J-181-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-181-2004

(J-199-1990 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 15.12.2004

                                                                                                          EHB/EW

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM EIENDOMSRETT TIL FISKEFARTØYER.

 

Ved forskrift av 9. juni 2000 nr. 1708 oppheves nr.1 i forskrifter av 18. juli 1956 og 4. juli 1977 om eiendomsrett til fiskefartøyer.

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFTER OM EIENDOMSRETT TIL FISKEFARTØYER

 

Fastsatt av Fiskeridepartementet 18. juli 1956 og 4. juli 1977 i medhold av lov av 29. juni 1956 om eiendomsrett til fiskefartøyer m.v.

 

(Jfr. § 12 siste ledd i lov av 16. juni 1972 om deltakelsen i fisket).

 

1.       (Opphevet ved forskrift 9. juni 2000 nr. 1708)

 

2.       I medhold av lovens § 4 gis generell dispensasjon for fartøyer under 50 fot (15,68 m).

 

3.       Søknad om eiendomsrett til fartøyer som nevnt i lovens § 1 må innsendes på fastsatt

skjema til Fiskeridirektøren gjennom formannen i vedkommende kommunale

fiskenemnd 1). Det samme gjelder søknader om registrering av tidligere umerkede fartøyer herunder nybygg, jfr. lovens § 3. Søkere plikter å gi de opplysninger som etter Fiskeridirektørens skjønn  er nødvendig for å avgjøre om søknad skal imøtekommes eller avslås, eller for å avgjøre hvilke vilkår som det i tilfelle skal settes for tillatelsen.

 

4.      Hvis et fartøy som kommer inn under nevnte lov blir solgt på auksjon må auksjonsbudet

          ikke antas eller stadfestes før det foreligger slik tillatelse som nevnt i lovens § 1.

 

Dette gjelder ikke auksjonsbud, avgitt av banker eller andre kredittinstitusjoner med vedtekter godkjent av Kongen når ervervelse skjer gjennom tvangsauksjon for å redde en fordring som tilhører erververen og som denne har panterett for i fartøyet. I slike tilfeller kan budet antas eller stadfestes uten tillatelser fra Fiskeridirektøren, under forutsetning av:

 

 

a)             at det samtidig med budets antakelse eller stadfestelse sendes melding herom til

          Fiskeridirektøren.

 

b)             at fartøyet innen tre måneder fra overtakelsen selges til personer eller selskaper som

       er meddelt tillatelse fra Fiskeridirektøren til ervervelsen. Hvis forholdene gjør det

       nødvendig kan Fiskeridirektøren på søknad forlenge denne frist.

 

5.       Bestemmelsene i § 1 gjelder også for avtaler som betingete eiendomsoverdragelser

          (for eksempel kjøp på avbetaling).

 

”””””””””””””””””””””””

1) Søknaden sendes til nærmeste fiskerikontor eller til Fiskeridirektoratets regionkontor der søkeren er hjemmehørende.