J-211-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-211-2002

(J-160-2002 UTGÅR)

                                                                                                        Bergen, 14.10.2002

                                                                                                  RL/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 5. JULI 2002 OM ENHETSKVOTEORDNING OG REDERIORDNING FOR FARTØY MED INDUSTRITRÅLTILLATELSE.Fastsatt ved kgl. res av 4. oktober 2002, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

I forskrift av 5. juli 2002 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelse gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd (nytt), skal lyde:For de fiskeslag som nevnt i første ledd, kan enhetskvote tildeles, jf. § 5, når både det fartøy som tas ut av fiske og gjenværende fartøy har tråltillatelse som innbefatter vedkommende fiskeslag.Nåværende § 3 annet ledd til § 3 tredje ledd.II

 Denne forskrift trer i kraft straks.

 ”””””””””””””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING OG REDERIKVOTEORDNING FOR FARTØY MED INDUSTRITRÅLTILLATELSE

Forskrift om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelseFastsatt ved kgl. res. av 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet.

INNLEDENDE BESTEMMELSER§ 1 Hvem forskriften gjelderForskriften gjelder for fartøy som eierne har industritråltillatelse for etter forskrift av 12. desember 1986 nr 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.§ 2 FormålEnhetskvoteordningen har som formål å bidra til en tilpasning av industritrål-gruppen til ressursgrunnlaget og et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy, ved å legge til rette for å redusere antall fartøy i gruppen.§ 3 Enhetskvote og kvotefaktorerÅrskvoten for fiske etter makrell, lodde, norsk vårgytende sild og nordsjøsild for fartøy nevnt i § 1 kan deles i enhetskvoter.For de fiskeslag som nevnt i første ledd, kan enhetskvote tildeles, jf. § 5, når både det fartøy som tas ut av fiske og gjenværende fartøy har tråltillatelse som innbefatter vedkommende fiskeslag.Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren for det enkelte fartøy i det enkelte fiskeri. Kvotefaktoren fastsettes i samsvar med fartøyets basiskvote for så vidt gjelder fiskeslag som reguleres etter basiskvotemodellen, og til kvoten som tildeles for ett fartøy for fiskeslag som er regulert med like kvoter pr. fartøy.§ 4 Samarbeidende rederier og sammenslutning av rederierSamarbeidende rederier er to eller flere rederier som har etablert et eierfellesskap uten å dele styringsorgan og administrasjon.Sammenslutning mellom to eller flere rederier er et eierfelleskap der rederiene deler samme administrasjon og styringsorgan.Fiskeridirektoratet skal godkjenne formene for samarbeid eller sammenslutning i forhold til enhetskvoteordningen.ENHETSKVOTEORDNING§ 5 Rederi som kan tildeles enhetskvoteEt rederi som eier eller blir eier av to eller flere fartøy som nevnt i § 1, kan etter søknad tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote.  Det samme gjelder rederier som nevnt i § 4.Dersom et fiskeri blir regulert på fartøynivå etter reglene i saltvannsfiskeloven etter at et fartøy er tatt ut av fiske, jf. § 6, og dette fiskeslaget blir omfattet av enhetskvoteordningen, jf. § 3, kan det tildeles enhetskvote i dette fiskeriet for det eller de gjenværende fartøy dersom det uttatte fartøyet fylte vilkårene for å bli tildelt kvote i vedkommende fiskeri.§ 6 Vilkår for tildeling av enhetskvoteEnhetskvote eller deler av en enhetskvote kan tildeles når:a)     rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi melder ett eller flere fartøy som nevnt i § 1, ut av merkeregisteret,b)     alle konsesjoner og deltakeradganger knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av merkeregisteret blir oppgitt, ogc)      det blir tinglyst i skipsregisteret at fartøyet eller fartøyene ikke kan nyttes i fiske underlagt norsk fiskerijurisdiksjon og at salg av fartøyet ut av landet forutsetter samtykke fra fiskerimyndigheteneDersom det er gitt tilsagn om industritrål-konsesjon til erstatning for et fartøy som er solgt eller på annen måte gått tapt for rederiet, kan oppgivelse av slikt tilsagn likestilles med utmelding av fartøy fra merkeregisteret og oppgivelse av konsesjon.Tilleggskonsesjoner eller deltakeradganger som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøyet dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon eller deltakeradgang og den aktuelle konsesjon eller deltakeradgangen har vært nyttet aktivt.Vilkåret nevnt i første ledd bokstav c) kan fravikes, enten i forbindelse med tildeling av enhetskvote eller senere, dersom tilsvarende heftelse tinglyses på annet fartøy innført i merkeregisteret.Det kan settes vilkår for tildeling av enhetskvote, når dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.§ 7 Varighet, kvotetak mmEnhetskvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 13 år. Dersom det fartøyet som tas ut av fiske blir kondemnert, kan enhetskvote tildeles i inntil 18 år. Kravet om kondemnering kan fravikes, dersom et annet fartøy innført i merkeregisteret kondemneres i stedet for det uttatte fartøyet.Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 10 % av summen av basiskvotene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 10 % av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med basiskvotemodellen.Et fartøy kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en basiskvote på 375 tonn for det enkelte fiskeslag, eller tilsvarende kvoten som tildeles for fiske med to fartøyer for fiskeslag som ikke er regulert med basiskvotemodellen.Enhetskvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

REDERIKVOTEORDNING§ 8 SlumpfiskeordningEtter en dato som fastsettes i den årlige reguleringsforskriften for hvert enkelt fiskeslag, kan inntil 20 % av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi.Fartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg mens fiske etter første ledd pågår.VEDTAKSMYNDIGHET OG IKRAFTTREDELSE§ 9 Vedtaksmyndighet, ikrafttredelseFiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift.§ 10 I krafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks.”””””””””””””””””””””””””””””””””””