J-43-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-43-2005

(J-71-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen,22.2.2005

HØ/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske i fiskevernsonen ved Svalbard

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. februar 2005 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 21. september 1994 om regulering av fiske i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

 

 

Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

 

Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. kgl. res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a – j i denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

 

Slike meldinger kan sendes elektronisk via flaggstatens bakkestasjon eller pr. telefaks til Fiskeridirektoratet.

 

 

a) Melding om fiskestart

 

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart.

 

Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

 
  Meldingstype

TM

P

COE, Melding om fiskestart

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon bredde

LA

      P
Posisjon bredde for fiskestart,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P

Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM

  Kvantum om bord

OB

P

Fangst om bord fordelt på fiske-

sort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fisket skal starte

  Sone

ZO

P

Sone der fisket skal starte (ISO-3)

  Dato

PD

P

Dato for fiskestart i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

PT

P

Tidspunkt  for fiskestart i UTC  (TTMM)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                      1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy.

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal opplyses om hvilket fiskeri fartøyet skal delta i.

 

 

b) Fangstmelding.

 

Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. 

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement:

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

 
  Meldingstype

TM

P

CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

LA

        P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

LO

        P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at fangster skal spesifiseres på statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

 

 

c) Omlastingsmelding.

 

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

 

Fartøy som skal foreta omlasting skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

TRA, Melding om omlasting

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

      P
Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Kvantum som skal overføres

KG

P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

TF

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

  Overført til

TT

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

  Posisjon bredde

LA

P3

           Posisjon bredde for omlasting

  Posisjon lengde

LO

P3

           Posisjon lengde for omlasting

  Dato

PD

       P3
Antatt dato for omlasting i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

PT

P3

Antatt tidspunkt  for omlasting i UTC  (TTMM)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                                1Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

                                                2 Etter hva som er relevant

                       3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

 

 

d) Melding om havneanløp.

 

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 


Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

POR, Melding om havneanløp

Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Posisjon lengde

LA

      P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

Posisjon bredde

LO

      P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

Kyststat

CS

P

Landingshavnens kyststat

Havn

PO

      P
Navnet på havnen der det skal landes

Dato

PD

P

Dato for havneanløp i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

PT

P

Tidspunkt  for havneanløp i UTC  (TTMM)

Kvantum som skal landes

KG

P

Kvantum som skal leveres  fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt.Parvis angitt.

Kvantum om bord

OB

P

Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt

Parvis angitt.

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

                   2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

e) Melding om avslutning av fiske.

 

Når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen skal det sendes melding om avslutning av fiske.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COX, Melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

LA

      P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

LO

      P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Havn

PO

P3

Navnet på havnen der det skal landes

  Meldingsdato

DA

       P
Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

3 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal gis melding når fartøy i sonen krysser grenselinjer mellom statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

 

 

f) Gjennomføring.

 

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

 

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

 

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

 

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

 

g) Melding om fremstilling for kontroll.1

 

Ved avslutning av fiske i sonen, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Melding om dette skal sendes til den Fiskeridirektoratet bestemmer senest 24 timer før ankomst kontrollpunktet. Melding skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal og tidspunktet for ankomst kontrollpunktet.

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes plassering og om rapporteringsplikten.

 

1 Denne bestemmelsen trer i kraft fra den tid Fiskeridirektoratet bestemmer.

 

 

h) Midlertidig utgang av sonen.

 

Fartøy som midlertidig forlater sonen for en periode på mindre enn 24 timer skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptagelse av fisket i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a).

 

 

i) Hjelpefartøy.

 

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om avslutning av fiske og melding om fiskestart hver gang det går inn i eller ut av sonen.

 

 

j) Månedlig fangstrapport.

 

Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i sonen i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder.

 

 

§ 3 fjerde ledd (endret) skal lyde:

 

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

 

 

§ 3 femte ledd (endret) skal lyde:

 

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 2.

