J-225-2004 (J-46-2004 utgår)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-225-2004

(J-46-2004 UTGÅR) 

                                                                                                          Bergen, 10.12.2004

                                                                                                          HØ/EW

 

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE I ET NÆRMERE BESTEMT OMRÅDE I INTERNASJONALT FARVANN (VED ROCKALL) I 2005

Fiskeri- og kystdepartementet har den 3. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift;

 

 

 

§ 1. Forbud mot fiske

 

Det er forbudt å fiske utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann) i et område avgrenset av følgende posisjoner:

 

1.         N 57° 00’                    -          V 15° 00’

2.         N 57° 00’                    -          V 14° 42’

3.         N 56° 34,5                  -          V 14° 19,6’

4.         N 56° 30’                    -          V 14° 27’

5.         N 56° 30                     -          V 15° 00’

 

 

 

§ 2. Unntak

 

Unntatt fra forbudet i § 1 er fiske med line.

 

 

 

§ 3. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

 

 

§ 4. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””