J-124-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-124-2002

(J-185-98 UTGÅR)

                                                                                                           Bergen, 19.6.2002

                                                                                            HHO/EW

Da teksten i J-meld 185/98 § 3 nr. 4 er ufullstendig gjengis meldingen i sin helhet:

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM ERVERVSTILLATELSE OG SPESIELL TILLATELSE TIL Å DRIVE FISKEFastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 1998, med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27a. Fremmet av Fiskeridepartementet.§ 1 VirkeområdeDenne forskrift gjelder for behandling av søknader om tildeling av tillatelse i henhold til  lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen  i fisket §§2, 4, 6, 8 og lov av 20. april 1951 om fiske med trål § 1.§ 2 Gebyr til statskassenFor behandling av søknader som nevnt i § 3, skal det svares gebyr til staten. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr kalt behandlingsgebyr. Dette utgjør kr. 1000.Gebyret skal betales av den som har fremsatt søknaden.Gebyret skal være innbetalt til Fiskeridirektoratet før søknaden kan tas under behandling. Søknaden anses tatt under behandling idet den er innlevert til fiskerirettleder. Dokumentasjon for at gebyret er innbetalt, skal vedlegges søknaden.Dersom gebyr ikke er innbetalt eller det er betalt inn for lite i gebyr, skal søknaden stilles i bero inntil riktig beløp er innbetalt.Halvparten av beregnet gebyr kan tilbakebetales dersom søknaden ikke undergis behandling i Fiskeridirektoratet.§ 3 Gebyrsatsene1. Søknad om forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse for fartøy med spesiell tillatelse til å drive fiske, med et annet ubestemt fartøy (generell utskiftningstillatelse) og søknad om nytildeling av spesiell tillatelse til å drive fiske(konsesjon) - en ganger behandlingsgebyret.2. Søknad om ervervstillatelse for fartøy uten spesiell tillatelse til å drive fiske(konsesjon) og søknad om erverv av part eller aksje i selskap som eier slikt fartøy - to - ganger behandlingsgebyret.3. Søknad om ervervstillatelse for fartøy med spesiell tillatelse til å drive fiske(konsesjon) og søknad om erverv av part eller aksje i selskap som eier slikt fartøy - fire - ganger behandlingsgebyret.4. Søknad om tillatelse til utskiftning med nybygg eller brukt fartøy og søknad om import av fartøy ,til utskiftning av fartøy med spesiell tillatelse til å drive fiske (konsesjon) - seks -  ganger behandlingsgebyret.Uten hensyn til første ledd skal søknad om overdragelse av andel eller part i selskap som eier selskap som eier fiskefartøy ikke gebyrlegges når søknaden ikke berører kravet om at storpartene av interessene i selskapet skal eies av aktive fiskere, jf. lov om regulering av deltagelsen i fisket § 4 annet ledd.Dersom en søknad gjelder flere tillatelser innen samme gebyrkategori eller søknad om tillatelse som hver for seg faller inn under ulike gebyrkategorier, skal det beregnes et samlet gebyr hvor man legger sammen den gebyrsats som følger av første ledd, for hver tillatelse.§ 4 BemyndigelseFiskeridepartementet kan ved forskrift regulere gebyret i henhold til kostnadene ved behandlingen.Fiskeridepartementet kan endre forskriften her.§ 5 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft 1. desember 1998.Forskriften får bare anvendelse på søknader som poststemples eller innleveres til fiskeriforvaltningen fra og med forskriftens ikrafttredelsesdato.""""""""""""""""""""""""""""""""""