J-52-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-52-2002                                                                                                         Bergen,18.03 2002

                                                                                                          SÅJ/KH

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE I ET N'RMERE BESTEMT OMRÅDE I INTERNASJONALT FARVANN (VED ROCKALL) I 2002

 Fiskeridepartementet har den 14. mars 2002, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 § 1 Forbud mot fiske

Det er forbudt å fiske utenfor noen stats fiskerijuridiksjon (internasjonalt farvann) i et område avgrenset av følgende posisjoner

1.         N57º00º          -           V15º00º

2.         N57º00º          -           V14º42º

3.         N56º34,5º       -           V14º19,6º

4.         N56º30º          -           V14º27º

5.         N56º30º          -           V15º00º

§ 2 Unntak

Unntatt fra forbudet i § 1 er fiske med line.

§ 3 Straff

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,