J-160-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-160-2003
(J-7-2003 og 37-2001 UTGÅR)

 

 

 Bergen, 6.8.2003
 RL/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 12. DESEMBER 1986 OM TILDELING AV TILLATELSE TIL Å DRIVE FISKE MED TRÅL.

Fastsatt ved kronprinsregentens res. av 1. august 2003, med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, § 12. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, gjøres følgende endringer:


I

§ 5-5 første ledd (endret) Definisjon av nordsjøtråltillatelse, skal lyde:

Nordsjøtråltillatelse omfatter rett til å drive trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis, kolmule mv. sør for 64°N, og etter torsk, hyse, hvitting, sei m.v. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V.

 

§ 5-8 første ledd (endret) Utskifting og ombygging, skal lyde:

Det kan gis tillatelse til utskifting til nybygg, annet brukt fartøy eller til ombygging av fartøy som har nordsjøtråltillatelse etter § 5-5, dersom

a)   erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging har en lengde under 27,5 m,

b)  erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging har et lasteromsvolum på maksimalt 250 kbm, og
 
c)  erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging er egnet til og utrustet for å drive fiske på de arter som er nevnt i § 5-5.

§ 6-1 (endret) Fartøy med reketråling sør for 62°N som hoveddriftsgrunnlag (avgrenset nordsjøtråltillatelse), skal lyde:

Fartøy over 11 m største lengde men under 27,5 m største lengde kan gis tillatelse til å drive trålfiske etter de arter som er nevnt i § 5-5, med unntak for tobis, øyepål og kolmule mv. på følgende vilkår:

a) Fartøyeieren må ha adgang til å delta i rekefisket sør for 62°N med det fartøyet det søkes tillatelse for, og
b) fartøyet må være innredet og utrustet slik at det kan levere fangst av god kvalitet.

Det kan gis dispensasjon fra lengdegrensen for fartøy over 27,5 m største lengde som fyller vilkårene etter første ledd bokstav a) og b).

Tillatelse etter første ledd kan gis til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i slikt fiske som nevnt, jf. 15-1.

Fartøy som har industritråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse etter  § 5-1 eller § 5-5 kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse etter dette paragraf.

Fartøy med største lengde på eller under 11 m kan drive trålfiske etter sjøkreps, uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf og i § 5-5.


II

Midlertidig forskrift av 19. januar 2001 nr. 48 om utskrifting og ombygging av fartøy som har adgang til å tråle etter kreps, oppheves.


III

Denne forskrift trer i kraft straks.

"""""""""""""""""""""

 


Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT AV 12. DESEMBER 1986 NR. 2185 OM TILDELING AV TILLATELSE TIL Å DRIVE FISKE MED TRÅL, FASTSATT I MEDHOLD AV § 1 I LOV AV 20. APRIL 1951 OM FISKE MED TRÅL.

 

§ 1-1. Formål.

Denne forskrift regulerer tildeling av tillatelser til å drive fiske med trål, herunder erverv og ombygging av fartøyer som nyttes til fiske med trål, unntatt reketrål. Målsettingen med reguleringene er å:

a) tilpasse flåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget.

b) fremme en hensiktsmessig flåtestruktur med lønnsomme enheter.

c) oppnå en distriktsmessig fordeling av flåten hvor det særlig tas hensyn til råstoffbehovet ved anleggene i land for å opprettholde og trygge et ønskelig bosettingsmønster.

 

§ 2-1 Definisjon av torsketrålkonsesjon

Med torsketrålkonsesjon menes i denne forskrift tillatelsen til å drive trålfiske etter alle fiskearter unntatt makrell, lodde, kolmule, vassild og sild og med unntak av trålfiske etter industrifisk


(kolmule, tobis og øyepål mv.) i Nordsjøen innenfor området øst av 0-meridianen og syd for 64° N.

§ 2-2 Tildeling av nye konsesjoner

Torsketrålkonsesjon kan tildeles når det ansees forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget.