 

 

§ 4 tredje og fjerde ledd oppheves.

 

 

Gjeldende § 4 femte ledd blir nytt tredje ledd.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2005.

 

””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fiske i fiskevernsonen ved Svalbard.

 

Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. kgl. res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1. Virkeområde.

 

Denne forskrift gjelder ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2. Rapporteringsplikt.

 

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a – j i denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

 

Slike meldinger kan sendes elektronisk via flaggstatens bakkestasjon eller pr. telefaks til Fiskeridirektoratet.

 

 

a) Melding om fiskestart

 

Fartøy som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart.

 

Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

 
  Meldingstype

TM

P

COE, Melding om fiskestart

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon bredde

LA

      P
Posisjon bredde for fiskestart,  NDDMM

  Posisjon lengde

LO

P

Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM

  Kvantum om bord

OB

P

Fangst om bord fordelt på fiske-

sort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fisket skal starte

  Sone

ZO

P

Sone der fisket skal starte (ISO-3)

  Dato

PD

P

Dato for fiskestart i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

PT

P

Tidspunkt  for fiskestart i UTC  (TTMM)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                      1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy.

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal opplyses om hvilket fiskeri fartøyet skal delta i.

 

 

b) Fangstmelding.

 

Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. 

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement:

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

 
  Meldingstype

TM

P

CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

LA

        P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

LO

        P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

 

Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at fangster skal spesifiseres på statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

 

 

c) Omlastingsmelding.

 

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

 

Fartøy som skal foreta omlasting skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

TRA, Melding om omlasting

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

      P
Fartøyets radiokallesignal

 

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Kvantum som skal overføres

KG

P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

TF

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

  Overført til

TT

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

  Posisjon bredde

LA

P3

           Posisjon bredde for omlasting

  Posisjon lengde

LO

P3

           Posisjon lengde for omlasting

  Dato

PD

       P3
Antatt dato for omlasting i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

PT

P3

Antatt tidspunkt  for omlasting i UTC  (TTMM)

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


                                                1Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

                                                2 Etter hva som er relevant

                       3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

 

 

d) Melding om havneanløp.

 

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 


Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

POR, Melding om havneanløp

Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Posisjon lengde

LA

      P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

Posisjon bredde

LO

      P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

Kyststat

CS

P

Landingshavnens kyststat

Havn

PO

      P
Navnet på havnen der det skal landes

Dato

PD

P

Dato for havneanløp i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

PT

P

Tidspunkt  for havneanløp i UTC  (TTMM)

Kvantum som skal landes

KG

P

Kvantum som skal leveres  fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt.Parvis angitt.

Kvantum om bord

OB

P

Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt

Parvis angitt.

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

                   2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

e) Melding om avslutning av fiske.

 

Når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen skal det sendes melding om avslutning av fiske.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

 
  Meldingstype

TM

P

COX, Melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

  Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Posisjon lengde

LA

      P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

  Posisjon bredde

LO

      P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

  Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  Havn

PO

P3

Navnet på havnen der det skal landes

  Meldingsdato

DA

       P
Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger fra norske fartøy

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

3 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal gis melding når fartøy i sonen krysser grenselinjer mellom statistikkområder fastsatt av Fiskeridirektoratet.

 

 

f) Gjennomføring.

 

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

 

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

 

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

 

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

 

g) Melding om fremstilling for kontroll.1

 

Ved avslutning av fiske i sonen, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Melding om dette skal sendes til den Fiskeridirektoratet bestemmer senest 24 timer før ankomst kontrollpunktet. Melding skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, registreringsnummer, radiokallesignal og tidspunktet for ankomst kontrollpunktet.

 

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes plassering og om rapporteringsplikten.

 

1 Denne bestemmelsen trer i kraft fra den tid Fiskeridirektoratet bestemmer.

 

 

h) Midlertidig utgang av sonen.

