J-24-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-24-2004

(J-143-97 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 11.02.2004

                                                                                                          HØ/EB

 

På grunn av endringer i vedlegget gis forskriften ut på nytt.

 

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FISKE MED SNURREVADPOSE MED KVADRATISKE MASKER I STENGTE OMRÅDER.

 

Fiskeridirektøren har den 11. juli 1997 i medhold av § 10 nr. 4 i Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild, bestemt:

 

§ 1 Virkeområde.

 

Forskriften gjelder for norske fartøy som fisker med snurrevad.

 

Forskriften gjelder i Norges økonomiske sone nord for 65° N og innenfor 12 nm.

 

§ 2 Bruk av snurrevadpose med kvadratiske masker på stengte felt.

 

Fiskeridirektøren kan åpne for fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i hele eller deler av områder som er stengt for fiske med snurrevad på grunn av for stor innblanding av fisk under minstemål.

 

Tillatelsen gjelder kun dersom yngelinnblandingen ved bruk av snurrevad med kvadratiske masker er på lovlig nivå.

 

§ 3 Snurrevadposens inndeling, oppbygging og montering.

 

Snurrevadposen skal bestå av tre deler: forpart, sylinder med kvadratiske masker og løft. Redskapen skal være oppbygget og montert etter spesifikasjoner, vedlagt denne forskrift.

 

§ 4 Varsling.

 

Fiskeridirektoratets kontrollverk v/ Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Tromsø og Kystvaktskvadron Nord skal sendes skriftelig varsel før fartøyet starter og avslutter fiske i stengte områder. I meldingen skal det oppgis tidspunkt og posisjon for start og avslutning av fisket.

 

§ 5 Straff og inndragning.

 

Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter § 53 og § 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

 

§ 6 Ikrafttredelse.

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””

 

UTFORMING OG INNMONTERING AV

SNURREVADPOSE MED KVADRATISKE  MASKER

 

En snurrevadpose med kvadratiske masker kan enten være en to- eller firepanelspose.  En topanelspose består av to identiske panel – et overpanel og et underpanel.  En firepanelspose består av identiske over- og underpanel samt to kileformete sidepanel. Det er valgfritt hvorvidt en vil bruke to- eller firepanelsposer.

TOPANELS SNURREVADPOSER. (Type I, figur)

Topanels snurrevadposer består av ett underpanel og ett overpanel som skal være identiske.  Posen skal bestå av A) forpart, B) seksjon med kvadratiske masker og C), løft som beskrevet under og illustrert i figur.

Forpart

I fremste del av snurrevadposen skal det monteres et panel med vanlig masker i polyethylen (PE). Det kan benyttes enkel eller dobbel tråd, med diameter på maks. 2x5 mm, alternativt 3x3,2 mm. Seksjonen skal være 5-8 masker lang, og ha en minimum maskevidde på 135 mm. Maskene i panelets bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen; en maske mot hver langsgående stolpe i kvadratmaskeseksjonen: bredden på forparten i form av antall masker er derfor gitt ved antall stolper i kvadratmaskeseksjonen.

Sammenføyningen med snurrevadens ordinære forlengelse kan enten skje ved maskebinding, eller at det benyttes et tau av for eksempel flat/rundflettet nylon 6-10 mm. Dersom det benyttes et slikt tau, skal det ha en lengde på minimum 70 % av strekt bredde på forparten. Tauet skal fordeles jevnt over forlengelsen og forpartens masker.

Seksjon med kvadratiske masker

Panel med kvadratiske masker skal lages av flettet knuteløst nett av enten polyamid (PA), polyethylen (PE), polypropylen (PP) eller polyester (PES). Minimum maskevidde i denne seksjonen skal være 125 mm. Det skal benyttes enkel, flettet tråd med tykkelse opp til 7.5 mm.

 

Over- eller underpanelet med kvadratiske masker skal ha en lengde på minimum 12.5 meter, og en bredde på minimum 40 ”frie” masker og maksimum 50 ”frie” masker,

Uavhengig av kvadratmaskepanelenes lengde og bredde målt i meter, skal

-         over og underpanelet av kvadratmasker være identiske i lengde og bredde. 

-         bredde på kvadratmaskepanelet i over- og underpanel i form av ”frie” masker være det samme i hele posens lengde.

-         lengden av panelene av kvadratmasker i form av antall masker skal være det samme over hele panelet.

 

Panelet med kvadratiske masker lages ved at nettet skjæres stolperett (AB-kutt) og sammenføyes med forpart  og løft slik at stolpene kun går på tvers og langs av posen (se figur) Dersom  seksjonen av kvadratmasker til over- og underpanel lages av ett sammenhengende nettstykke, skal det lages en ”falsk” leis bestående av to stopler i tverretningen slik at posen får to like panel. Samtlige stolperekker som går på tvers av posen skal danne sammenhengende hele sirkler, det vil si at stolpene ligger overfor hverandre i sideleisen.

Løft

I bakkant av seksjon med kvadratmasker skal det monteres et over/under panel med vanlige masker som skal danne snurrevadposens løft.   Det kan benyttes enkel eller dobbeltråd, maks 2x5 mm tykkelse. Løftets totale lengde kan være inntil 14 masker, og ha en bredde på inntil 40 ”frie” masker. Maskevidden i løftet skal være minimum 150 mm. Overskytende stolper i kvadratmaskeseksjonen skal fordeles (”beites”)  jevnt over løftets omkrets.

Under fiske skal løftet snøres sammen mellom løftestroppens ringer og sammenføyning løft/kvadratmaskeseksjon. (Se figur)

FIREPANELS SNURREVADPOSER (Type I og II, figur)

Firepanels snurrevadposer skal ha samme over- og underpanel som topanels snurrevadposer men skal i tillegg ha sidepanel mellom over- og underpanelet, et på hver side av posen. Posen skal bestå av A) forpart med sidepanel, B) seksjon med kvadratiske masker med kileformede sidepanel og C), løft som beskrevet under og illustrert i figur.

 

Kileformet sidepanel.

Sidepanelene består av to deler, en rettskåret forpart som skal ha samme lengde som snurrevadposens forpart, og et kileformet panel som skal ha samme totale lengde som seksjon med kvadratiske masker. Forparten skal lages av samme nettype som forpart  i over/underpanel og ha en bredde på totalt 25 masker og maksimum 21 ”frie” masker, det vil si at det må tas inn minimum to masker i hver leis når sidepanelene sammenføyes med over- og underpanelet. Den kileformede delen av sidepanelene skal være laget av vanlige masker (diamantmasker) og ha samme materiale som i kvadratmaskedelen. Den skal ha en bredde i forpart på totalt 25 masker og  maksimalt 21 ”frie” masker. Kilens bredde i bakkant skal være totalt 4 masker  og  1 eller ingen ”frie” masker. Kilen avsluttes jevnt med og i bakkant av seksjon med kvadratmasker. Her settes det et kraftig bendsel som innbefatter alle tre panelene på hver side ( over to stolper fra overpanel pluss de siste fire maskene i sidepanelet pluss to stolper fra underpanelet