to eller flere fartøy som nevnt i § 1, kan etter søknad tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote. Det samme gjelder rederier som nevnt i § 4.

 § 6 Vilkår for tildeling av enhetskvote

 Enhetskvote eller deler av en enhetskvote kan tildeles når:

 a)     rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi melder ett eller flere fartøy som nevnt i § 1, ut av merkeregisteret,


b)     alle deltakeradganger og konsesjoner knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av merkeregisteret blir oppgitt, ogc)      det blir tinglyst i skipsregisteret at fartøyet eller fartøyene ikke kan nyttes i fiske underlagt norsk fiskerijurisdiksjon og at salg av fartøyet ut av landet forutsetter samtykke fra fiskerimyndighetene.Dersom det er gitt tilsagn om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. til erstatning for et fartøy som er solgt eller på annen måte gått tapt for rederiet, kan oppgivelse av slikt tilsagn likestilles med utmelding av fartøy fra merkeregisteret og oppgivelse av deltakeradgang.Tilleggskonsesjoner eller deltakeradgang i andre fiskerier enn fisket etter torsk, hyse og sei m.v. som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøy dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon eller deltakeradgang og den aktuelle konsesjon eller deltakeradgangen har vært nyttet aktivt. Adgang til å delta i fisket etter sei med garn regnes i denne forbindelse som adgang til å delta i andre fiskerier enn fisket etter torsk, hyse og sei m.v.Vilkåret nevnt i første ledd bokstav c) kan fravikes, enten i forbindelse med tildeling av enhetskvote eller senere, dersom tilsvarende heftelse tinglyses på annet fiskefartøy innført i merkeregisteret.Det kan settes vilkår for tildeling av enhetskvote, når dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.

 § 7 Avkorting

Dersom det tildeles enhetskvote for fiske med fartøy som er innført i merkeregisteret i Sør-Norge på grunnlag av uttak av fartøy merkeregistrert i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag, skal det foretas avkorting med 20 % av den kvoten som ellers ville blitt tildelt for fiske med det fartøy som tas ut av fiske.Et fartøy anses i forhold til første ledd for merkeregistrert der hvor fartøyet var innført i merkeregistrert pr. 1. januar 2000.Den avkortede del av kvoten til det fartøy som tas ut av fiske, går inn i gruppekvoten.§ 8 Varighet, kvotetak mmEnhetskvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 13 år. Dersom det fartøyet som tas ut av fiske blir kondemnert, kan enhetskvote tildeles i inntil 18 år.Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 10 % av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag gjennom bruk av enhetskvoteordningen.Et fartøy kan ikke tildeles mer enn 3 kvotefaktorer av torsk og hyse, og 2 kvotefaktorer av sei.Enhetskvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.KAPITTEL 3. REDERIKVOTEORDNING

 § 9 Rederi som kan tildeles rederikvote

 Rederi som nevnt i § 5 kan tildeles rederikvote etter §§ 10 og 11.

 Rederi som har fått godkjent samarbeid eller sammenslutning etter reglene i § 4,  eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, kan ikke få godkjent samarbeid eller sammenslutning med annet rederi med virkning i forhold til §§ 10 eller 11 før etter utløpet av en tidsperiode på tre år etter det året da godkjenningen fant sted.Rederikvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.§ 10 HovedordningKvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, kan tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften, dersoma)     rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid har nyttet enhetskvoteordningen, ogb)     fartøyet som ikke skal nyttes i fiske, tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg i vedkommende år.Hovedordningen kan ikke nyttes for en større kvotefaktor årlig av hvert enkelt fiskeslag enn den faktor som var satt for fartøyet eller fartøyene som rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har tatt ut av fiske gjennom enhetskvoteordningen.Hovedordningen kan ikke nyttes i mer enn tre år dog begrenset til utløpet av den tid enhetskvoteordningen gjelder.§ 11 SlumpfiskeordningEtter 1. oktober kan inntil 20 % av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeidFartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg for resten av vedkommende år.KAPITTEL 4. VEDTAKSMYNDIGHET OG IKRAFTTREDELSE

 § 12 Vedtaksmyndighet

 Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift.

 § 13 Ikrafttredelse

 Denne forskrift trer i kraft straks.

 ööööööööööööööööööööö