J-22-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

Bergen, 24.1.2005

EHB/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig gebyr så lenge fartøyet står i merkeregisteret.

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. januar 2005, med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 25 vedtatt følgende forskrift:

 

I forskrift av 23. desember 1985 nr. 2301 om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig gebyr så lenge fartøyet står i merkeregisteret, gjøres følgende endring:

 I

 § 6 tredje ledd endret skal lyde:

 Ved innmelding av fartøy til merkeregisteret skal det årlige gebyret betales før fartøyet kan føres inn i registeret, med mindre det allerede er betalt av tidligere eier. Ved innmelding av fartøy før 15. mars betales det årlige gebyret ved innmelding uavhengig av forfallsdato i første ledd.

 II

 Denne forskrift trer i kraft straks.

 ””””””””””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig gebyr så lenge fartøyet står i merkeregisteret.

 

Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer, § 5a, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1

 

For registrering av fiskefartøy på skjema "Anmeldelse av fiskefarkost til registrering" skal det betales et gebyr.

 

§ 2

 

Gebyret vil være avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter følgende satser:

 

Fartøy under 15 meter s.l.:                                                                       kr. 3 000,-

Fartøy f.o.m. 15 meter s.l. til 28 meter s.l.:                                            kr. 6 000,-

Fartøy f.o.m. 28 meter s.l.:                                                                        kr. 9 500,-

 

§ 3

 

Gebyret for anmeldelse i merkeregisteret skal være betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt gebyr vedlegges ”Skjema for anmeldelse av fiskefarkost til registrering”.

 

§ 4

 

Det skal betales et årlig gebyr så lenge fartøyet står i merkeregisteret.

 

Den som står registrert som fartøyets eier i merkeregisteret er ansvarlig for betaling av det årlige gebyret. Ved overdragelse av fartøyet til ny eier som også får tillatelse til å ha fartøyet innført i merkeregisteret, er den nye eieren solidarisk ansvarlig med tidligere eier for betaling av det årlige gebyret. Eventuell fordeling av det årlige gebyret mellom kjøper og selger er staten uvedkommende.

 

§ 5

 

Det årlige gebyret vil være avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter følgende satser:

 

0 – 9,99 meter største lengde               kr. 1 500          

10 – 14,99 meter største lengde           kr. 2 000          

15 – 27,99 meter største lengde           kr. 4 000          

28 meter største lengde og over                       kr. 6 000          

 

 § 6

 

Årlig gebyr for det enkelte fartøy må være innbetalt innen 15. mars hvert år, og gjelder for det angjeldende år. Påkrav gis med minimum 1 måneds betalingsfrist.

 

For 2004 settes fristen etter første ledd til 1. oktober.

 

Ved innmelding av fartøy til merkeregisteret skal det årlige gebyret betales før fartøyet kan føres inn i registeret, med mindre det allerede er betalt av tidligere eier. Ved innmelding av fartøy før 15. mars betales det årlige gebyret ved innmelding uavhengig av forfallsdato i første ledd.

 

Det årlige gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som i henhold til bestemmelsene i denne forskrift er ansvarlig for betaling av dette.

 

Manglende innbetaling av årlig gebyr kan være grunnlag for tilbakekall av ervervstillatelse som vil medføre sletting av fartøyet fra merkeregisteret.

 

§ 7

 

For fartøy som slettes av merkeregisteret innen 15. mars det enkelte år og der fartøyet ikke har vært nyttet til ervervsmessig fiske det aktuelle året, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om at årlig gebyr etter § 5 frafalles for det angjeldende år.

 

For 2004 settes fristen etter første ledd til 1. oktober.

 

Det er ikke adgang til å frafalle årlig gebyr for fartøy som slettes i merkeregisteret etter første ledd dersom det er gitt tillatelse til å fiske fartøyets kvote med annet fartøy det aktuelle året. Dette gjelder også for fartøy som i løpet av året tas ut av fiske etter ulike strukturordninger.

 

Vedtak etter første ledd om å opprettholde kravet på gebyr kan ikke påklages videre til overordnet forvaltningsorgan.

 

§ 8

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986, og gjelder inntil videre. Gebyrplikten ved anmeldelse til merkeregisteret gjelder fra 1. januar 1986. Bestemmelsene om årlig gebyr trer i kraft fra 1. januar 2004.

 

””””””””””””””””””””””””””””"