 

Fartøy som midlertidig forlater sonen for en periode på mindre enn 24 timer skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptagelse av fisket i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a).

 

 

i) Hjelpefartøy.

 

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om avslutning av fiske og melding om fiskestart hver gang det går inn i eller ut av sonen.

 

 

j) Månedlig fangstrapport.

 

Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i sonen i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder.

 

 

 

 

§ 3. Fangstdagbok.

 

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

 

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

 

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

 

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

 

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 2.

 

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

 

Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

 

 

 

§ 4. Kontroll, inspeksjon  m.v.

 

Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAO’s retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

 

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

 

Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

 

 

 

§ 5. Krav til stuing.

 

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

 

 

 

§ 6. Straff og inndragning.

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 7. Ikrafttredelse.

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””


VEDLEGG 1

 

Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering

 

 

Dataelement:

Kode:

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring:

 
  Meldingstype

TM

P

RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

RN

P

Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

FR

P

NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

  Autentisering

AU

P

Autentiseringskode fra kvotekontrollen

  Meldingstatus

RS

P

ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

RE

P

Feilmeldingsnummer:

101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil

  Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


 

 

 

 


VEDLEGG 2

 

 

1) SENDING AV ELEKTRONISKE MELDINGER:

 

Elektronisk rapportering på NAF-format skal sendes til Fiskeridirektoratets X.25 nummer 24 22 45 00 883 eller til e-post adressen [email protected]

 

 

2) SENDING AV MANUELLE MELDINGER PÅ TELEFAX:

 

Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene  utformes som i eksemplene  nedenfor:

 

Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaxnr. +47 55 23 82 76 

 

 

 

 

1. MELDING OM FISKESTART

 

Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS. 1:  (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

 

TM        = COE

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

LA        = N6132

LO        = E00415

OB       = TORSK 50000,  HYSE 13000,  SEI 25600, LANGE 11300

RA        = 4A

ZO        = NOR

PD        = 20040312

PT        = 1430

DA        = 20040311

TI          = 0835

 

EKS. 2:  (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

 

Som over, med unntak av

OB       = 0

 


 

2. FANGSTMELDING

 

Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS. 1:  (Når fangst er tatt)

 

TM        = CAT

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

CA        = TORSK 35000,  HYSE 8500,  SEI 5800, UER 1200

RA        = 4A

ZO        = NOR

DA        = 20040319

TI         = 0955

 

EKS. 2:  (Når ingen fangst er tatt)

 

Som over, med unntak av

CA        = 0

 

NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

 

 

3. OMLASTINGSMELDING

 

Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

 

TM        = TRA

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

KG       = TORSK 10000

TF        = LMHJ

LA        = N6130

LO        = E00400

PD        = 20050617

PT        = 1430

DA        = 20040321

TI          = 0600

 

EKS 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

 

Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

 

 

4. MELDING OM HAVNEANLØP

 

Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering,  utformes slik:

 

TM        = POR

RC        = JXHB

NA        = OTTAR BIRTING

XR        = S458 eller M-101-AK

LA        = N6130

LO        = E00400

CS        = NOR

PO       = ÅLESUND

PD        = 20040322

PT        = 1000

KG       = TORSK 65000,  HYSE 14000

OB       = TORSK 100000,  HYSE 14000

DA        = 20040321

TI          = 0830

 

EKS 2: (Når fangst ikke skal leveres)

 

Som over, med unntak av KG = 0.

 

NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

 


 

5. MELDING OM AVSLUTNING AV FISKE 

 

Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

 

TM        = COX

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458

LA        = N6130

LO        = E00400

OB       = TORSK 110000,  HYSE 24000,  SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200

CA        = TORSK 15000, HYSE 2500

RA        = 4A

ZO        = NOR

PO       = HULL

DA        = 20040321

TI          = 1700

 

EKS. 2:  (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

 

Som over, med unntak av CA    = 0