Nye konsesjoner som medfører at det totale antallet konsesjoner øker, skal lyses ut offentlig. Tildeling av nye konsesjoner skal skje etter en distriktsmessig behovsvurdering. Fartøy som skal levere sine fangster til foredlingsanlegg i land, skal ved tildeling prioriteres foran fartøy som skal produsere sin fangst om bord.

 

§ 2-3 Utskiftning og ombygging

Det kan gis tillatelse til utskiftning til nybygg, annet brukt fartøy eller til ombygging av fartøy som har torsketrålkonsesjon etter § 2-1 eller tidligere bestemmelser som denne har kommet til
erstatning for. Nybygg, annet brukt fartøy eller ombygget fartøy må ikke ha et lasteromsvolum som er større enn 1000m3 .

Det kan gis tillatelse til utskiftning til nybygg, annet brukt fartøy eller til ombygging av fartøy med et lasteromsvolum over 1000m3, når erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging, har et lasteromsvolum som er like stort som eller mindre enn det opprinnelige fartøyets lasteromsvolum.

Søknad om tillatelse til utskiftning eller ombygging kan avslås dersom det etter slik utskiftning eller ombygging, ikke foreligger tilstrekkelig driftsgrunnlag for fartøyet.

 

§ 3-1. Skjelltrålerfartøy.

Et fartøy som har vært nyttet til skjelltråling uten å ha hatt konsesjon i medhold av lov av 20. august 1951 om fiske med trål og lov av 16. juni 1977 om regulering av deltagelsen i fisket kan ikke gis tillatelse til å fiske med trål.

 

§ 4-1. Midlertidig torsketråltillatelse til havfiskefartøy i Finnmark basert på kombinasjonsdrift.

Selv om vilkårene i § 2-2 for nytildeling ikke foreligger, kan det gis midlertidig torsketråltillatelse i inntil 2 år til fartøy i Finnmark som mangler tilfredsstillende driftsgrunnlag.

 

Fartøy som gis konsesjon etter første ledd, kan gis kvote inntil det som maksimalt kan tildeles fartøy med tillatelse etter § 4-1.

Fartøy som tildeles konsesjon etter denne paragraf må være innført i merkeregisteret i Finnmark fylke før 1. mars 1987.

 

§ 4-2. Midlertidig torsketråltillatelse til reketrålfartøy basert på kombinasjonsdrift.

Selv om vilkårene i § 2-2 for nytildeling ikke foreligger, kan det gis midlertidig torsketråltillatelse i inntil 3 år til fartøy med reketråltillatelse etter forskrift av 29. juni 1984 om adgangen til å drive trålfiske etter reker, som mangler tilfredsstillende driftsgrunnlag.


§ 5-1 Definisjon av industritrål-tillatelse

Industritråltillatelse omfatter rett til å drive trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis m.v. sør for 64°N, etter kolmule sør for 64°N og øst for 4°V og etter torsk, hyse hvitting og sei m.v. sør for 62°N og øst for 4°V.

Tillatelsen omfatter ikke trålfiske etter lodde, polartorsk og vassild nord for 62N og trålfiske etter norsk vårgytende sild og makrell.

§ 5-2 Regler for tildeling

Tillatelse etter § 5-1 kan gis til eier som har nordsjøtråltillatelse i medhold av tidligere § 5-1 i denne forskrift for fartøyet, dersom fartøyet er på eller over 27,5 m og tillatelsen har vært nyttet aktivt i minst to måneder i løpet av de siste to år.

Det kan gjøres unntak fra lengdegrensen i første ledd, dersom et mindre fartøy har vært drevet med det samme driftsmønster som fartøy på eller over 27,5 m.  Ved vurderingen skal det legges vesentlig vekt på om fartøyet har vært drevet med helårsdrift innenfor området trålfiske etter øyepål, tobis, lodde m.v..

