J-282-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeri og kystdepartementet har den 22. desember 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål.

 

 

 

§ 2 Tobis

 

Uten hinder av § 1 kan Fiskeridirektoratet åpne for et forskningsbasert fiske etter tobis med en varighet på inntil tre uker.

 

 

 

§ 3 Øyepål

 

Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

 

 

 

§ 4 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

 

 

 

§ 5 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 6 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

 

Bergen, 23.12.2005

HH/EW

 

””””””””””””””””””