J-72- 2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-72- 2003

Bergen, 24.03.2003

                                                                                                          EHB/EW

 

DELEGERING AV KOMPETANSE TIL Å FATTE VEDTAK OM ERVERVSTILLATELSE M.V. ETTER LOV AV 26. MARS 1999 NR 15 OM RETTEN TIL Å DELTA I FISKE OG FANGST (DELTAKERLOVEN)Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. januar 2003, med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 4, § 6 tredje ledd første setning, § 9, § 11, § 12 og § 18.

                                                      IFølgende vedtakskompetanse som etter lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) er tillagt Fiskeridepartementet, delegeres som følger:

 

a)      Kompetanse etter § 4 til å fatte vedtak om ervervstillatelse for fartøy som ikke skal delta i konsesjonspliktig fiske, når vilkårene som er fastsatt i loven er oppfylt, delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor der søker er hjemmehørende. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

b)      Kompetanse etter § 4 til å fatte vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske, når vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, delegeres til Fiskeridirektoratet.

c)      Kompetanse etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet for eier av fartøy som ikke skal nyttes til konsesjonspliktig fiske, når behovet for dispensasjon oppstår fordi gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo, delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor der eier er hjemmehørende. Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

d)      Kompetanse etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet. Det samme gjelder når behovet for dispensasjon oppstår for fartøy som skal nyttes i konsesjonspliktig fiske, når behovet for dispensasjon oppstår fordi gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo.

e)      Kompetanse etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som ikke skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor der eier er hjemmehørende, dersom ikke eierendringen forutsetter at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd, jf. likevel bestemmelsen ovenfor om gjenlevende ektefelle i uskiftet bo. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

f)        Kompetanse etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske, delegeres til Fiskeridirektoratet dersom ikke godkjenning av eierendringen forutsetter at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd, jf. likevel bestemmelsen ovenfor om gjenlevende ektefelle i uskiftet bo.

g)      Kompetansen etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som ikke deltar i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor der fartøyet er registrert. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

h)      Kompetanse etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet.

i)        Kompetanse etter § 12 til å tildele spesielle tillatelser, jfr. deltakerlovens § 12 flg., delegeres til Fiskeridirektoratet.

j)        Kompetanse etter § 18 annet ledd, jf. § 11, til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet.

 

Den vedtakskompetanse som med dette er delegert til Fiskeridirektoratets regionkontorer og til Fiskeridirektoratet, skal utøves i samsvar med reglene fastsatt i eller i medhold av loven og de instrukser som er eller blir gitt av departementet.Med konsesjonspliktig fiske menes i dette delegeringsvedtak fiske med fartøy der det kreves spesiell tillatelse etter deltakerlovens §§ 12 flg.

II

 Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 9. juni 2000 oppheves  også ved ikrafttredelse av dette delegeringsvedtak.

                                         IIIOvennevnte delegeringsvedtak trer i kraft 1. mars 2003.””””””””””””””””””””””””””