Fiskeridirektoratet fastsetter en konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.  Den fastsatte konsesjonskapasiteten kan bare økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom enhetskvoteordningen for industritrålgruppen, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.  Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet enn 600 m³, eller inntil 1000 m³ ved sammenslåing.  Et fartøy kan ikke ta ombord og levere større fangst pr tur enn den fastsatte konsesjonskapasitet.

§ 5-3 Tildeling av nye konsesjoner

Tillatelse etter § 5-1 kan gis til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i slikt fiske som nevnt i § 5-1, jf. § 15-1.

Nye konsesjoner som medfører at det totale antallet konsesjoner øker, skal lyses ut offentlig etter reglene i § 16 i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15.

§ 5-4 Utskiftning og ombygging

Det kan gis tillatelse til utskiftning til nybygg, annet brukt fartøy eller til ombygging av fartøy som har industritråltillatelse etter § 5-1.  Nybygg, annet brukt fartøy eller ombygget fartøy må
ikke ha et lasteromsvolum som er større enn 1000 m³.  Den nedre lengdegrensen på 27,5 m i § 5-2 første ledd gjelder ikke ved utskiftning eller ombygging.

Søknad om tillatelse til utskiftning eller ombygging kan avslås dersom det etter slik utskiftning eller ombygging ikke foreligger tilstrekkelig driftsgrunnlag for fartøyet.

§ 5-5 Definisjon av nordsjøtrål-tillatelse

Nordsjøtrål-tillatelse omfatter rett til å drive trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis, kolmule m.v. sør for 64°N, og etter torsk, hyse, hvitting og sei m.v. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V.

Tillatelsen omfatter ikke trålfiske etter lodde, polartorsk og vassild nord for 62°N og trålfiske etter norsk vårgytende sild og makrell.

§ 5-6 Regler for tildeling

Tillatelse etter § 5-5 kan gis til eier som har nordsjøtråltillatelse i medhold av tidligere § 5-1 i denne forskrift for fartøyet, dersom fartøyet er under 27,5 m og tillatelsen har vært nyttet aktivt i minst to måneder i løpet av de siste to år.

Det kan gjøres unntak fra lengdegrensen i første ledd, dersom et større fartøy har vært drevet med det samme driftsmønster som fartøy under 27,5 m.

§ 5-7 Tildeling av nye konsesjoner

Tillatelse etter § 5-5 kan gis til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i slikt fiske som nevnt i § 5-5, jf. § 15-1.

Nye konsesjoner som medfører at det totale antallet konsesjoner øker, skal lyses ut offentlig etter reglene i § 16 i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15.

§ 5-8 Utskifting og ombygging

Det kan gis tillatelse til utskifting til nybygg, annet brukt fartøy eller til ombygging av fartøy som har nordsjøtrål-tillatelse etter § 5-5, dersom

a) erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging har en lengde under 27,5 m,
 

b) erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging har et lasteromsvolum på maksimalt 250 kbm, og
 
c) erstatningsfartøyet eller fartøyet etter ombygging er egnet til og utrustet for å drive fiske på de arter som er nevnt i § 5-5.


Søknad om tillatelse til utskiftning eller ombygging kan avslås dersom det etter slik utskiftning eller ombygging ikke foreligger tilstrekkelig driftsgrunnlag for fartøyet.

 

§ 5-9 Tillatelse til å drive trålfiske etter flatfisk - bomtråltillatelser

Det kan tildeles inntil fire tillatelser med rett til å drive trålfiske etter flatfisk (bomtråltillatelser). Tillatelsene er begrenset til området syd for 62°N, dersom det drives fiske med bomtrål.

De to fartøyene som etter Fiskeridirektoratets tilsagn av 23.8.1988 ble gitt midlertidige  tillatelser til å drive trålfiske etter flatfisk, skal gis permanente tillatelser etter denne paragraf.

