J-157-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-157-2003
(J-20-2003 UTGÅR)


 Bergen, 31.7.2003
 GB/ES

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM OVERGANGSREGLER VED IKRAFTTREDELSE AV FORSKRIFT AV 22. JANUAR 2003 OM OPPLYSNINGSPLIKT VED LANDING OG OMSETNING AV FISK.

Fiskeridirektoratet har den 31.juli 2003 i medhold av forskrift av 22.januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, del II Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 28.januar 2003 om overgangsregler ved ikrafttredelse av forskrift av 22.januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk gjøres følgende endring:


§ 3 (endret) skal lyde:

Denne forskrift trer i kraft 1.februar 2003 og gjelder frem til 1.januar 2004.

II

Endringen trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””2

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM OVERGANGSREGLER VED IKRAFTTREDELSE AV FORSKRIFT OM OPPLYSNINGSPLIKT VED LANDING OG OMSETNING AV FISK.

Fiskeridirektoratet har den 28. januar 2003 i medhold av forskrift av 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, del II Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Begrunnelse

Fra 1. februar 2003 trer forskrift av 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 5. september 1990 om sluttseddel/bryggeseddel.

Den nye forskriften innfører plikt til å gi opplysninger på landingstidspunktet, om fisk som landes, uavhengig av om denne omsettes ved landingen eller ikke. Forskriften innfører også plikt til å gi en del andre opplysninger ved omsetning av fisk enn det forskriften som nå oppheves gjorde. Etter den nye forskriften § 6 skal opplysningene gis på landingsseddel og sluttseddel som utarbeides av salgslaget og godkjennes av Fiskeridirektoratet. Nye sedler er ennå ikke utarbeidet og godkjent. Det er derfor nødvendig med overgangsregler.

§ 2 Overgangsregler

Bryggeseddel/sluttseddel utgitt av det salgslag som har enerett på omsetning av den fisk som landes, skal fortsatt benyttes ved omsetning av fisken. Alle felt på seddelen skal fylles ut. Plikten til å gi landings- og omsetningsopplysninger etter den nye forskriften §§ 4 og 5 begrenses dersom aktuell seddel ikke har felt for den eller de konkrete opplysningene.

Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har utgitt landingsseddel/nullseddel. Ved landing i disse lagenes distrikter der omsetning ikke skjer samtidig, skal sedlene benyttes til å gi de pliktige landingsopplysningene etter den nye forskriften § 4. Alle felt på seddelen skal fylles ut. Plikten til å gi landingsopplysninger etter den nye forskriften § 4 begrenses dersom aktuell seddel ikke har felt for den eller de konkrete opplysningene.

Utfylt seddel skal sendes salgslaget etter de regler for innsendelse som gjelder i hvert enkelt salgslag ved ikrafttredelsen,

Overgangsreglene medfører at de brygge-, slutt-, landings- og nullsedler som benyttes før 1.februar 2003 fortsatt skal benyttes på samme måte i overgangsperioden. Reglene gjør landings- og nullsedlene bindende på samme måte som brygge/sluttsedlene er.

Overgangsreglene gjør ingen innskrenkninger i andre plikter etter den nye forskriften enn de overgangsreglene konkret nevner.

§ 3 Ikrafttredelse/overgangsperiodens lengde.

Denne forskrift trer i kraft 1.februar 2003 og gjelder frem til 1.august 2003.

””””””””””””””””””””””””