J-42-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-42-2005

(J-227-2002 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 22.02.2005

HØ/MK

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. februar 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 9, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 16. mars 1994 regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres, følgende endring:

 

 

 

§ 3 (endret) skal lyde:

 

Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

 

Slike meldinger kan sendes elektronisk eller pr. telefaks.

 

 

a) Melding om fiskestart

 

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COE, Melding om fiskestart

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Skippers navn

MA

P

Navn på fartøyets skipper

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

  Posisjon bredde

LA

P

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Kvantum om bord

 

OB

P

 

Fangst om bord fordelt på fiskesort

i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

Angivelse av NAFO underområde det skal fiskes i

             Fiskeslag

DS

P

Fiskeslag som er hovedmål for fisket

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                      1 Påkrevd ved elektronisk innmelding

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

b) Fangstmelding.

 

Fangstmelding skal sendes ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. 

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

NAFO underområde der fangsten er tatt

 

Meldingsdato

DA

P2

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P2

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektronisk innmelding

2 Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

 

 

c) Omlastingsmelding.

 

Fartøy som skal foreta omlasting eller motta fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

TRA, Melding om omlasting

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon bredde

LA

P2

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P2

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Kvantum som skal overføres

KG

P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt.

Parvis angitt.

  Overført fra

TF

P3

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

  Overført til

TT

P3

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                                1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

                                                2Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

                       3 Etter hva som er relevant

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

d) Melding om avslutning av fiske.

 

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COX, Melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

P

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

P

Fartøyets registreringsnummer

  Posisjon bredde

LA

P2

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P2

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

NAFO-område der fangsten er tatt

  Meldingsdato

DA

        P
Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

2 Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

e)Registrering i fangstdagbok

 

Straks melding nevnt i bokstavene a – d er sendt skal opplysninger om dato, klokkeslett (UTC) for tidspunktet meldingen ble sendt, hvorledes meldingen formidles og navn på radiostasjon dersom slik nyttes, innføres i fangstdagboken.

 

 

f) Gjennomføring.

 

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

 

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet.  Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

 

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

 

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

 

 

 

§ 11 Krav til stuingsplan og stuing av fangst (ny) skal lyde:

 

Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

 

Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

 

Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

 

Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter .

 

All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

 

 

Gjeldende §§ 11 til 13 blir til §§ 12 til 14.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

 

Fiskeridepartementet har den 16. mars 1994 i medhold av § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelse i fisket, jfr. kgl.res. av 29. oktober 1993 om delegasjon av Kongens myndighet etter § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket og §§ 4, 5, 9, 45 og 47 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannfiske m.v. bestemt:

 

 

 

§ 1. Virkeområdet.

 

Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V  og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

 

Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1 - 6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).

 

 

 

§ 2. Deltakelse.

 

Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.

 

Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.

 

Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

 

Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

 

 

 

§ 3. Rapportering.

 

Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

 

Slike meldinger kan sendes elektronisk eller pr. telefaks.

 

 

a) Melding om fiskestart

 

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COE, Melding om fiskestart

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Skippers navn

MA

P

Navn på fartøyets skipper

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

 

Posisjon bredde

LA

P

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Kvantum om bord

 

OB

P

 

Fangst om bord fordelt på fiskesort

i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

Angivelse av NAFO underområde det skal fiskes i

             Fiskeslag

DS

P

Fiskeslag som er hovedmål for fisket

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                      1 Påkrevd ved elektronisk innmelding

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

b) Fangstmelding.

 

Fangstmelding skal sendes ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. 

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

NAFO underområde der fangsten er tatt

 

Meldingsdato

DA

P2

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P2

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektronisk innmelding

2 Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

 

 

c) Omlastingsmelding.

 

Fartøy som skal foreta omlasting eller motta fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting.


 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

TRA, Melding om omlasting

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon bredde

LA

P2

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P2

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Kvantum som skal overføres

KG

P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt.

Parvis angitt.

  Overført fra

TF

P3

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

  Overført til

TT

P3

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                                1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

                                                2Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

                       3 Etter hva som er relevant

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

d) Melding om avslutning av fiske.

 

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COX, Melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

P

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

P

Fartøyets registreringsnummer

  Posisjon bredde

LA

P2

Posisjon bredde ved sending av melding,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P2

Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

NAFO-område der fangsten er tatt

  Meldingsdato

DA

        P
Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

2Valgfritt dersom fartøyet er underlagt satellittsporing

 

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified.)

 

 

e)Registrering i fangstdagbok

 

Straks melding nevnt i bokstavene a – d er sendt skal opplysninger om dato, klokkeslett (UTC) for tidspunktet meldingen ble sendt, hvorledes meldingen formidles og navn på radiostasjon dersom slik nyttes, innføres i fangstdagboken.

 

 

f) Gjennomføring.

 

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

 

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet.  Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

 

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

 

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

 

 

 

§ 4. Oppgaveplikt.

 

Deltagende fartøy har plikt til å føre fangstdagbok og innen en måned etter endt tur sende dagboken til Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 27. juli 1993.

 

 

 

§ 5. Forbud mot fiske.

 

Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av den Nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) er oppfisket.

 

Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.

 

Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

 

 

 

§ 6. Maskevidde i trål.

 

Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.

 

I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde, er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.

 

 

 

§ 7. Påbud om bruk av sorteringsrist.

 

Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.

 

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.

 

 

 

§ 8. Bifangst ved trålfiske etter reker.

 

For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskarter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøyet umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskarter.

 

 

 

§ 9. Reguleringsfullmakter.

 

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v. 

 

 

 

§ 10. Krav til lasteromstegninger.

 

Deltakende fartøyer er pålagt å ha lasteromstegninger om bord i henhold til NAFO-reglementet, jfr. § 11.

 

 

 

§ 11 Krav til stuingsplan og stuing av fangst

 

Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

 

Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

 

Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

 

Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter .

 

All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

 

 


 

§ 12. NAFO-reguleringer.

 

Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av Konvensjon om fiske i NAFO-området.

 

 

 

§ 13. Straffebestemmelse.

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

 

 

 

§ 14. Ikrafttreden.

 

Denne forskrift trer i kraft straks.