J-182-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-182-2004

(J-194-1990 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 15.12.2004

                                                                                                          EHB/EW

 

 

ENDRING AV LOV AV 5. DESEMBER 1917 NR. 1 OM REGISTRERING OG MERKING AV FISKEFARTØYER.

 

Ved lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven ) § 30 nr. 5 oppheves lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer §§ 1 og 2. Lovens §§ 3 flg. gjelder inntil de oppheves av Kongen.

 

Loven lyder etter dette:

 

LOV AV 5. DESEMBER 1917 NR. 1 OM REGISTRERING OG MERKING AV FISKEFARTØYER.

 

Endret ved lover av 29. oktober 1948, 26. juni 1953, 15. februar 1963, 7. april 1972 og 26. mars 1999.

 

 

 

§ 1

 

(opphevet ved lov av 26. mars 1999 nr. 15.)

 

 

 

§ 2

 

(opphevet ved lov av 26. mars 1999 nr. 15.)

 

 

 

§ 3

 

Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster føres for hele riket av Fiskeridirektøren paa grundlag av distriktsregistre.

 

Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av tilsynsmænd, som antages av vedkommende regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskommune utgjør et merkedistrikt.

 

Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter forskrifter om registrenes indhold m.v. og utfærdiger instruks for tilsynsmændene.

 

 

 

§ 4

 

Farkosten anmeldes til tilsynsmanden paa hjemstedet.

 

En farkosts hjemsted efter denne lov er den anmeldelsespliktiges bosted eller, hvis der er flere anmeldelsespliktige, bostedet for en av disse efter deres eget valg.

 

Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig og skal indeholde de oplysinger, som er nødvendig for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker den skriftlig, skal den være avfattet efter en av vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget formular, som faaes hos tilsynsmændene.

 

 

 

§ 5

 

Anmeldesespligten paahviler farkostens eier eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere. Tilhører farkosten andet selskap, paahviler anmeldespligten de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet, om dette er et ansvarlig selskap eller et kommandittselskap, og ellers selskapets bestyrelse.

 

Anmeldesespligten omfatter den første anmeldelse samt enhver forandring med hensyn til farkosten ved salg, flytning fra distriktet, større ombyging, forlis eller lignende.

 

Ved farkostens flytning fra distriktet utgaar den av dettes og indføres i det nye distrikts register.

 

Eiere og brukere av fartøyet og båter som nevnt i § 2 er forpliktet til, når vedkommende tilsynsmann ber om det, å gi denne de nødvendige opplysninger til bedømmelse av om registreringsplikt foreligger og for å få med i registreret de oppgaver som dette etter gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. § 3, siste ledd).

 

 

 

§ 5.a

 

Departementet kan bestemme at det skal betales gebyr for anmeldelse i merkeregisteret etter §§ 1 og 5 og gi nærmere forskrift om størrelsen og innkrevingen av gebyret, derunder også om tilleggsgebyr ved for sen betaling. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

Naar indmeldt farkost er indført i distriktsregisteret, blir den av tilsynsmanden tildelt et merke, som bestaar av hjemstedets distriktsmerke og farkostens løpenummer.

 

Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende regjeringsdepartement og skal bestaa av bokstaver, som betegner vedkommende amt og herred (eller by).

 

De i § 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar samme distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge inden hovedfarkostens baater.

 

Om registreringen utsteder tilsynsmanden er bevidnelse – merkebrev – etter en formular som utfærdiges av vedkommende regjeringsdepartement. Merkebrevet skal indeholde oplysning om farkostens merke, art, takling, størrelse og hjemsted, eierens navn og bosted samt for øvrig, hva det maatte bli bestemt av vedkommende regjeringsdepartement.

 

 

 

§ 7

 

Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet merkedistrikt har den anmeldesespliktige at indsende merkebrevet til tilsynsmanden paa dens tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om flytningen.

 

Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av registeret, sender han merkebrevet med de mottagne oplysninger om flytningen til tilsynsmanden paa farkostens nye hjemsted, hvor den registreres og nytt merkebrev utfærdiges.

 

Også ved anmeldelse av andre forandinger (§ 5, 2det led) blir merkebrevet at indsende til berigtigelse.

 

 

 

§ 8

 

Det merke, som i merkebrevet er tildelt en farkost, skal anbringes iøienfaldende og tydelig paa hver side av farkostens forskib, med hvite bokstaver paa sort bund.

 

Den (eller de) som etter § 5 har anmeldepligt, skal besørge merket paamalt og ha ansvaret for, at det til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand.

 

Kongen kan bestemme, at farkostens merke under visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa skal anbringes paa seil eller fiskeredskaper.

 

Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, størrelse, usteende m.v. utfærdiges av vedkommende regjeringsdepartement. Departementet  kan også bestemme at det i stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som festes på fartøyet.

 

 

§ 9

 

De farkoster som gaar ind under denne lov, maad verken paa skrog eller seil føre navn, bokstaver eller tall, som strider mot denne eller anden gjældende lov.

 

 

 

§ 10

 

Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendeliggjøre , tildække eller ved hvilketsomhelst  middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av gjældende love anbragte merker.

 

 

 

§ 11

 

Naar farkost, som er merkepligtig efter denne lov, deltar i fiske hvor ekstraodinært opsyn er anordnet etter gjældene fiskerilove, træder de i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er anordnet i de nævnte fiskerilove.

 

Hvor disse love indeholder bestemmelser om merkers utlevering, tilbakelevering eller ombytning ved flytning under fisket, kommer disse bestemmelser ikke til anvendelse, men farkostens fører skal straks melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning skal ha melde seg baade paa det sted, han fraflytter og paa det nye sted.

 

 

 

§ 12

 

Vedkommende regjeringsdepartement kan bestemme, at der under visse fiskerier, hvor ekstraodinært opsyn er anordnet, skal brukes løse tillæggesmerker ved siden av de i denne lov anordnede faste merker. Departementet træffer i saa fald bestemmelse om tillæggsmerkernes utseende og anbrigelse, men for øvrig kommer de gjeldende fiskeriloves bestemmelser om baatmerker til anvendelse paa dem.

 

 

§ 13

 

Naar lodsfartøier og smaabaater (seksaarede og mindre baater) i henhold til §§ 1 og 2a deltar i fiske, hvor ekstraodinært politiopsyn er anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal de være merket med løse baatmerker saaledes som de gjeldende fiskerilove fastsetter.

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

Tilsynet med nærværende lovs overholdelse, paahviler politiet, toldvæsenet, havnepolitiet, tilsynsmændene samt fiskeriopsynet.

 

 

 

 

§ 15

 

Det er forbudt å drive fiske med merkepliktig farkost uten at der er merket slik som foreskrevet i denne lov.

 

 

 

§ 16

 

Denne lov træder i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 

”””””””””””””””””””””””””””