J-125-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-125-2004

(J-133-1999 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 17.6.2004

                                                                                                          TL/EW

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV forskrift om forbud mot landing av fisk.

 

Fiskeridepartementet har den 15. juni 2004 med hjemmel i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann, bestemt:

 

I Fiskeridepartementets forskrift om forbud mot landing av fisk fanget i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon av 6. august 1993 nr. 802, gjøres følgende endring:

 

 

I

 

Forskriftens overskrift skal lyde:

 

Forskrift om forbud mot landing av fisk.

 

 

 

Ny § 1 skal lyde:

 

Forbud mot landing av fisk i denne forskrift gjelder fisk fanget med utenlandsk fartøy i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, med mindre annet følger av den enkelte bestemmelse.

 

 

 

Ny § 2 (tidligere § 1), annet ledd skal lyde:

 

Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i områder under norsk fiskerijurisdiksjon dersom fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke er tatt på grunnlag av fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten.

 

 

 

Nåværende § 2 blir § 3, og nåværende § 3 blir § 4.

 

 

Nåværende § 4 utgår, i det den anses dekket av ny § 1.

 

§ 5 og § 6 forblir uendret.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Forskriften lyder etter dette:

 FORSKRIFT OM FORBUD MOT LANDING AV FISK.Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 8 første ledd bokstav b) og c), jf. kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114.

 

 

 

§ 1

 

Forbud mot landing av fisk i denne forskrift gjelder fisk fanget med utenlandsk fartøy i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, med mindre annet følger av den enkelte bestemmelse.

  

§ 2

 

Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er underlagt norsk regulering.

 

Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i områder under norsk fiskerijurisdiksjon dersom fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke er tatt på grunnlag av fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten.

 

 

 

§ 3

 

Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster eller som innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli overskredet.

 

En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og

flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med.

 

 

 

§ 4

 

Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller

-arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer.

 

Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge.

 

 

 

§ 5

 

Landing av fangst i strid med denne forskrift straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 10. Tilsvarende gjelder samme lovs § 11 om inndragning.

 

 

 

§ 6

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

"""""""""""""""""""""""""""""