J-227-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-227-2002

(J-132-2001 UTGÅR)

                                                                                                           Bergen, 4.11.2002

                                                                                                          HØ/EWI

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV (NAFO-OMRÅDET)

Fiskeridepartementet har den 28. oktober 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 45 og 47, bestemt:

                                                II Fiskeridepartementets forskrift av 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endring:Overskriften i § 6 (endret) skal lyde:Maskevidde i trål.§ 6 annet ledd (endret) skal lyde:I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde, er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.IIDenne forskrift trer i kraft straks.”””””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

Fiskeridepartementet har den 16. mars 1994 i medhold av § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelse i fisket, jfr. kgl.res. av 29. oktober 1993 om delegasjon av Kongens myndighet etter § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket og §§ 4, 5, 9, 45 og 47 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannfiske m.v. bestemt:

§ 1. Virkeområdet.Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V  og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1 - 6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).§ 2. Deltakelse.Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.§ 3. Rapportering.Fartøy som nevnt i § 2 skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektøren eller den han bestemmer pr. telefax, telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det:a)         Melding om ankomst til reguleringsområdet skal sendes minst 6 timer før ankomst og skal inneholde følgende opplysninger:            A. Fartøyets navn,

            B. Radiokallesignal,

            C. Registreringsnummer,

            D. Dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde,

            E. Ordet "ANKOMST",

            F. Angivelse av NAFO underområdet det skal fiskes i,

            G. Samlet rund vekt av fisk om bord, fordelt på ulike fiskeslag (angis i bokstavkoder)

                 og avrundet til nærmeste 100 kg,

            H. Navn på skipper

            I. Art som er hovedmål for fisketb)         Melding om forflytning fra et underområde til et annet, unntatt forflytning mellom 3L og 3N eller mellom 3N og 3O i slike tilfeller som beskrevet i pkt. c), og forflytning fra grenseområdet som beskrevet i pkt. c) når betingelsene der omtalt ikke lenger er tilstede, skal sendes før forflytning til et annet underområde og skal inneholde følgende opplysninger:            A. Fartøyets navn,

            B. Radiokallesignal,

            C. Registreringsnummer,

            D. Dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde,

            E. Ordet "FORFLYTNING",

            F. Angivelse av NAFO underområdet fartøyet skal inn i,

            G. Navn på skipper

            H. Art som er hovedmål for fisketc)         Fartøy som under sitt fiske krysser grensene mellom underområdene 3L og 3N eller mellom underområdene 3N og 3O mer enn en gang i løpet av en 24 timers periode, forutsatt at en forblir i et grenseområde (innenfor 10 n. mil på begge sider av grensen) skal rapportere når de første gang krysser grensen mellom underområdene og hver 24 time så lenge en fisker i grenseområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:            A. Fartøyets navn,

            B. Radiokallesignal,

            C. Registreringsnummer,

            D. Dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde,

            E. Ordet "SONE",

            F. Angivelse av NAFO underområdet det skal fiskes i,

            G. Navn på skipper

            H. Art som er hovedmål for fisketd)         Melding om utgang av Reguleringsområdet skal sendes minst 6 timer før utgang og skal inneholde følgende opplysninger:            A. Fartøyets navn,

            B. Radiokallesignal,

            C. Registreringsnummer,

            D. Dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde,

            E. Ordet "UTGANG",

            F. Angivelse av NAFO underområdet en forlater,

            G. Samlet rund vekt av fangst som er tatt i reguleringsområdet, fordelt på ulike

                 fiskeslag (angis i bokstavkoder) og avrundet til nærmeste 100 kg,

            H. Navn på skippere)         Melding om omlasting i reguleringsområdet skal sendes minst 24 timer før omlasting og skal inneholde følgende opplysninger:

A. Fartøyets navn,

            B. Radiokallesignal,

            C. Registreringsnummer,

            D. Dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde,

            E. Ordet "OMLASTING",

            F. Samlet rund vekt av fangst som skal omlastes, fordelt på ulike fiskeslag

                 (angis i bokstavkoder) og avrundet til nærmeste 100 kg,

            G. Navn på skipperFiskeslag kan angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified) hvor samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn.Straks melding nevnt ovenfor er sendt skal opplysninger om dato, klokkeslett (UTC) for tidspunktet meldingen ble sendt, hvorledes meldingen formidles og navn på radiostasjon dersom slik nyttes, innføres i fangstdagboken.Det skal sendes ukentlige meldinger til Fiskeridirektøren om fangstkvantum spesifisert på fiskearter og områder.§ 4. Oppgaveplikt.Deltagende fartøy har plikt til å føre fangstdagbok og innen en måned etter endt tur sende dagboken til Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 27. juli 1993.§ 5. Forbud mot fiske.Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av den Nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) er oppfisket.Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.§ 6. Maskevidde i trål.Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde, er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.§ 7. Påbud om bruk av sorteringsrist.Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.§ 8. Bifangst ved trålfiske etter reker.For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskarter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøyet umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskarter.§ 9. Reguleringsfullmakter.Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v. § 10. Krav til lasteromstegninger.Deltakende fartøyer er pålagt å ha lasteromstegninger om bord i henhold til NAFO-reglementet, jfr. § 11.

§ 11. NAFO-reguleringer.Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av Konvensjon om fiske i NAFO-området.§ 12. Straffebestemmelse.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.§ 13.   Ikrafttreden.Denne forskrift trer i kraft straks.””””””””””””””””””””””””””