J-107-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-107-2004

(J-216-2003 UTGÅR)

Bergen, 14.5.2004

AF/EW

 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 7. NOVEMBER 2003 NR. 1309 OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFLÅTEN.Fastsatt ved kgl.res. av 16. april 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet.II forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle koteordninger for kystflåten gjøres følgende endringer:§ 5, første ledd annet punktum, oppheves.§ 6, første ledd tredje punktum, oppheves.

IIDenne forskrift trer i kraft straks.”””””””””””””””””””””””””””Forskriften lyder etter dette.FORSKRIFT OM SPESIELLE KVOTEORDNINGER FOR KYSTFISKEFLÅTENFastsatt ved kgl. res. av 7. november 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske mv § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet.Kap 1 Innledende bestemmelser§ 1 Hvem forskriften gjelderForskriften gjelder for fartøy under 28 meter, som eieren har adgang til å delta med i fiskerier som er adgangsbegrenset etter reglene i § 21 i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15. Forskriften gjelder også for fartøy over 28 meter med slik adgang, dersom slikt fartøy gjennom unntaksbestemmelser er regulert sammen med fartøyene under 28 meter.Med adgangsbegrensede fiskerier menes fiskerier hvor det er stilt krav om tidligere deltakelse eller andre lignende krav, ut over krav om at fiskefartøyet må være innført i merkeregisteret for fiskefartøy og at eier og/eller høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.§ 2 FormålDrifts- og strukturordningene har som formål å legge til rette for en positiv utvikling av de ulike fartøygruppene i kystflåten, ved å gjøre det mulig å utvide kvotegrunnlaget for det enkelte fartøy og derved legge opp en drift som sikrer virksomhet over en størst mulig del av året, og å legge til rette for spesialisering av driften og derved et mer lønnsomt driftsopplegg for det enkelte fartøy.§ 3 DefinisjonerMed ”driftsordninger” menes ordninger hvor det kan utveksles en eller flere kvoter mellom fartøy, uten at noe fartøy tas permanent ut av fiske.Med ”strukturkvoteordning” menes en ordning hvor det kan utveksles en eller flere kvoter mellom fartøy, dersom et fartøy tas permanent ut av fiske.Med ”hjemmelslengde” menes den lengde fartøyet henter sin kvotefaktor fra.Med ”strukturkvote” menes kvotefaktoren for det fartøyet som tas ut av fiske, avkortet med 20% av denne.Med ”startet fiske” menes når det er fisket og levert fangst samt skrevet landingsseddel og/eller sluttseddel på fartøyet på det aktuelle fiskeslaget for vedkommende år.Kap 2 Forsøksordning med driftsordning for fartøy under 28 meter§ 4 Utveksling av kvoteDet kan gis tillatelse til at kvoter i adgangsbegrensede fiskerier som nevnt i § 1 og som vil bli tildelt for fiske med ett fartøy, fiskes med et annet fartøy. Utvekslingen kan gjelde kvoten av ett eller flere fiskeslag, men må omfatte hele kvoten av vedkommende fiskeslag. Den samlede kvoten av torsk, hyse og sei for fiske med konvensjonelle redskap anses for en kvote.Ved utveksling av kvote etter første ledd kan kvoten av ett fiskeslag, herunder samlekvoten av torsk, hyse og sei, fordeles mellom flere fartøy. Det eller de fartøy det overføres kvote til, må selv ha adgang til å delta i vedkommende fiskeri.De fartøy det overføres kvote fra, kan i utvekslingsperioden ikke delta i fiske etter det aktuelle fiskeslaget. Dette forbudet gjelder selv om fartøyet ellers kunne ha deltatt i fiske etter dette fiskeslaget i åpne reguleringsgrupper. Eieren av fartøyet kan heller ikke delta i åpne reguleringsgrupper i fiske etter dette fiskeslaget med annet fartøy. Dersom kvoten av torsk, hyse og sei blir utvekslet, kan fartøyet heller ikke nyttes i fiske med konvensjonelle redskaper etter ikke-kvoteregulerte bunnfisk-arter. Eieren av fartøyet kan i slikt tilfelle heller ikke starte slikt fiske med annet fartøy.Adgangen til å utveksle kvote gjelder ikke kvoter av sel, hval og kongekrabbe.Det kan settes vilkår for å tillate utveksling av kvoter, når dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.§ 5 Begrensninger ut fra fartøystørrelse, registreringssted for fartøyet og hjemmelslengdeAdgangen til å utveksle kvote etter § 4 gjelder alle fartøy som kommer inn under § 1.Det fartøy det overføres kvote fra og det eller de fartøy det overføres kvote til, må begge eller alle enten ha en hjemmelslengde for kvotetildeling under 10 meter, mellom 10 og 14,99 meter, mellom 15 og 20,99 meter eller mellom 21 og 27,99 meter i vedkommende fiskeri. Det kan gjøres unntak fra denne gruppeinndelingen dersom reguleringen av et fiskeri er basert på gruppeinndelinger ved andre størrelsesgrenser.For så vidt gjelder kvote av torsk, hyse og sei må det fartøy det overføres kvote fra og det eller de fartøy det overføres kvote til, ha vært registrert i samme fylke i minst 12 måneder før det gis tillatelse til utvekslingen. Unntak fra dette gjelder bare i de tilfeller som følger av § 4 tredje ledd i forskrift av 1. november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2003, eller forskrifter som for senere år kommer til erstatning for denne.