J-5-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-5-2003

(J-138-96 UTGÅR)

Bergen, 7.1.2003

            ES/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKE MED NOT ETTER BRISLING.Fiskeridirektoratet har den 7. januar 2003 med hjemmel i § 2 i forskrift av 1. juni 1990 nr. 388 om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling, bestemt:I

 I forskrift av 1. juni 1990 nr. 388 om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling, gjøres følgende endringer:

 § 1 annet ledd annet punktum (endret) skal lyde:

 Fiskeridirektoratets regionkontor gis fullmakt til å treffe vedtak om slik dispensasjon.§ 2 første og annet ledd (endret) skal lyde:Fartøy med brislingbruk skal årlig framstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive fiske er oppfylt. Kontrollen foretas av Fiskeridirektoratets regionkontor.Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak fattet av inspektør ved Fiskeridirektoratets regionkontor.lI

 Denne forskrift trer i kraft straks.

 """""""""""""""""""""""""""

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKE MED NOT ETTER BRISLING.

 Ved kronpr.reg. res. av 1. juni 1990 nr. 388 er det med hjemmel i § 6 og § 8 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket bestemt:§ 1  Vilkår for deltakelseIngen kan drive fiske med not etter brisling uten at følgende vilkår foreligger:a)        Vedkommende fisker må stå på blad B i fiskermanntallet.b)        Vedkommende fisker må eie fartøyet som benyttes, og må ha minst to års erfaring fra brislingfiske.c)         Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og under 27,5 meter lengste lengde og laste under 1500 hl.d)        Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt med bruk for fiske med not etter brisling.
Fartøy som utøver fiske ved lysing må fremstille særskilt lysebåt.Bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy kan, når særlige forhold foreligger, godkjennes for deltakelse såfremt enheten samlet fyller vilkårene for deltakelse. Fiskeridirektoratets regionkontor gis fullmakt til å treffe vedtak om slik dispensasjon.§ 2  Kontroll og sertifiseringFartøy med brislingbruk skal årlig framstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive fiske er oppfylt. Kontrollen foretas av Fiskeridirektoratets regionkontor.Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak fattet av inspektør ved Fiskeridirektoratets regionkontor.Fartøy kan ikke begynne fiske før godkjenning er innhentet. Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende forskrift om kontroll og sertifisering.§ 3  LandnotUnntatt fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav a er fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når vedkommende har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989.§ 2  kommer til anvendelse så langt den passer.§ 4  PåmeldingIngen kan delta i brislingfisket uten å være påmeldt til Norges Sildesalgslag.§ 5  IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks."""""""""""""""""""""""""""""""""