J-117-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-117-2004

(J-38-1991 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen,04.06. 2004

                                                                                                          GB/EB

 

SALGSORGANISASJONENS KONTROLLPLIKT.

 

I medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskelovens) § 45 a, jfr. § 7 og § 11 har Fiskeridepartementet 20. februar 1991 bestemt (endret 12.mai 2004):

 

                                                                         § 1

 

Salgsorganisasjonene som har vedtekter godkjent i medhold av lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk, skal ved omsetning av råfisk gjennom eller med godkjenning av organisasjonen, innenfor de rammer saltvannsfiskelovens § 7 og § 11 gir, utøve kontroll med at ilandførte fangster er i samsvar med bestemmelser i saltvannsfiskeloven eller gitt i medhold av denne lov. Som ilandføring regnes også landing der den som lander og mottaker skal avgi landingsoppgave for formål nevnt i denne instruks.

 

                                                                         § 2

 

Omfatter en kvoteregulering fastsatt i medhold av saltvannsfiskelovens § 5, § 5a og § 6 mer enn en salgsorganisasjon, skal kontrollen samordnes for å påse at overskridelse ikke forekommer og at det blir fattet vedtak om at fangst utover fastsatt kvote tilfaller vedkommende salgsorganisasjon i samsvar med lovens § 7, jfr. forskrift av 20. november 1989 nr. 1185 om inndragning av fangst eller verdi av fangst.

 

                                                                         § 3

 

Salgsorganisasjonene skal rapportere til Fiskeridirektoratet ilandførte fangster som er fanget i strid med andre bestemmelser enn de som er gitt med hjemmel i saltvannsfiskelovens § 5, § 5a og § 6 og som tilfaller salgsorganisasjonen i medhold av lovens § 11.

 

Salgsorganisasjonene skal rapportere til Fiskeridirektoratet overtredelse av saltvannsfiskeloven ller bestemmelser gitt i medhold av loven også når den ulovlige fangst ikke tilfaller salgsorganisasjonen i medhold av lovens § 7 og § 11.

 

                                                                         § 4

 

Salgsorganisasjonene skal etablere kontrollrutiner som er nødvendige for å oppfylle kontrollpliktene som følge av § 1, § 2 og § 3. Fiskeridirektoratet skal underrettes om de iverksatte kontrollrutiner.

 

Finner Fiskeridirektoratet at rutinene ikke tilfredstiller kontrollpliktene kan organisasjonene pålegges å gjennomføre bestemte rutiner.

 

                                                                         § 5

 

Salgsorganisasjonene skal følge de pålegg Fiskeridirektoratet gir for gjennomføring av de kontrollplikter som følger av § 1, § 2 og § 3.

 

                                                                         § 6

 

Denne instruks trer i kraft straks.

 

                                                                 ----------------