§ 6 Varighet og andre begrensninger i utvekslingsadgangenUtveksling av kvote etter § 4 gjelder for et kalenderår av gangen, og slik kvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy. Dersom fartøyet skiftes ut i løpet av året, kan det likevel gis tillatelse til at den resterende delen av mottatt kvote fiskes med erstatningsfartøyet.Kvoten av hvert fiskeslag kan ikke utveksles fra et fartøy i mer enn tre år i løpet av en periode på fem år. Denne bestemmelsen medfører ingen lemping i plikten til å nytte fartøyet til ervervsmessig fiske i minst tre år i hver fem års-periode i samsvar med de alminnelige reglene i deltakerloven.Et fartøy kan ikke tildeles mer enn 2 ganger fartøyets egen kvote gjennom driftsordningen, i tillegg til fartøyets egen kvote.Kap 3 Strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 27,99 meter§ 7 Tildeling av strukturkvoteDersom et fartøy tas permanent ut av fiske på de vilkår som er fastsatt i forskriften her, kan det gis tillatelse til at de enkelte kvotene i adgangsbegrensede fiskerier som nevnt i § 1 og som ellers ville blitt tildelt for fiske med dette fartøyet, fiskes med ett eller flere andre fartøy som strukturkvote.Strukturkvotene av de ulike fiskeslag, og kvoten av det enkelte fiskeslag, kan fordeles mellom flere fartøy innenfor de begrensningene som følger av forskriften her.Det fartøyet som tildeles strukturkvote, må selv ha adgang til å delta i vedkommende fiskeri.Adgangen til å tildele strukturkvote omfatter ikke kvote av sel, hval og kongekrabbe.Dersom et fiskeri blir adgangsbegrenset etter reglene i deltakerloven § 21 etter at et fartøy er tatt ut av fiske, kan det tildeles strukturkvote i dette fiskeriet til det eller de gjenværende fartøy dersom det uttatte fartøyet fylte vilkårene for å bli tildelt deltakeradgang i vedkommende fiskeri.§ 8 Vilkår for tildeling av strukturkvoteTillatelse etter § 7 kan gis når:a) ett eller flere fartøy som nevnt i § 1 blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert, ogb) alle deltakeradganger og konsesjoner knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av merkeregisteret, blir oppgitt.Dersom det er tildelt konsesjoner for fiske med det fartøyet som tas ut av fiske, kan tilsvarende konsesjon tildeles det gjenværende fartøyet dersom fartøyet fyller vilkårene for slik tildeling og den aktuelle konsesjonen har vært nyttet aktivt. Dersom det uttatte fartøyet hadde adgang til å delta i fiskerier som det gjenværende ikke hadde adgang til, kan slik deltakeradgang på tilsvarende vilkår retildeles det gjenværende fartøyet. Vilkårene fastsatt i § 9 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for slik retildeling av deltakeradgang.Det kan gjøres unntak fra kravet om kondemnering av det uttatte fartøyet når det har antikvarisk verdi eller kan brukes til allmennyttige formål, til foreningsarbeid eller lignende. Fartøyet skal i så fall være registrert i Skipsregisteret, og det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøyet og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke.Det kan settes vilkår for tildeling av strukturkvote, når dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.§ 9 Begrensninger i adgangen til å tildele strukturkvoteAdgangen til å tildele strukturkvote etter § 7 gjelder bare for fartøy med en hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 15 og 27,99 meter.Det eller de fartøy som tildeles strukturkvote og det fartøyet som tas ut av fiske, må begge eller alle enten ha en hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 15 og 20,99 meter, eller mellom 21og 27,99 meter, i det fiskeriet hvor det skal tildeles strukturkvote. Det kan gjøres unntak fra denne gruppeinndelingen dersom reguleringen av et fiskeri er basert på gruppeinndelinger ved andre størrelsesgrenser. Det kan også gjøres unntak fra denne gruppeinndelingen for fartøy som eies med mer enn 50% av samme person eller samme selskap, dersom samme person har hatt slik eierandel i fartøyene eller i selskapet/selskapene registrert i merkeregisteret siden før 28. mars 2003.For så vidt gjelder kvote av torsk, hyse og sei må det eller de fartøy som tildeles strukturkvote og det fartøyet som tas ut av fiske, begge eller alle ha vært registrert i samme fylke i minst 12 måneder før det kan tildeles strukturkvote. Unntak fra dette gjelder bare i de tilfeller som følger av § 4 tredje ledd i forskrift av 1. november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyseog sei for konvensjonelle fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2003, eller forskrifter som for senere år kommer til erstatning for denne.§ 10 Varighet og avkortingStrukturkvote tildeles for ett år av gangen. Strukturkvoten skal tilsvare kvotefaktoren for det fartøyet som tas ut av fiske, men avkortet med 20 % av denne.§ 11 Kvotetak mvEt fartøy kan ikke tildeles mer enn 2 ganger fartøyets egen kvote som strukturkvote, i tillegg til fartøyets egen kvote.Strukturkvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, men kan tildeles for fiske med annet eller flere andre fartøy etter reglene i forskriften her, eller for fiske med et erstatningsfartøy dersom fartøyet skiftes ut.Kap 4 Vedtaksmyndighet og ikrafttredelse§ 12 VedtaksmyndighetFiskeridirektoratets Regionkontor i den region hvor det fartøyet som det overføres kvote fra er hjemmehørende, fatter vedtak etter denne forskrift.Fiskeridirektoratet er klageinstans.§ 13 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks. Tillatelse til å nytte driftsordningene eller tildeling av strukturkvote gjelder likevel først fra og med 1. januar 2004.