J-41-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-41-2005

(J-141-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 21.2.2005

HØ/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. februar 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske mv § 4 første ledd bokstav s bestemt:

 

 

I

 

I forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet gjøres følgende endringer:

 

 

§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde:

 

Med fiske- og fangstfartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

 

Fiskeridepartementet har den 7. april 1999 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav s bestemt:

 

 

 

§ 1 Stedlig virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

 

Med fiske- og fangstfartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2 Saklig virkeområde

 

Norske fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet.

 

Norske fartøy over 18 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet. Fra 1. januar 2005 gjelder dette også fartøy over 15 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen.

 

Norske fartøy uansett størrelse som skal drive fiske eller fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet.

 

Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av størrelse fastsette påbud som nevnt i første ledd, dersom internasjonale forpliktelser tilsier dette.

 

Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra påbudet i første ledd i nærmere avgrensede tidsperioder.

 

 

 

 

 

§ 3 Utstyr

 

Satellittsporingsutstyret skal være av en type som tilfredsstiller kravene til godkjenning    av slikt utstyr, jfr. forskrift av 23. desember 1999 om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt. 

 

I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne bruk av utstyr som ikke tilfredstiller gjeldende krav til godkjenning av utstyr.

 

 

 

§ 4 Posisjonsmelding

 

Fartøy som nevnt i § 2 skal minst 1 gang per time automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form til Fiskeridirektoratet via satellittsporingsutstyr.

 

Posisjonsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

a)         entydig identifikasjon av fartøyet,

b)         fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter

med et konfidensintervall på 99 %,

c)         dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

d)         fart og kurs i rapporteringsøyeblikket,

e)         identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

 

Fiskeridirektoratet kan innhente sporingsdata fra det enkelte fartøy oftere enn 1 gang per time.

 

Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.

 

 

 

§ 5 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret

 

Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.

 

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

 

a) dataene ikke blir endret,

 

b) antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,

 

c) strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,

 

d) satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

 

 

 

§ 6 Feil i forbindelse med satellittsporing

 

Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 4, skal fartøyet minst en gang pr. døgn sende slik melding via telefax. Ved fiske i EU-sonen skal slik melding sendes en gang hver fjerde time.

 

 

 

§ 7 Krav til utbedring av feil

 

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske eller fangst uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket/fangsten eller starte fiske/fangst på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 3 og 4.

 

Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret ved fiske i EU-sonen slik at kravene i § 4 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet.

 

 

 

§ 8 Omkostninger

 

Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i § 2 skal dekkes av fartøyets eier.

 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av utstyr som nevnt i § 2.

 

 

 

§ 9 Delegasjon

 

Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering, gjennomføring; herunder regler om krav til satellittsporingsutstyr, tilsyn og kontroll av ordningen.

 

 

 

 

 

§ 10 Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan foretas i henhold til samme lov§ 54.

 

 

 

§ 11 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””