J-89-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-89-2004

 

                                                                                                          Bergen, 20.4.2004

                                                                                                          GS/EW

 

 

FORSKRIFT OM VANNTREKK VED LANDING AV PELAGISK FANGET RÅSTOFF TIL KONSUM.

 

Fiskeridepartementet har den 15. april 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4, første ledd, litra t, 9 og 9a og lov av 14. desember 1951 om råfisk § 7 fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder landing av pelagisk fanget råstoff til konsum fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slikt råstoff.

 

Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der pelagisk fanget råstoff til konsum landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av slikt råstoff  som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

 

§ 2 Vanntrekk og beregning av nøyaktig kvantum.

 

Nøyaktig kvantum ført på landingsseddel eller sluttseddel skal være totalt kvantum avlest på vekten, vektavlesning, fratrukket vanntrekk på 2 %.

 

§ 3 Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3.juni 1983 nr.40 om saltvannsfiske mv. § 53. Inndragning kan skje med hjemmel i samme lovs § 54.

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””