J-45-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-45-2005

(J-2.1998 og J-135-2001 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 23.2.2005

HØ/EW

 

Forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. februar 2005 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 9 bestemt:

 

 

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder følgende fartøy:

 

1. Norske fartøy med torsketråltillatelse som kan tilvirke fangst til filet om bord og som driver fiske i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av hvilket fiskeri fartøyet driver.

 

2. Norske fartøy med bomtråltillatelse som driver fiske i følgende områder:

 

a)    I Norges økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr,

 

b)    I EU-sonen avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr,

 

c)    I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr

       og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 12 nautiske mil av den danske og svenske grunnlinjen.

 

          3. Norske fartøy som foretar omlasting i farvann under norsk jurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner.

 

 

 

§ 2 Rapporteringsplikt.

 

Fartøy som nevnt i § 1 skal sende meldinger til Fiskeridirektoratet om fiskestart, fangst, havneanløp, omlasting og om avslutning av fiske.

 

Slike meldinger kan sendes elektronisk eller pr. telefaks.

 

1. Melding om fiskestart.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 skal sende melding om fiskestart før fiskestart i vedkommende sone/område.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 2 skal sende melding om fiskestart tidligst 12 timer og senest 1 time før fiskestart i vedkommende sone/område.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

Meldingstype

TM

P

COE, Melding om fiskestart

Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Posisjon bredde

LA

P

Posisjon bredde for fiskestart,  NDDMM

Posisjon lengde

LO

P

Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM

Kvantum om bord

OB

P

Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

Fangstområde

RA

P

ICES-område der fisket skal starte

Sone

ZO

P

Sone der fisket skal starte (ISO-3)

Dato

PD

P

Dato for fiskestart i UTC  ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

PT

P

Tidspunkt  for fiskestart i UTC  (TTMM)

Meldingsdato

    DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

 

 

2. Fangstmelding.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 og 2 skal sende fangstmelding ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. 

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Innhold

Meldingstype

   TM

P

CAT, Fangstmelding

Meldingsnummer

   RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Posisjon lengde

LA

P2

Posisjon lengde på meldingstidspunktet

Posisjon bredde

LO

P2

Posisjon bredde på meldingstidspunktet

Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Krav ved elektroniske meldinger

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

3. Omlastingsmelding.

 

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

 

Fartøy som skal foreta omlasting skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:


 

Dataelement

Kode

Påkrevd /

Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

TRA, Melding om omlasting

Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

Kvantum som skal overføres

KG

P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

Overført fra

TF

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

Overført til

TT

P2

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

Posisjon bredde

LA

P3

Posisjon bredde for omlasting

Posisjon lengde

LO

P3

Posisjon lengde for omlasting

Dato

PD

        P3
Antatt dato for omlasting i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

PT

P3

Antatt tidspunkt  for omlasting i UTC  (TTMM)

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


          1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

          2 Etter hva som er relevant

          3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

 

 

4. Melding om havneanløp.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 skal sende melding om havneanløp. Slik melding skal sendes uavhengig av om fangst skal leveres. Dersom fangst skal leveres skal melding om havneanløp sendes senest 24 timer før ankomst norsk havn eller senest 48 timer før ankomst utenlandsk havn. Dersom fangst skal leveres skal kopi av meldingen sendes vedkommende salgslag pr. telefaks. 

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 2 skal sende melding om havneanløp tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomst havn. Dersom fangst skal leveres skal kopi av meldingen sendes vedkommende salgslag pr. telefaks.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 3 og som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted, sende melding om havneanløp.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 


Dataelement

Kode

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

POR, Melding om havneanløp

Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Posisjon lengde

LA

P2

Posisjon lengde på meldingstidspunktet

Posisjon bredde

LO

P2

Posisjon bredde på meldingstidspunktet

Kyststat

CS

P

Landingshavnens kyststat

Havn

PO

        P
Navnet på havnen der det skal landes

Dato

PD

P

Dato for havneanløp i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

PT

P

Tidspunkt  for havneanløp i UTC  (TTMM)

Kvantum som skal landes

KG

P

Kvantum som skal leveres  fordelt på fiskesort i kilo  rund vekt. Parvis angitt.

Kvantum om bord

OB

P

Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)


1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

                        2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

 

 

5. Melding om avslutning av fiske.

 

Fartøy som nevnt i § 1 nr. 1 og 2 skal sende melding om avslutning av fiske så snart fisket avsluttes i vedkommende sone/område.

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 

 

Dataelement:

Kode:

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring:

 
 Meldingstype

TM

P

COX, Melding om avslutning av fiske

 Meldingsnummer

RN

P1

Serienummer for meldingen i inneværende år

 Autentisering

AU

P1

Avtalt autentiseringskode

 Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

 Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

 Posisjon lengde

LA

        P2
Posisjon lengde på meldingstidspunktet

 Posisjon bredde

LO

        P2
Posisjon bredde på meldingstidspunktet

 Fangst

CA

P

Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

 Fangstområde

RA

P

ICES-område der fangsten er tatt

 Sone

ZO

P

Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

 Havn

PO

P3

Navnet på havnen der det skal landes

 Meldingsdato

DA

      P
Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

TI

        P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)

         

1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

3 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

 

 

§ 3 Gjennomføring

 

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

 

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet.  Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

 

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

 

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

 

Et fartøy med rapporteringsplikt etter § 1, og som sender meldinger som spesifisert i § 2 nr. 1 - 5 elektronisk til internasjonal fiskeriorganisasjon eller annet lands myndighet etter flaggstatsprinsippet, er fritatt fra plikten til å rapportere til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften når fartøyet er underlagt rapporteringsplikt til slik myndighet eller organisasjon, og disse rapportene videresendes via Fiskeridirektoratet.