De to øvrige tillatelsene skal gis til utskifting av fartøy som har tillatelse etter § 2-1 eller § 5-1. Størrelsesbegrensningene i § 2-3 og § 5-2 og 5-4 gjelder ikke ved slik utskifting. Det er en forutsetning for slik utskifting at tillatelsen etter § 2-1 eller
§ 5-1 oppgis når det gis tillatelse etter dette ledd.

Ved senere utskifting, ombygging eller salg av fartøy med tillatelse etter denne paragraf, gjelder §§ 2-1, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarende.

Fartøy som gis tillatelse etter denne paragraf kan ikke senere nyttes som erstatningsfartøy i andre konsesjonsregulerte fartøygrupper.

§ 6-1. Fartøy med reketråling sør for 62° n. br. som hoveddriftsgrunnlag (avgrenset nordsjøtillatelse).

Fartøy over 11 m største lengde men under 27,5 m største lengde kan gis tillatelse til å drive trålfiske etter de arter som er nevnt i § 5-5, med unntak for tobis, øyepål og kolmule mv. på følgende vilkår:

a) Fartøyeieren må ha adgang til å delta i rekefisket sør for 62°N med det fartøyet det søkes tillatelse for, og
b) fartøyet må være innredet og utrustet slik at det kan levere fangst av god kvalitet.

Det kan gis dispensasjon fra lengdegrensen for fartøy over 27,5 m største lengde som fyller vilkårene etter første ledd bokstav a) og b).

Tillatelse etter første ledd kan gis til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i slikt fiske som nevnt, jf. 15-1.

Fartøy som har industritråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse etter  § 5-1 eller § 5-5 kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse etter dette paragraf.

Fartøy med største lengde på eller under 11 m kan drive trålfiske etter sjøkreps, uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf og i § 5-5.

§ 7-1. Tillatelse til å fiske sei, torsk og hyse med trål i området sør for 65°n br. (seitråltillatelse)

Tillatelse til å fiske sei, torsk hyse og uer med trål i området sør for 65°n br. kan gis til fartøyeier som i 1995 innehar nordsjøtillatelse i medhold av § 5-1 og som har drevet trålfiske etter sei i ett av årene 1990-95 i samme område.

For å få tildelt tråltillatelse etter første ledd må fartøyeier ha hatt trålfiske etter sei i nevnte område som hoveddriftsgrunnlag. Med hoveddriftsgrunnlag menes her at fartøyeier har hatt hoveddelen av inntekten fra og driftstiden i slikt fiske.

Tillatelse til utskifting av fartøy som innehar seitråltillatelse kan gis når driftsmåten fortsatt blir den samme.

Ved salg av fartøy med seitråltillatelse kan ny eier ikke tildeles seitråltillatelse dersom fartøyet skal nyttes til annet hovedfiske. Dersom ny eier skal drive samme hovedfiske som tidligere fartøyeier, kan den nye eier tildeles seitråltillatelse. Forrige eier vil i dette tilfelle ikke kunne gis seitråltillatelse på annet fartøy.

Seitråltillatelse kan ikke gis til fartøy med større lasteromsvolum enn 1000 m³.

§ 7-2. Utskifting.

Det kan gis tillatelse til utskifting til nybygg eller annet fartøy når:

a) utskiftingen er et ledd i en fornyelse av flåten og fartøyet som

b) skal settes inn i fisket er utrustet til å kunne drive fiske på de arter som er nevnt i § 7-1.

§ 8-1. Tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål

Med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål menes tillatelse til tråling etter norsk vårgytende sild i de områder og til de tider Fiskeridepartementet bestemmer.


§ 8-2. Tildeling

Tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål kan gis til person med nordsjø- eller loddetråltillatelse for fartøy og som har deltatt i trålfiske etter norsk vårgytende sild med fartøyet i ett av årene 1995, 1996 eller 1997.

Tillatelse etter første ledd kan bare gis til person for fartøy som har fisket og levert minst 25 tonn trålfanget norsk vårgytende sild i ett av årene 1995, 1996 eller 1997.

