J-141-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-141-2004

(J-101-2000 UTGÅR)Bergen, 14.07.2004

HØ/EBForskrift om endring i forskrift om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet.Fiskeridepartementet har den 9. juli 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav s, bestemt:II forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet gjøres følgende endringer:§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde:Norske fartøy over 18 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Fra 1. januar 2005 gjelder dette også fartøy over 15 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen.Gjeldende § 2 annet til fjerde ledd blir til tredje til femte ledd.§ 4 fjerde ledd (nytt) skal lyde:Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.§ 5 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret (ny) skal lyde:Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:a) dataene ikke blir endret,b) antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,c) strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,d) satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.Gjeldende §§ 5 til 10 blir til §§ 6 til 11.§ 6 (endret) skal lyde:Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 4, skal fartøyet minst en gang pr. døgn sende slik melding via telefax. Ved fiske i EU-sonen skal slik melding sendes en gang hver fjerde time.§ 7 annet ledd (nytt) skal lyde:Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret ved fiske i EU-sonen slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet.IIDenne forskrift trer i kraft straks.

””””””””””””””””””
Forskriften lyder etter dette:FORSKRIFT OM SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV FISKE- OG FANGSTFARTØYS AKTIVITETFiskeridepartementet har den 7. april 1999 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav s bestemt:§ 1 Stedlig virkeområdeDenne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.§ 2 Saklig virkeområdeNorske fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet.Norske fartøy over 18 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Fra 1. januar 2005 gjelder dette også fartøy over 15 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen.Norske fartøy uansett størrelse som skal drive fiske eller fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet.Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av størrelse fastsette påbud som nevnt i første ledd, dersom internasjonale forpliktelser tilsier dette.Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra påbudet i første ledd i nærmere avgrensede tidsperioder.§ 3 UtstyrSatellittsporingsutstyret skal være av en type som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr, jfr. forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt.I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne bruk av utstyr som ikke tilfredstiller gjeldende krav til godkjenning av utstyr.§ 4 PosisjonsmeldingFartøy som nevnt i § 2 skal minst 1 gang per time automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form til Fiskeridirektoratet via satellittsporingsutstyr.Posisjonsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:a) entydig identifikasjon av fartøyet,

b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,

c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket,

e) identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.Fiskeridirektoratet kan innhente sporingsdata fra det enkelte fartøy oftere enn 1 gang per time.Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.§ 5 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyretDet er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:a) dataene ikke blir endret,b) antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,c) strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,d) satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.§ 6 Feil i forbindelse med satellittsporingDersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 4, skal fartøyet minst en gang pr. døgn sende slik melding via telefax. Ved fiske i EU-sonen skal slik melding sendes en gang hver fjerde time.§ 7 Krav til utbedring av feilDersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske eller fangst uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket/fangsten eller starte fiske/fangst på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4.Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret ved fiske i EU-sonen slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet.§ 8 OmkostningerOmkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i § 2 skal dekkes av fartøyets eier.Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av utstyr som nevnt i § 2.§ 9 DelegasjonFiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering, gjennomføring; herunder regler om krav til satellittsporingsutstyr, tilsyn og kontroll av ordningen.§ 10 Straff og inndragningForsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan foretas i henhold til samme lov§ 54.§ 11 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks.”””””””””””””””””