J-133-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-133-2003 

            Bergen, 2.7.2003

            HH/EWFORSKRIFT OM STRUKTURAVGIFT OG STRUKTURFOND FOR KAPASITETSTILPASNING AV FISKEFLÅTENFiskeridepartementet har den 30. juni 2003 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 b fastsatt følgende forskrift:§ 1 Formål og finansieringStrukturfondet for kapasitetstilpasning av fiskeflåten skal sikre stabil tilgang på midler til kondemnering av fiskefartøy, og dermed legge til rette for den nødvendige strukturering i ulike fartøygrupper.Strukturfondet finansieres av en strukturavgift i samsvar med reglene i denne forskrift, og midler som måtte bli tilført fondet fra staten.§ 2 AvgiftsgrunnlagDet skal betales strukturavgift av brutto fangstverdi for all fangst som til enhver tid er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter råfiskloven. Fiskers avgiftsplikt gjelder også når fangst leveres i utlandet, og når fisker selv overtar fangsten.Strukturavgift betales med den sats som er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av det årlige statsbudsjettet. Avgiftssatsen kunngjøres på samme måte som andre statlige avgifter og også av salgslagene.Det gis fradrag for salgslagsavgift ved avgiftsberegning.Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.§ 3 Innkreving av avgiftStrukturavgiften innkreves av salgslagene, og trekkes fra fangstoppgjøret før utbetaling til fisker. Det skal fremkomme av oppgjøret hvilket avgiftsgrunnlag som er benyttet, og hvor mye avgiften utgjør.Den som leverer og den som mottar fangst har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for at salgslagene skal kunne beregne avgiften.§ 4 Administrasjon av StrukturfondetStrukturfondet administreres av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Utgifter til fondets administrasjon, herunder salgslagenes utgifter knyttet til innkreving av avgiften og overføring til Fiskeridirektoratet, dekkes av de innkrevde avgiftsmidlene. SND skal føre eget regnskap for Strukturfondet.§ 5 Anvendelse av StrukturfondetStrukturfondet skal anvendes til kondemneringsstøtte til fiskefartøy. Kondemneringsstøtte skal gis til fartøy under 15 meter (hjemmelslengde) som fyller de vilkår som er fastsatt i eller i medhold av denne forskrift.SND kan fastsette en nærmere fordeling og prioritering mellom ulike fartøygrupper i henhold til retningslinjer fra Fiskeridepartementets om virkemiddelbruken overfor fiskeri- og havbruksnæringen. SND fastsetter også nærmere bestemmelser om utmåling av kondemneringsstøtte for det enkelte fartøy.§ 6 Vilkår om konsesjoner eller deltakeradgangerKondemneringsstøtte kan kun gis til fartøy som er innført i merkeregisteret for fiskefartøy, og som eier har adgang til å delta med i fiskerier som er underlagt krav om konsesjon etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 eller som er adgangsbegrenset etter reglene i deltakerloven § 21.Det skal settes som vilkår for kondemneringsstøtte at alle konsesjoner eller deltakeradganger knyttet til fartøyet blir oppgitt. Konsesjonsdokumenter i original skal sendes SND for videresendelse til Fiskeridirektoratet. SND må sende Fiskeridirektoratet egen melding om utbetaling av kondemneringstilskudd for det enkelte fartøy.§ 7 Vilkår om destruksjonFartøy som er tildelt kondemneringstilskudd skal trekkes ut av fiske straks tilsagnet er akseptert.Den som gis kondemneringsstøtte plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av fartøyet som det tildeles tilskudd for. SND kan stille de vilkår som er nødvendige for å sikre at destruksjon av fartøyet finner sted, herunder stille krav om erklæring fra politiet eller havnemyndighet/havnefogd om at skroget er tilintetgjort.Utstyr og motor kan fjernes fra fartøyet før det destrueres.Det kan gis forhøyet kondemneringsstøtte til kondemnering av trefartøy for å finansiere alternative destruksjonsmetoder til senking.Det kan gjøres unntak fra destruksjonskravet for fartøy som det er naturlig å nytte til andre formål enn fiske eller fangst. Det er et vilkår for slikt unntak at fartøyet blir slettet fra merkeregisteret, og fartøyet skal være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister. Det skal tinglyses i Skipsregisteret at fartøyet ikke kan nyttes til fiske underlagt norsk fiskerijurisdiksjon, at det ikke skal kunne leveres fisk for salg med fartøyet som fritidsfiskefartøy og at det ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke.Slikt salg til utlandet kan bare tillates i særlige tilfeller, og bare hvor dette er forenlig med norske interesser. Fartøyet kan bare selges til stater som har undertegnet Avtale 4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, eller Avtale 24. november 1993 om å fremme fiskefartøyers overholdelse av internasjonale bevarings, og forvaltningstiltak på det frie hav. Fiskerimyndighetene kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjøre egne undersøkelser for å sikre at fartøyet ikke benyttes i strid med nevnte avtaler.Fartøy som unntas destruksjonskravet vil få en prosentvis reduksjon i tilskuddsbeløpet.§ 8 Nærmere bestemmelser om dokumentasjon mv, søknadsfristSND kan fastsette nærmere krav til innholdet i en søknad om kondemneringsstøtte, herunder krav til dokumentasjon av at vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av forskriften er oppfylt.Samtidig med at SND kunngjør hvilke fartøygrupper og –størrelser som skal prioriteres for tildeling av kondemneringsstøtte, kan det også fastsettes en søknadsfrist for tildeling av støtte for perioden (år, halvår e.l.).§ 9 Utbetaling av kondemneringsstøtteKondemneringsstøtte utbetales til eier av fartøyet. I den utstrekning støtten skal dekke pantegjeld på fartøyet, foretas utbetalingen direkte til pantekreditor.Støtten utbetales under forbehold om korrigering etter at det er foretatt kontroll eller revisjon av utbetalingene. Den som søker om støtte anses samtidig å ha gitt samtykke til slik kontroll eller revisjon av de opplysninger som er gitt.Uriktige eller feilaktige opplysninger kan medføre straffeansvar, og kan føre til at et tilsagn om støtte blir trukket tilbake eller at utbetalt støtte blir krevd tilbakebetalt. Likeledes vil brudd på fastsatte vilkår medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet.Kondemneringsstøtte skal ikke utbetales før Fiskeridirektoratet har slettet fartøyet med konsesjoner/deltageradganger fra registret over merkepliktige norske fiskefartøy med avgangsårsak at fartøyet får utbetalt kondemneringstilskudd.§ 10 SaksbehandlingsreglerSøknad om kondemneringsstøtte fremsendes gjennom Fiskeridirektoratets regionkontor, som skal kontrollere de opplysninger som er gitt om konsesjoner, deltakeradganger mv. SND kan for øvrig fastsette nærmere bestemmelser om behandlingen av søknader om kondemneringsstøtte.Beslutning om å tildele eller ikke tildele støtte til kondemnering kan ikke påklages, jf. lov 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond § 6.§ 11 StraffForsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 53. På samme måte straffes forsøk.§ 12 IkrafttredelseDenne forskrift gjelder fra 1. juli 2003."""""""""""""""""""""""""""""