Fiskeridepartementet kan i særlige tilfelle dispensere fra kravet om deltakelse i de foregående ledd.

 

§ 8-3. Nytildeling

Selv om vilkårene i § 8-2 for tildeling ikke er tilstede, kan Fiskeridepartementet beslutte at det kan nytildeles tråltillatelse, når det anses forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget og når
trålfiske etter norsk vårgytende sild kan inngå som et naturlig supplement til fartøyets drift. § 13-1 gjelder tilsvarende.

 

§ 8-4 Størrelsesbegrensning

Tillatelse til å drive trålfiske etter norsk vårgytende sild kan ikke gis for fartøy over 300 BRT etter målreglene av 1947 og over 600 TE etter målereglene av 1969, med mindre det er tildelt industritrål-tillatelse etter § 5-1 for fartøyet.

 

§ 8-5. Ombygging

Tillatelse til ombygging av fartøy med tillatelse som nevnt i § 8-1, kan gis dersom ombyggingen ikke representerer en nevneverdig kapasitetsutvidelse.

 

§ 8-6. Utskiftning

Det kan gis tillatelse til utskiftning til nybygg eller annet fartøy når:
a) utskiftningen ikke innebærer en nevneverdig kapasitetsutvidelse
b) utskiftningen er et ledd i en fornyelse av flåten og
c) fartøyet som skal settes inn i fisket er utrustet til å kunne drive trålfiske etter norsk vårgytende sild.

Første ledd bokstav a) gjelder ikke for fartøy som har industritråltillatelse etter § 5-1.

§ 8a-1 Tillatelse til å fiske makrell med trål

Makrelltråltillatelse omfatter rett til å drive trålfiske etter makrell i de områder og til de tider Fiskeridepartementet bestemmer.

§ 8a-2 Regler for tildeling

Tillatelse etter § 8a-1 kan gis til eier som har industritråltillatelse etter § 5-1 eller nordsjøtråltillatelse etter § 5-5 for fartøyet, når fartøyet har vært påmeldt til trålfiske etter makrell i 1999, 2000 eller i 2001.

Tillatelse kan også gis for fartøy som er gitt industritrål- eller nordsjøtrål-tillatelse ved utskiftning av fartøy som fyllte vilkårene i første ledd.  I slikt tilfelle kan makrelltråltillatelse ikke gis ny eier av det utskiftede fartøyet, med mindre eieren tidligere har eid fartøy som fylte vilkårene i første ledd.

Nye tillatelser som medfører at det totale antallet tillatelser øker, skal lyses ut offentlig etter reglene i § 16 i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15.

§ 9-1. Loddetråltillatelse.

Med loddetråltillatelse menes tillatelse begrenset til tråling etter lodde og polartorsk.

§ 9-2. Regler for tildeling.

Tillatelse som nevnt i § 9-1 kan gis når det anses forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget og loddefiske kan inngå som et naturlig supplement til fartøyets drift.

For eier av fartøy over 27,5 meter største lengde kan det gis tillatelse etter første ledd dersom eier har deltatt med eget fartøy i loddefiske i ett av årene 1983-85.

Eier av fartøy under 27,5 meter største lengde kan gis tillatelse etter første ledd uten hensyn til tidligere deltakelse.

Eier av fartøy som ble tildelt ekstratillatelse (nytildeling) i 1991 eller 1992 kan også tildeles tråltillatelse etter første ledd.

Eier som har industritråltillatelse etter§ 5-1 eller nordsjøtråltillatelse etter § 5-5, kan tildeles loddetråltillatelse uten hensyn til annet ledd.

Tillatelse etter første ledd kan ikke gis til eier av fartøy over 300 BRT eller over 600 TE med reketråltillatelse etter forskrift av 29. juni 1984 nr. 1318 om adgang til å drive trålfiske etter reker. Det samme gjelder eier av fartøy over 250 BRT etter målereglene av 1947 eller over 500 TE etter målereglene av 1969 som har torsketråltillatelse etter forskrift av 28. april 1978 om tildeling av tillatelse til å fiske med trål og § 2-1 i denne forskrift.

