J-46-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-46-2003

 

            Bergen, 3.3.2003

            TH/EW

 

DELEGASJON AV KOMPETANSE TIL Å FATTE VEDTAK OM UNDERVISNINGSKVOTER OG INNDRAGNING ETTER LOV AV 3. JUNI 1983 NR. 40 OM SALTVANNSFISKE M.V. §§ 2 og 11

 

Fastsatt av Fiskeridepartementet 28. februar 2003, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 2 og 11.

 

I

 

Følgende vedtakskompetanse som etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. er tillagt Fiskeridirektoratet, delegeres som følger:

 

     Kompetanse etter § 2 fjerde ledd til å fatte vedtak om tildeling av den enkelte  

        skoles undervisningskvote for ett år, når vilkårene som er fastsatt i eller i

        medhold av loven er oppfylt, delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

        Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

    Kompetanse etter § 11 til å fatte vedtak om inndragning, når vilkårene som er

       fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, delegeres til Fiskeridirektoratets 

       regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

II

 

Ovennevnte delegasjonsbeslutninger trer i kraft 1. mars 2003.

 

””””””””””””””””””””