 

 

 

§ 4 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser, herunder slike som er nødvendige for å overholde internasjonale avtaler.

 

 § 5 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.§ 6 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 16. januar om fangstrapportering m.m. for torsketrålere som kan tilvirke fangst om bord og forskrift av 7. mars 1997 om rapporteringsplikt for fartøy med bomtråltillatelse.

 

”””””””””””””””””

 


            VEDLEGG 1

FORKLARING TIL FORSKRIFT OM RAPPORTERING FOR NORSKE FARTØY

 

Forskriften gjelder i følgende områder/soner med tilhørende avtalekoder:

 

            Sone                                                    Kode

            Norges økonomiske sone                     NOR    

            Fiskevernsonen ved Svalbard               XSV

            Fiskerisonen ved Jan Mayen                 XJM

            Skagerrak                                             XSK

            EU-sonen                                             XEU

            Russisk sone                                        RUS

            Grønlandsk sone                                   GRL

            Færøyisk sone                                      FRO    

            Islandsk sone                                       ISL

 

            NEAFC-området                                    XNE

            NAFO-området                          XNW

            CCAMLR-området                                 XCA

 


VEDLEGG 2

 

Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering

 

Dataelement:

Kode:

Påkrevd/

Valgfritt

Forklaring:

 
 Meldingstype

TM

P

RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

 Meldingsnummer

RN

P

Nummeret på den kvitterte meldingen

 Avsender

FR

P

NOR for norsk kvotekontroll

 Mottaker

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

 Autentisering

AU

P

Autentiseringskode fra kvotekontrollen

 Meldingstatus

RS

P

ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

 Returnert feilmelding

RE

P

Feilmeldingsnummer:

101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil

 Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC  (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC  (TTMM)

         
 

                                                                                                                                    VEDLEGG 3

 

 

1) SENDING AV ELEKTRONISKE MELDINGER:Elektronisk rapportering på NAF-format skal sendes til Fiskeridirektoratets X.25 nummer 24 22 45 00 883 eller til e-post adressen [email protected]

2) SENDING AV MANUELLE MELDINGER PÅ TELEFAX:

 

Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene  utformes som i eksemplene  nedenfor:

 

Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaxnr. +47 55 23 82 76 

 

 

 

 

1. MELDING OM FISKESTART

 

Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS. 1:  (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

 

TM        = COE

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

LA        = N6132

LO        = E00415

OB       = TORSK 50000,  HYSE 13000,  SEI 25600, LANGE 11300

RA        = 4A

ZO        = NOR

PD        = 20040312

PT        = 1430

DA        = 20040311

TI          = 0835

 

EKS. 2:  (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

 

Som over, med unntak av

OB       = 02. FANGSTMELDINGFangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS. 1:  (Når fangst er tatt)

 

TM        = CAT

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

CA        = TORSK 35000,  HYSE 8500,  SEI 5800, UER 1200

RA        = 4A

ZO        = NOR

DA        = 20040319

TI         = 0955

 

EKS. 2:  (Når ingen fangst er tatt)

 

Som over, med unntak av

CA        = 0

 

NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

 

 

3. OMLASTINGSMELDING

 

Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

 

TM        = TRA

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458 eller M-101-AK

KG       = TORSK 10000

TF        = LMHJ

LA        = N6130

LO        = E00400

PD        = 20050617

PT        = 1430

DA        = 20040321

TI          = 0600

 

EKS 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

 

Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

4. MELDING OM HAVNEANLØPMelding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering,  utformes slik:

 

TM        = POR

RC        = JXHB

NA        = OTTAR BIRTING

XR        = S458 eller M-101-AK

LA        = N6130

LO        = E00400

CS        = NOR

PO       = ÅLESUND

PD        = 20040322

PT        = 1000

KG       = TORSK 65000,  HYSE 14000

OB       = TORSK 100000,  HYSE 14000

DA        = 20040321

TI          = 0830

 

EKS 2: (Når fangst ikke skal leveres)

 

Som over, med unntak av KG = 0.

 

NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

 


 

5. MELDING OM AVSLUTNING AV FISKE 

 

Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

 

EKS 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

 

TM        = COX

RC        = OWAA

NA        = KONTIKI

XR        = S458

LA        = N6130

LO        = E00400

OB       = TORSK 110000,  HYSE 24000,  SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200

CA        = TORSK 15000, HYSE 2500

RA        = 4A

ZO        = NOR

PO       = HULL

DA        = 20040321

TI          = 1700

 

EKS. 2:  (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

 

Som over, med unntak av CA    = 0