For å oppnå en større nordnorsk andel av loddefangstene kan Fiskeridirektøren i særlige tilfeller gi tillatelse til eier av fartøy over størrelsesgrensene nevnt i foregående ledd.

§ 10-1. Kolmuletråltillatelse.

Med kolmuletråltillatelse menes tillatelse begrenset til tråling etter kolmule og polartorsk i områdene vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord for 62° n. br.

§ 10-2. Regler for tildeling.

Tillatelse etter § 10-1 kan gis til rederi som har deltatt i kolmulefisket ett av de tre siste år.

Tillatelse etter § 10-1 kan gis til ny eier for fortsatt drift med fartøy med tillatelse etter første ledd.

Fiskeridepartementet kan dispensere fra kravet i første ledd for å styrke ringnotmiljøet i næringssvake distrikter.

Foreligger ikke vilkåret i første ledd, kan det gis tillatelse etter § 10-1 når det anses forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget. Tillatelsen skal gis etter en distriktsmessig behovsprøving.

§ 10-3. Laste- og konsesjonskapasitet.

Fiskeridirektoratet skal fastsette kapasiteten for det enkelte fartøy. Kapasiteten skal fastsettes i rommål av samtlige rom som kunne nyttes til føring av fangst. Fryserom som kan nyttes til løsført råstoff skal ikke regnes med i fartøyets fryselagerkapasitet.

Fiskeridepartementet kan gi regler om at fartøyets kapasitet kan fastsettes på grunnlag av største leverte fangst eller fangster.

Ved fastsettelse av kapasiteten svarer 10 hl til m3 lasterom både for løsført fangst og for fryselager. Fiskeridirektoratet kan fastsette omregningsfaktor fra bearbeidet og frosset fangst til løsført fangst.

Første ledd kommer ikke til anvendelse på fartøy som det er gitt utskiftningstillatelse til, men som ikke er kontrahert pr. 10. april 1987. For slike fartøy skal utskiftingsfartøyets rommål av samtlige rom som ble benyttet til føring av fangst legges til grunn ved fastsettelse av fartøyets konsesjonskapasitet.

Et fartøy kan ikke ta om bord større løsført og rundfrosset fangst pr. tur enn det som er fastsatt etter første ledd og annet ledd (konsesjonskapasitet for kolmule).

Ved fastsettelse av et fartøys kvote i medhold av § 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., skal den fastsatte konsesjonskapasitet etter denne paragraf legges til grunn.

Fartøy kan uten hensyn til når tillatelse er gitt, ikke gis kvote på grunnlag av større konsesjonskapasitet enn 15.000 hl.

§ 10-4. Utskiftning og ombygging.

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til utskiftning og til ombygging av et fartøy.

Ved utskiftning eller ombygging av fartøy med tillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot skal lasterom til føring av løsført fangst svare til fartøyets konsesjonskapasitet etter nevnte forskrift. Fryserom som kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lasterom for løsført fangst.

Skal fartøyet fryse eller foredle fangst om bord kommer § 12 annet ledd i ringnotforskriften til anvendelse. Den kapasitet som er fastsatt etter § 10-3 første ledd for utskiftningsfartøyet (konsesjonskapasitet), kommer også til anvendelse på det ombygde og det nye fartøyet.

Ved utskiftning til brukt fartøy må lasteromsvolumet ikke være vesentlig større enn utskiftningsfartøyets.

Fiskeridepartementet kan dispensere fra annet ledd, når fartøyet ikke skal foredle fangst om bord og det er forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget.

§ 11-1. Vassildtråltillatelse.

Med vassildtråltillatelse menes tillatelse til å drive trålfiske etter vassild (argentina silus) i området nord for 62° 00' n. br. og syd for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67° 30' n. br. og 09° 10' ø.l.

Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra områdeavgrensningen i første ledd når det ikke er fare for bifangst av andre fiskeslag og brukskollisjoner.

§ 12-1. Ringnotfartøy.

Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 om adgangen til å delta i fisket med ringnot som er tildelt kvote som ringnotfartøy i fiske etter makrell, taggmakrell(hestmakrell) og sild i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild, kan gis tillatelse til å fiske sin kvote med flytetrål. Slik tillatelse kan også gis til fartøy mellom 21, 35 og 27,50 meter største lengde som er tildelt kvote av nevnte arter. Ved fiske etter norsk vårgytende sild som nevnt i denne paragraf, er det forbudt å fiske i området innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fiskeridepartementet kan endre denne paragrafen.

§ 13-1. Tildeling av nye tråltillatelser.

Det skal ikke foretas nytildeling uten at departementet ut fra målsettingene i § 1 har besluttet at det skal foretas en slik tildeling. Nytildeling skal skje etter en samlet vurdering.

§ 14-1. Tillatelsen er knyttet til reder og fartøy.

Tillatelse til å drive fiske med trål gjelder bestemt fartøy og bestemt person eller selskap. Ny tillatelse må innhentes ved endring av eierforholdet og når annet fartøy ønskes nyttet til trålfiske.

§ 15-1. Aktivitetskrav ved eierskifte, utskifting og ombygging.

Har et fartøy vært nyttet til trålfiske i mindre enn 3 måneder i løpet av et sammenhengende tidsrom på 2 år, kan det ikke gis tillatelse til ny eier for fortsatt drift med mindre vilkåret i henholdsvis § 2-2, § 5-3 annet ledd, § 5-7 annet ledd, § 8-3, § 8a-2 tredje ledd, § 9-2 og § 10-2 foreligger.

Første ledd kommer også til anvendelse ved utskiftning og ombygging.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i annet ledd.

§ 16-1. Inndragning av tråltillatelse.

Tillatelsen kan inndras dersom den i løpet av et sammenhengende tidsrom av 2 år ikke er benyttet i mer enn 2 måneder. Er tillatelsen bare benyttet i begrenset utstrekning, kan inndragningen avgrenses slik at konsesjonæren beholder en begrenset adgang til trålfiske.

§ 17-1. Måleregler.

Med måleregler av 1947 (1947-konvensjonen) menes bestemmelsene i forskrift av 19. juni 1964 om måling av fartøyer (BRT og med måleregler av 1969 (1969-konvensjonen) menes bestemmelsene i forskrift av 14. juni 1982 nr. 1044 om måling av fartøyer (Te) med unntak av overgangsbestemmelsene i forskriftenes §§ 19 og 20. Målereglene av 1947 kommer bare til anvendelse for fartøy som er målt etter disse reglene før denne forskrifts ikrafttredelse, og målereglene av 1969 kommer bare til anvendelse for fartøyer ferdig bygget eller ombygget etter 14. juni 1987.

§ 18-1. Delegasjon.

Fiskeridirektøren gis om ikke annet er bestemt myndighet til å gi tillatelse, foreta inndragning eller avgrensning av tillatelse etter denne forskrift. Fiskeridirektøren kan foreta andre begrensninger enn de som er nevnt i § 2, § 5, § 7, § 8.

§ 19-1. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks med unntak av § 10-3 og § 10-4 tredje ledd annet punkt, som trer i kraft fra det tidspunkt Fiskeridepartementet bestemmer. Samtidig oppheves midlertidige forskrifter av 28. april 1978 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

§ 19-2. Tidligere vedtak.

Vedtak som er truffet i medhold av lov av 20. april 1951 om fiske med trål § 1 og forskrifter av 28. april 1978 om tildeling av tillatelse til å fiske med trål skal fortsatt gjelde, men med de avgrensninger som følger av denne forskrift i henhold til §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11.

 """""""""""""""""""""""""""""