J-67-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

   MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

  J-67-2005

(J-65-2005 UTGÅR)

 

Bergen, 01.04.2005

HCH//EW

 

 

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2005

Fiskeridirektoratet har den 1. april 2005 med hjemmel i Fiskeri og kystdepartementets forskrift av 13. desember 2004 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2005 § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

I Fiskeri og kystdepartementets forskrift av 13. desember 2004 om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2005 gjøres følgende endring:

 

I

 

§ 3 Maksimalkvote (ny) skal lyde

 

I EU sonen kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 600 tonn tobis.

 

Nåværende §§ 3 og 6 blir ny §§ 4 og 7.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2005.

Fiskeri og kystdepartementet har den 13. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål i 2005.

 

 

§ 2 Tobis

 

Uten hinder av § 1 er det i Nordsjøen og Skagerrak tillatt å fiske tobis med trål med maskevidde under 16 mm i perioden 1. april til 23. juni.

 

§ 3 Maksimalkvote (ny) skal lyde

 

I EU sonen kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 600 tonn tobis.

 

§ 4 Øyepål

 

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

§ 5 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket, herunder fastsette maksimalkvoter for fartøy som deltar etter § 2.

 

§ 6 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfisk m.v § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 7 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””